Bestemmingsplan De Regenboog (Bernardlaan 23 Monnickendam) (ontwerp)

Overeenkomstig artikel 3.8. lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Waterland bekend dat de gemeenteraad op 13 december 2018 het bestemmingsplan Monnickendam – De Regenboog (Bernhardlaan 23) (NL.IMRO.0852.BPKMOregenboog16-va01) heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de planologische regeling voor 41 appartementen op de locatie Bernhardlaan 23.

Gewijzigde vaststelling

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen betreffen de volgende onderdelen:

  • Kleine aanpassingen aan het bouwvlak teneinde het bouwplan goed te laten passen.
  • De specifieke bouwaanduiding voor het dakterras is verkleind, zodat een dakterras over een kleiner gedeelte van het dak kan worden gerealiseerd. Tevens is de toegestane bouwhoogte van een hekwerk bij het dakterras verhoogd i.v.m. privacy.
  • Er is een Aeriusberekening uitgevoerd om de effecten van stikstofdepositie op nabijgelegen gevoelige gebieden te berekenen. Effecten worden niet verwacht.
  • Er zijn enkele tekstuele aanpassingen gedaan.

Besluit hogere waarden

Op 20 november 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders het Besluit hogere waarden wegverkeerslawaai (Wet geluidhinder) vastgesteld voor het appartementencomplex dat met het bovengenoemde bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt.

Stukken inzien

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 25 januari 2019 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien:

Instellen beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kan een belanghebbende op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening

  • die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt over het ontwerpbestemmingsplan; of
  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze kenbaar heeft gemaakt; of
  • tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan;

beroep instellen tegen het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking, daartoe dient tevens een verzoek om een voorlopige voorziening te worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het adres van de  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het ondertekende beroepschrift moet voor afloop van de inzagetermijn worden ingediend, en dient ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het beroep.

Crisis- en herstelwet

Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet (afdeling 2 van hoofdstuk 1) van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.