Bestemmingsplan De Regenboog (Bernardlaan 23 Monnickendam) (ontwerp)

Burgemeester en wethouders van Waterland maken overeenkomstig artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van vrijdag 10 augustus 2018 het ontwerpbestemmingsplan De Regenboog (Bernardlaan 23, Monnickendam) (NL.IMRO.0852.BPKMOregenboog016-on01) voor de duur van zes weken voor een ieder ter inzage ligt. Dit ontwerpbestemmingsplan maakt de realisatie van 41 appartementen op het genoemde perceel mogelijk.

Inzage stukken

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien:

  1. op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl, ook te bereiken via de gemeentelijke website: http://www.waterland.nl/bestemmingsplannen
  2. Via de directe link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0852.BPKMOregenboog016...
  3. Via de digitale bestandenset: PakketZip bestand De Regenboog.zip
  4. in het gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken aan de Pierebaan 3 te Monnickendam. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, woensdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur.

Indienen zienswijzen

Tegen het ontwerpbestemmingsplan kan een ieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Waterland, postbus 1000, 1140 BA Waterland onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Regenboog (Bernardlaan 23 Monnickendam) Tevens bestaat de mogelijkheid tot het mondeling indienen van een zienswijze, na telefonische afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling VROM, telefoonnummer 0299-658507.

Crisis- en herstelwet

Op het bestemmingsplan ‘De Regenboog’ is de Crisis-en herstelwet van toepassing. Dit betekent voornamelijk dat bijzondere procedurele bepalingen gelden voor een eventuele beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Documenten