Stiereveld (M.e.r. beoordelingsbesluit)

M.e.r beoordelingsbesluit woningbouw Watergang-Stiereveld

De gemeenteraad van Waterland maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 7.17 Wet Milieubeheer bekend dat zij op 9 november 2017 heeft besloten dat voor het realiseren van 18 woningen op het Stiereveld te Watergang geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld.
Voor de realisatie van 18 woningen op het Stiereveld te Watergang dient een nieuw bestemmingsplan te worden vastgesteld. Voordat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage kan worden gelegd, is het noodzakelijk dat de gemeenteraad een m.e.r. beoordelingsbesluit neemt.

Inzage stukken
Het raadsbesluit en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien:

  • in het gemeentehuis van de gemeente Waterland bij de afdeling Publiekszaken aan de Pierebaan 3 te Monnickendam;
  • door de bestanden onderaan deze pagina bij 'documenten' te downloaden;

Bezwaar
Tegen het m.e.r beoordelingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open omdat het een voorbereidingsbeslissing betreft (artikel 6.3 Algemene wet  bestuursrecht) , tenzij een belanghebbende los van het vast te stellen bestemmingsplan rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen. Een belanghebbende waarvan los van het bestemmingsplan zijn belang direct wordt getroffen kan met ingang van 24 november 2017 gedurende 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad.
Schriftelijke bezwaren kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Waterland, Postbus 1000, 1140 BA Waterland onder vermelding van “bezwaarschrift m.e.r. beoordelingsbesluit woningbouw Watergang-Stiereveld”.

Documenten