Schapen in de wei met zicht op Marken

Bestemmingsplan Spitsbusbaan N235-2016 onherroepelijk

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 maart 2017 uitspraak gedaan in het beroep inzake het bestemmingsplan Spitsbusbaan N235-2016.
De Afdeling heeft het beroep, zover ontvankelijk, ongegrond verklaard (uitspraak 201606191/1/R1). Met deze uitspraak is het bestemmingsplan Spitsbusbaan N235-2016 onherroepelijk geworden.

Hieronder is de publicatietekst van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan te vinden.

Overeenkomstig artikel 3:8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening maakt het college van burgemeester van wethouders van Waterland bekend dat de gemeenteraad het volgende bestemmingsplan op donderdag 30 juni 2016 gewijzigd ten opzichte van het ontwerp heeft vastgesteld:

Spitsbusbaan N235-2016 (NL.IMRO.0852.BPKILspitsbusb-va01)

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de provinciale weg N235 vanaf de Verzetslaan te Purmerend tot en met de kruising van de N235 met de Dorpsstraat te Ilpendam. Naast het huidige gehele wegprofiel valt ook een kleine strook van het Noordhollandsch kanaal binnen het plangebied en een stuk grond ter hoogte van de hoek Zonneweg/Merelstraat te Ilpendam.

Met dit bestemmingsplan wordt het planologisch mogelijk de bestaande busbaan om te bouwen naar een spitsbusbaan (busbaan in twee richtingen). Daarnaast wordt de aanleg van een voetgangerstunnel in Ilpendam onder de N235 mogelijk gemaakt. Voor de uitvoering daarvan wordt de woning op de hoek Zonneweg/Merelstraat wegbestemd, zodat deze in de toekomst kan worden gesloopt.

Gewijzigde vaststelling

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen betreffen de volgende onderdelen:

Verbeelding

 • het plangebied is aan de westzijde iets vergroot. Op basis van het definitieve wegontwerp is de bestemmingsplangrens ter hoogte van het Noordhollandsch kanaal aangepast. Uitgangspunt voor de verbeelding is het hart van de nieuwe damwand uit het definitieve wegontwerp + 1 meter;
 • het plangebied is aan de oostzijde op enkele punten iets vergroot zodat het gehele fietspad , met name waar deze bochten maakt, in het plangebied is opgenomen;
 • ter hoogte van het perceel Zonneweg 1 is op 2 meter achter de voorgevel van de woning Zonneweg 2 de functieaanduiding ‘fietsenstalling’ (fis) opgenomen binnen de bestemming ‘Verkeer - Verblijf’. De stallingen moeten worden geplaatst op een afstand van tenminste 1 meter vanaf de perceelsgrens met de woning op het adres Zonneweg 2 in Ilpendam.

Regels

 • Artikel 4.2.1 onder b luidt als volgt “b. uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding ‘fietsenstalling’ zijn overkappingen toegestaan met een maximale bouwhoogte van 2,70 m, met dien verstande dat deze uitsluitend op een afstand van tenminste 1 m van de perceelsgrens met het adres  Zonneweg 2 te Ilpendam mogen worden gebouwd”;
 • In artikel 11 is de volgende bepaling toegevoegd: “Tot een gebruik, strijdig met de bestemmingsregels, wordt tevens gerekend: het gebruik van gronden en bouwwerken zoals bedoeld in Artikel 3 van dit plan vóórdat de mitigerende maatregelen zoals die zijn opgenomen in Bijlage 2 bij deze regels zijn nageleefd, gerealiseerd en worden behouden. Dit ten behoeve van het behoud van belangrijke foerageer- en/of vliegroute is voor vleermuizen. De uitvoering van de mitigerende maatregelen dient gereed te zijn binnen een termijn van 1 jaar na het afronden van de (bouw- en aanleg-)werkzaamheden zoals die zijn vergund in een omgevingsvergunning”;
 • Bij de regels is bijlage 2 mitigerende maatregelen toegevoegd.

Toelichting

 • paragraaf 2.6 is aangevuld met een nadere toelichting van het gewenst aantal fietsenstallingen;
 • paragraaf 3.2.3. is aangevuld met de van toepassing zijnde versie van de PRV. Tevens is de beschrijving waarin per artikel een toelichting wordt gegevens herschreven;
 • paragraaf 4.2 is aangevuld met een afbeelding en een verduidelijking van de fietsenstalling. Zo bestaat de toe te passen fietsenstalling uit modules met elk 8 plaatsen, bedraagt de goothoogte (de lage kant) 2 meter en bouwhoogte (de hoge kant) 2,70 meter;
 • paragraaf 4.4 is aangepast op basis van een aanpassing van het Natuur- en landschapsplan. Langs de N235 worden, waar mogelijk, nieuwe bomen geplant;
 • paragraaf 5.8.2.: De tekst is geactualiseerd aan de hand van het vergunningoverleg over de watervergunning;
 • Paragraaf 6.2.: De tekst over de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan is herschreven;
 • Paragraaf 7.2.:Onder de bestemmingsregels bij Verkeer-Verblijf is een toevoeging gedaan inzake het opnemen van een aanduidingsvlak voor de fietsenstalling;
 • paragraaf 7.2.:er is in de opgenomen voorwaardelijke bepaling een onderzoeksaspect inzake ecologie opgenomen.

Bijlagen bij toelichting.

Als gevolg van het gewijzigde definitieve wegontwerp N235 is het ruimtebeslag van het project gewijzigd. Dit betekent dat een aantal onderzoeken zijn aangepast en de nieuwe onderzoek rapportages onderdeel uitmaken van de bijlagen van het vast te stellen bestemmingsplan Spitsbusbaan N235 2016.

 • Bijlage 4: is vervangen door definitieve ontwerptekeningen;
 • Bijlage 6: is vervangen door het aangepaste Natuur en landschapsplan N235;
 • Bijlage 7: is komen te vervallen;
 • Bijlage 9: is vervangen door het aangepaste Akoestisch onderzoek N235;
 • Bijlage 15: is vervangen door de aangepaste Watertoets N235;
 • Bijlage 17: is vervangen door het aangepaste Archeologisch onderzoek N235.

Stukken inzien

Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien:

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan voor het grondgebied van de gemeente Purmerend (N235 vanaf de Verzetslaan tot aan de gemeentegrens met Waterland) ligt ter inzage bij de gemeente Purmerend.