Bedrijventerrein De Dollard (gedeeltelijk onherroepelijk)

Bestemmingsplan Watergang – Bedrijventerrein De Dollard

De gemeenteraad heeft op 25 april 2013 het bestemmingsplan Watergang – Bedrijventerrein De Dollard gewijzigd vastgesteld. Het besluit van de gemeenteraad, het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken hebben van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 25 juli 2013 ter inzage gelegen. Tijdens de beroepstermijn is beroep ingediend bij de Raad van State.

De Raad van State heeft bij uitspraak van 19 februari 2014 het bestemmingsplan Watergang – De Dollard vernietigend, voor zover het betrekking heeft op de uitbreiding van het bedrijventerrein. Voor het bestaande bedrijventerrein is het bestemmingsplan wel onherroepelijk geworden.

De ingediende beroepen zijn gegrond verklaard op de volgende gronden:

  • De uitbreiding van het bedrijventerrein ontbreekt op de provinciale planningsopgave en is daarmee in strijd met de Provinciale Verordening.
  • De actuele regionale behoefte aan nieuw bedrijventerrein is niet aangetoond en daarmee is er strijd met artikel 3.1.6. lid 2 van het Bro (de zogenaamde SER-ladder).

De overige beroepsgronden zijn ongegrond verklaard.

Gewijzigde vaststelling

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. De wijzigingen betreffen de volgende onderdelen:

  • In de regels wordt het begrip bedrijfswoning opgenomen;
  • In de regels wordt de verplichting om eerst bedrijven die afkomstig zijn uit reconstructiegebied Hellingweg gewijzigd;
  • Het aanvullend verkeersonderzoek wordt als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen;
  • De regeling voor het bereikbaar houden van de groenstroken achter de doodlopende wegen wordt verwijderd;
  • De verwijzing naar de parkeernormen van CROW worden verwijderd;
  • De functie detailhandel wordt aangeduid om de verkoop van vuurwerk mogelijk te maken;
  • In artikel 10, lid a is een algemene afwijkingsbevoegdheid opgenomen van 15%;
  • In de toelichting wordt de motivering ten aanzien van de SER-ladder aangepast, omdat de plannen ten aanzien van het bedrijventerrein Galgeriet zijn gewijzigd. 

Inzage stukken

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen nog worden ingezien op de landelijke websiteexterne-link-icoon.

Inwerkingtreding

Het besluit - het bestemmingsplan - treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de hierboven genoemde Afdeling, treedt het besluit niet in werking tot op dat verzoek is beslist.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan Watergang – Bedrijventerrein De Dollard en de bijbehorende stukken hebben van 14 september tot en met 25 oktober 2012 ter inzage gelegen. Het ontwerp-bestemmingsplan kan nog worden ingezien op de landelijke websiteexterne-link-icoon