Woonvisie Waterland

Inhoudverantwoordelijke

Marloes Suyl

De woningmarkt is sterk aan verandering onderhevig. Ook de regelgeving omtrent wonen is gewijzigd. Om goed in te kunnen spelen op deze veranderingen heeft Gemeente Waterland een PDFWoonvisie (pdf, 1813kb) opgesteld. Bij de opstelling van deze woonvisie zijn de ambities zoals die in het coalitieakkoord zijn benoemd, meegenomen. Bovendien zijn verschillende belanghebbende partijen zoals dorpsraden, woningcorporaties, huurders- en zorgorganisaties betrokken bij de totstandkoming van de visie. Op 29 december 2015 heeft het college de Woonvisie Waterland 2020 vastgesteld:

Prestatieafspraken 2017-2020

Op 12 december 2016 hebben de gemeente, de corporaties en de huurdersverenigingen PDFprestatieafspraken (pdf, 9312kb) ondertekend over de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid op grond van artikel 44 van de Woningwet 2015.