Zuideinde 20 en 20A te Broek in Waterland

Ontwerpbestemmingsplan Broek in Waterland Zuideinde 20-20A te Broek in Waterland

Overeenkomstig artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.8. lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening maakt de gemeenteraad van Waterland bekend dat met ingang van vrijdag 24 november 2017 tot en met donderdag 4 januari 2018 het ontwerpbestemmingsplan Broek in Waterland Zuideinde 20-20A met imro-nummer NL.IMRO.0852.BPKBRzuide20a017-on01, voor de duur van zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de planologische regeling voor het realiseren van drie woningen op het perceel Zuideinde 20A, waardoor het bestaande transportbedrijf wordt wegbestemd. Tevens krijgt met dit bestemmingsplan het Rijksmonument op het perceel Zuideinde 20 de bestemming conform het bestaande gebruik. Beide percelen zijn  kadastraal bekend als sectie B nummer 3199 en 3200.

Inzage stukken
Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien:

Indienen zienswijzen
Tegen het ontwerpbestemmingsplan kan een ieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Waterland, postbus 1000, 1140 BA Waterland onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Broek in Waterland Zuideinde 20-20A ’.
Tevens bestaat de mogelijkheid tot het mondeling indienen van een zienswijze, na telefonische afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling VROM van de gemeente Waterland, telefoonnummer 0299-658507.

Kennisgeving voornemen nieuw bestemmingsplan ten behoeve van 3 nieuwe woningen en woonfunctie Rijksmonument percelen Zuideinde 20 en 20A te Broek in Waterland

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb), geven burgemeester en wethouders van Waterland kennis van de voorbereiding van een bestemmingsplan dat voorziet in het realiseren van maximaal 3 nieuwe burgerwoningen en bijbehorende bouwwerken op het perceel Zuideinde 20A te Broek in Waterland. Tevens wordt het bestaande gebruik van het Rijksmonument op het perceel Zuideinde 20 positief bestemd. Het plangebied omvat de percelen kadastraal bekend Broek in Waterland, sectie B, nummers 3199 en 3200.

De ontwikkeling past niet binnen het huidige bestemmingsplan Broek in Waterland. Het plan bevindt zich nog in een voorbereidende fase waardoor nog geen stukken ter inzage liggen en er nog geen gelegenheid is tot het indienen van zienswijzen.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting aan het einde van het voorjaar van 2017 ter inzage gelegd, hiervan wordt een kennisgeving geplaatst in Ons Streekblad, de gemeentepagina op de gemeentelijke website, de Staatscourant en op de landelijke site www.officielebekendmakingen.nl. Op dat moment wordt de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen tegen het voornemen om een nieuw bestemmingsplan vast te stelen. Voorafgaand daarvan worden onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Kennisgeving overeenkomst grondexploitatie

Overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Waterland bekend dat op 15 februari 2017 een anterieure overeenkomst over grondexploitatie en planschade is gesloten ten behoeve van het wijzigen van het de bestemming van de percelen Zuideinde 20 en 20A te Broek in Waterland.

De vigerende bestemming ‘Bedrijfsdoeleinden, met sub-bestemming ‘transportbedrijf’ en deels de aanduiding (z); zonder gebouwen’ wordt gewijzigd naar de bestemming ‘Wonen’.

Binnen het plangebied worden drie nieuwe burgerwoningen planologisch toegestaan en verkrijgt het aanwezige Rijksmonument de bestemming conform het bestaande gebruik.

Tegen de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Een zakelijke beschrijving van de  inhoud van de overeenkomst is in te zien bij de Publieksbalie van het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, woensdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur.