Stiereveld (in procedure)

Ontwerpbestemmingsplan 'Watergang-Stiereveld'. (nieuw)

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.8. lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening maakt de gemeenteraad van Waterland bekend dat met ingang van vrijdag 1 december 2017 het ontwerpbestemmingsplan ‘Watergang-Stiereveld”,(NL.IMRO.0852.BPKWAstiereveld015-on01) gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt.
Het ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw van 18 woningen mogelijk op het perceel
van de voormalige Tiede Bijlsmaschool en het naastgelegen perceel, ingesloten tussen de Kanaaldijk en de Dorpsstraat en aansluitend aan de bebouwing van Watergang (kadastraal bekend sectie H nrs 209 en 246) .

Inzage stukken
Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien:


Indienen zienswijzen
Tegen het ontwerpbestemmingsplan kan een ieder tot en met 11 januari 2018 gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van gemeente Waterland, postbus 1000, 1140 BA Waterland onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Watergang-Stiereveld”
Tevens bestaat de mogelijkheid tot het mondeling indienen van een zienswijze, na telefonische afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling VROM van de gemeente Waterland, telefoonnummer 0299-658507

 

Stiereveld in Watergang (oud)

Het ontwerpbestemmingsplan van het project Stiereveld in Watergang heeft van 24 februari tot en met 5 april 2012 ter inzage gelegen.

Dit bestemmingsplan voorziet in het ontwikkelen van 19 woningen aan de Kanaaldijk. De ontwikkeling past niet binnen het huidige bestemmingsplan.

Inzien stukken
Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen nog wel worden ingezien op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0852.BPKWAstiervel011-on01

Stukken downloaden
U kunt de onderstaande bestanden downloaden: