Zeedijk 1 te Uitdam (in procedure)

Kennisgeving voornemen nieuw bestemmingsplan ten behoeve van woningbouw aan de Zeedijk 1 te Uitdam

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) maken burgemeester en wethouders bekend dat een bestemmingsplan wordt voorbereid dat voorziet in het realiseren van 3 woningen aan de Zeedijk 1 te Uitdam. Het plangebied omvat de percelen kadastraal bekend G419 en G424 (beiden gedeeltelijk).

De ontwikkeling past niet binnen het huidige bestemmingsplan “Kernen Waterland 2013”. Het plan bevindt zich nog in de voorbereidende fase waardoor er nog geen stukken ter inzage liggen en nog geen gelegenheid is tot het indienen van zienswijzen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt zodra deze gereed is ter visie gelegd. Voorafgaand aan de terinzagelegging wordt hiervan een kennisgeving geplaatst in Ons Streekblad, de Staatscourant, op de landelijke website www.officiëlebekendmakingen.nl en op de gemeentelijke website. Op dat moment wordt de mogelijkheid geboden tot het indienen van zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan.

Kennisgeving overeenkomst grondexploitatie

Overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 6.2.12 van het besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat op 7 februari 2017 de allonge behorende bij de exploitatieovereenkomst (d.d. 16 april 2013) is getekend. De exploitatieovereenkomst en de daarbij behorende allonge zijn gesloten ten behoeve van het wijzigen van de bestemmingen “Bedrijven”, “Wonen-2”en “Agrarisch” naar de bestemming “Wonen”. Binnen het plangebied is vervolgens de bouw van 3 woningen toegestaan.

Tegen de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de exploitatieovereenkomst en de bijbehorende allonge is in te zien bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur , woensdag van 08.00 uur tot 16.00 uur en donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur.