Provinciaal inpassingsplan N247 (in procedure)

Kennisgeving Voorontwerp provinciaal inpassingplan N247

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op grond van artikel 2 lid 1 van de Inspraakverordening Noord-Holland 2005, op 19 december 2017 besloten tot inspraak op het voorontwerp inpassingsplan N247 (verder; het PIP N247). Op grond van artikel 3 lid 1 van de Inspraakverordening en afdeling 3.4. Algemene wet bestuursrecht ligt het voorontwerp PIP N247 vanaf donderdag 28 december 2017 tot en met 7 februari 2018 voor een ieder ter inzage.
 
Provinciaal inpassingsplan
Een PIP is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan. Het PIP N247 is opgesteld om de infrastructurele aanpassingen aan de N247 mogelijk te maken. Deze aanpassingen verbeteren de doorstroming en de verkeersveiligheid van de provinciale weg N247. De huidige verkeerskundige situatie op de N247 is niet optimaal. In het programma Bereikbaarheid Waterland zijn maatregelen bepaald voor deze weg.

Onderdeel van het project zijn:

 • De herinrichting van kruispunt Het Schouw (N235 - N247);
 • Vervangen van de Dijksbrug waarbij het nieuwe kunstwerk zuidelijker wordt aangelegd;
 • Aanpassen van de parallelweg tussen de Dijksbrug en Bernhardlaan;
 • Aanpassen kruispunt en voorzieningen N247 met Monnikmeer en Bernhardlaan;
 • Optimalisatie oostelijk fietspad tussen Nieuwendam en Hoogedijk op de primaire waterkering;
 • Realisatie oostelijk fietspad tussen Hoogedijk en Wagenweg;
 • Realisatie ontsluitingsweg woning Molenkade 2.

Het wegontwerp van de N247 is tijdens de inloopavond van 7 september 2017 gepresenteerd. Dit wegontwerp is de basis voor dit voorontwerp PIP.

Omvang van het provinciaal inpassingsplan
Een deel van de maatregelen aan de N247 is mogelijk op basis van geldende bestemmingsplannen. Voor die wegvakken is het PIP niet nodig.

Er is een aantal maatregelen die uitgevoerd moeten worden aan de N247, die strijdig zijn met de huidige bestemmingen. Voor deze maatregelen legt het PIP N247 een nieuwe bestemming op deze gronden. Zo kan het project uitgevoerd worden.

U kunt het voorontwerp PIP N247 inzien:
Het voorontwerp PIP N247 ligt, inclusief bijbehorende stukken, vanaf 28 december 2017 tot en met 7 februari 2018 ter inzage:

 • Bij het Noord-Hollands Archief van de Provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18 te Haarlem. Uitsluitend op afspraak via nummer 023-514 4440.
 • Gemeentehuis gemeente Waterland, Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam
 • Gemeente Amsterdam, Stadsloket Noord, Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam

De bijbehorende stukken van het PIP N247 bestaan onder andere uit  uitgevoerde onderzoeken. In de verdere planfase worden deze onderzoeken, zo nodig, aangevuld en uitgebreid.

Voor de actuele openingstijden van het Gemeentehuis van de gemeente Waterland en het Stadsloket Noord van de gemeente Amsterdam verwijzen wij u naar de websites: www.waterland.nl en www.amsterdam.nl
Vanaf 28 december 2017 tot en met 7 februari 2018 zijn de stukken ook digitaal in te zien op:

Inloopbijeenkomsten
Op woensdag 10 januari 2018 wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd over het Voorontwerp PIP voor de gemeente Waterland. De bijeenkomst wordt gehouden in:

 • Gemeentehuis gemeente Waterland, Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam
 • Van 16.00 uur tot 20.00 uur

Op donderdag 11 januari 2018 wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd over het Voorontwerp PIP N247, voor de gemeente Amsterdam. De bijeenkomst wordt gehouden in:

 • Stadsloket Noord van de gemeente Amsterdam, Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam
 • Van 16.00 uur tot 18.00 uur

Er is dan ook gelegenheid tot het stellen van vragen, zowel over het PIP N247 als over het formele verloop van de procedures en de mogelijkheden om een inspraakreactie in te dienen.
 
Hoe kunt u reageren?
Een ieder kan tot en met 7 februari 2018 een inspraakreactie indienen over het Voorontwerp PIP N247.

U kunt uw inspraakreactie indienen bij: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, t.a.v. de heer S. Bakker, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Onder vermelding van zaaknummer 1024856/1024878.
 
Wat gebeurt er daarna?
De inspraakreacties worden verzameld en voorzien van een reactie en na besluitvorming toegestuurd naar de indieners van een reactie. Deze reactienota inspraak en overleg wordt gebruikt bij het opstellen van het Ontwerp PIP N247. Het Ontwerp PIP N247 zal naar verwachting in het einde van het eerste kwartaal van 2018 worden gepubliceerd.

In de loop van 2018 zal Gedeputeerde Staten besluiten op het ontwerp PIP. Daarna kunnen zienswijzen door een ieder worden ingediend. Daarna nemen Provinciale Staten een besluit op het definitieve plan.
Tegen  het vaststellingsbesluit t kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht op het Ontwerp PIP N247. Wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze kenbaar te hebben gemaakt, kan eveneens beroep instellen. Indien het plan gewijzigd is ten opzichte van het ontwerp, is er ook mogelijkheid om beroep in te stellen tegen de gewijzigde onderdelen, waartegen geen zienswijzen zijn ingediend.
 
Crisis- en Herstelwet
Op het PIP is de Crisis- en Herstelwet (CHW) van toepassing. Dat betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die procedure is aan de orde na de vaststelling van het PIP. De CHW is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl.
 
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het PIP N247 op de website www.noord-holland.nl en www.bereikbaarheidwaterland.nl.