Sebastianus (in procedure)

Ontwerpbestemmingsplan 'Ilpendam Sebastianus’

Burgemeester en wethouders van Waterland maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van vrijdag 26 januari 2018 het ontwerpbestemmingsplan Ilpendam Sebastianus (NL.IMRO.0852.BPKILsebastian017-on01) voor de duur van zes weken voor een ieder ter inzage ligt.
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de planologische regeling voor het realiseren van maximaal 13 woningen, waarvan 2 binnen het voormalige schoolgebouw, en bijbehorende bouwwerken aan de Kievitstraat en Gruttostraat te Ilpendam. Het plangebied omvat de percelen kadastraal bekend onder Ilpendam, sectie E met nummers 1771 (gedeeltelijk), 2440, 2836, 2838, 2839 en 2840.

Inzage stukken
Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien:

De digitale gezipte bestandenset wordt via onderstaande link beschikbaar gesteld
PakketDigitale bestandenset.zip

Indienen zienswijzen
Tegen het ontwerpbestemmingsplan kan een ieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Waterland, postbus 1000, 1140 BA Waterland onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Ilpendam Sebastianus’. Tevens bestaat de mogelijkheid tot het mondeling indienen van een zienswijze, na telefonische afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling VROM, telefoonnummer 0299-658507.

(noot: termijn is met een week opgeschoven in verband met eerdere ontbreking publicatie Staatscourant)