Riool- en bestratingswerkzaamheden Oosteinde Broek in Waterland


In juni 2021 starten we met werkzaamheden aan de bestrating en riolering aan het Oosteinde te Broek in waterland. De werkzaamheden worden in 2 fasen uitgevoerd. 

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgebroken zodat niet het gehele Oosteinde tijdens de uitvoeringsperiode opengebroken ligt. Gestart wordt met de rioolwerkzaamheden ter hoogte van de Binnenweeren. Hieronder worden in hoofdlijnen de geplande werkzaamheden beschreven. 

Fase 1  (planning  7 juni 2021 t/m 23 juli)

 • Aanleg Riolering + aanbrengen bestrating Binnenweeren t/m Keerngouw 
 • In de rijbaan wordt een nieuw vuilwaterriool gelegd voor de woningen van Oosteinde 1 t/m 37;
 • In de rijbaan wordt een nieuw hemelwaterriool aangelegd (t.b.v. regenwaterafvoer) die in verbinding staat met de sloot langs de Keerngouw;
 • De huisaansluitingen van Oosteinde 1 t/m 37 worden in overleg met de bewoners opgezocht en aangesloten op het nieuwe vuilwaterriool in de rijbaan;
 • De bestaande riooloversteken  in de rijbaan worden verwijderend en/of vervangen;
 • De niet meer gebruikte bestaande betonriolen in de tuinen worden vol geschuimd zodat deze in de toekomst niet kunnen instorten;
 • De straatkolken worden aangesloten op het nieuwe hemelwaterriool en waar nodig beter gepositioneerd. (bv. niet voor een in- of uitrit);
 • De openbare ruimte wordt ca. 10-15cm  opgehoogd met zand;
 • De voetpaden en parkeervakken worden opnieuw bestraat. De rijbaan wordt tijdelijk dicht gestraat zodat de rioolsleuf goed verdicht wordt. (in de periode tussen 23 juli t/m 9 augustus is de rijbaan begaanbaar voor het verkeer).

Fase 2   (planning  9 augustus 2021 t/m 27 augustus )

 • Aanbrengen bestrating rijbaan Binnenweeren t/m Keerngouw 
 • De rijbaan en drempels worden definitief bestraat met nieuwe gebakken materialen;
 • Ter plaatse van de uitritten wordt een gele strook gestraat ter aanduiding dat er niet mag worden geparkeerd voor de inrit;
 • Straatmeubilair zoals paaltjes e.d. worden geplaatst.

Bijlagen

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de heer Django Bond, toezichthouder van het project. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0299) 658 669 of via de email op django.bond@waterland.nl

Zie ook de bijlagen. (bewonersbrief, concept ontwerptekeningen riolering en bestrating)