Omgevingsvisie Waterland 2030

De gemeente Waterland beschikt over een prachtig en waardevol gebied met kleine historische kernen. Het is belangrijk dat veranderingen hieraan bijdragen. De gemeente Waterland heeft daarom de koers van het ruimtelijk beleid tot 2030 vastgelegd in een omgevingsvisie. 

We hebben samen met inwoners, bedrijven, ondernemers, politieke en maatschappelijke organisaties ruim een jaar gewerkt aan het opstellen van de Omgevingsvisie. Er zijn toekomst bepalende keuzes gemaakt en de koers van het Waterland van morgen is uitgezet.

Het opstellen van de omgevingsvisie (het visieproces) heeft een aantal fasen doorlopen:

Nieuws

23 maart 2017: Vastgestelde Omgevingsvisie Waterland 2030 ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland maken bekend dat de gemeenteraad van Waterland op 9 maart 2017 de Omgevingsvisie Waterland 2030 gewijzigd heeft vastgesteld.
In de Omgevingsvisie Waterland 2030, een structuurvisie in de zin van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening, heeft de gemeenteraad de hoofdzaken van het te voeren ruimtelijk beleid voor de langere termijn vastgelegd. De Omgevingsvisie Waterland 2030 is tot stand gekomen door inbreng van bewoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en belangstellenden.

Inzage

De vastgestelde Omgevingsvisie Waterland 2030 kan worden ingezien:

 • In het gemeentehuis aan de Pierebaan, tijdens de openingstijden;
 • Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl ; (NL.IMRO.0852.SVWATERLAND2030-va01)
 • Op deze webpagina, het tabblad downloads  (pdf-bestand)

Digitale bestandenset

De digitale bestandenset is beschikbaar op deze webpagina, het tabblad downloads .

Rechtsmiddel

Tegen een besluit tot vaststelling van de Omgevingsvisie Waterland 2030 staat geen rechtsmiddel (bezwaar, beroep of hoger beroep) open.

Inwerkingtreding

De Omgevingsvisie Waterland 2030 treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

10 maart 2017: Omgevingsvisie Waterland 2030 vastgesteld

Op donderdag 9 maart 2017 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Waterland 2030 gewijzigd vastgesteld. Eind deze maand wordt de vastgestelde Omgevingsvisie bekendgemaakt en ter inzage gelegd.

16 februari 2017: raad neemt in maart besluit over zienswijzen

Er zijn 36 zienswijzen ingediend op de ontwerp-Omgevingsvisie. De verwachting is dat de gemeenteraad in maart een besluit neemt over de ingediende zienswijzen en over de Omgevingsvisie. Zoals het er nu naar uit ziet, vindt op 2 maart 2017 de voorbereidende raadsvergadering plaats en op 9 maart 2017 de besluitvormende raadsvergadering. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur. U kunt de vergadering bijwonen of volgen via de pagina ‘beeld-en-geluid ’. De stukken die aan de gemeenteraad worden voorgelegd, kunt u rond 22 februari 2017 inzien en downloaden via de pagina ‘raadsvergaderingen ’.

16 december 2016: zienswijzetermijn voorbij

Tot en met donderdag 15 december 2016 was het mogelijk om een zienswijze in te dienen op de ontwerp-Omgevingsvisie Waterland 2030. De termijn voor het indienen van zienswijzen is voorbij. De gemeente gaat de ontvangen zienswijzen onderzoeken, waarna de gemeenteraad een besluit zal nemen over de ingediende zienswijzen en de omgevingsvisie. Naar verwachting vindt deze besluitvorming plaats in het eerste of tweede kwartaal van 2017.
Informatie over het verdere proces vindt u onder het tabblad visieproces .

3 november 2016: Ontwerp-omgevingsvisie ter inzage

Tot en met donderdag 15 december 2016 ligt de ontwerp-Omgevingsvisie Waterland 2030 ter inzage. Inwoners en belanghebbenden kunnen gedurende deze zienswijzentermijn hun mening geven over de ontwerp-Omgevingsvisie Waterland 2030.
De visie kan worden ingezien:

 • Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (Identificatienummer: NL.IMRO.0852.SVWATERLAND2030-on01)
 • Op deze webpagina, het tabblad downloads (pdf-bestand en de digitale bestandenset)
 • In het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam tijdens de openingstijden.

21 maart 2017: De ontwerp-Omgevingsvisie ((Identificatienummer: NL.IMRO.0852.SVWATERLAND2030-on01) is niet meer in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Uw zienswijze kunt u per post sturen naar de gemeenteraad, Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam of per e-mail naar gemeente@waterland.nl onder vermelding van: ‘Zienswijze ontwerp-Omgevingsvisie Waterland 2030’. Vergeet in uw brief of e-mail niet uw naam, adres en woonplaats te vermelden. Het indienen van een mondelinge zienswijze kan op afspraak, tel: (0299) 658 507.

Op woensdag 16 november vindt tussen 18.30 en 21.00 uur een open inloopbijeenkomst plaats in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam. U kunt binnenlopen op het tijdstip dat u het beste uitkomt. Tijdens de bijeenkomst is de ontwerp-Omgevingsvisie Waterland 2030 in te zien en staan onze medewerkers voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

De formele kennisgeving is in te zien op het tabblad downloads onder Fase 6/7.

13 oktober 2016: ontwerp-Omgevingsvisie begin november ter inzage

De gemeenteraad heeft besloten de ontwerp-Omgevingsvisie Waterland 2030 ter inzage te leggen voor zienswijzen. De verwachting is dat de inzagetermijn begin november start. De bekendmaking van de start van inzagetermijn en de wijze waarop u een zienswijze kunt indienen, wordt in ieder geval gepubliceerd in de Staatscourant, het huis-aan-huisblad en via deze website.

22 september 2016: Raad buigt zich op 6 oktober over ontwerp-Omgevingsvisie

Het college heeft op 20 september besloten de ontwerp-Omgevingsvisie Waterland 2030 aan de gemeenteraad voor te leggen. Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad op 6 oktober de ontwerp-omgevingsvisie inhoudelijk en wordt een week later besloten of het ontwerp ter inzage wordt gelegd voor zienswijzen. U kunt de stukken vinden bij de ingekomen stukken van week 38 en rond begin oktober in de agenda van de raadsvergaderingen .
De raadsvergadering is voor iedereen toegankelijk of rechtstreeks via onze website te volgen (aanvang 19.30 uur).

1 september 2016: Bekendmaking ‘Oogst van de Taxatie’

Van 26 mei tot en met 7 juli 2016 was het mogelijk om deel te nemen aan een digitale peiling. Hierin hebben we een aantal dilemma’s over het toekomstige ruimtelijk beleid aan u voorgelegd. We hebben 277 reacties ontvangen. De uitkomsten van de peiling zijn opgenomen in het visiedocument ‘Oogst van de taxatie’. U vindt dit document op het tabblad ‘downloads’. Ook kunt u de ‘Oogst van de Taxatie’ inzien bij de afdeling Publiekszaken op het gemeentehuis (tijdens de openingstijden).

8 juli 2016: Digitale peiling gesloten

Van vrijdag 26 mei tot en met donderdag 7 juli 2016 was het mogelijk om deel te nemen aan de digitale peiling. Alle reacties op de peiling worden nu verzameld en samengebracht in het visiedocument ‘Oogst van de taxatie’ dat naar verwachting in augustus/september 2016 bekend wordt gemaakt. Hierna wordt de omgevingsvisie opgesteld. In een later stadium, wanneer de ontwerp-omgevingsvisie ter inzage ligt voor zienswijzen, kunt u hierover uw mening geven.

Informatie over het verdere proces vindt u onder het tabblad visieproces.

26 mei 2016: Digitale peiling

Alle ontvangen ideeën, die de gemeente in fase 3 heeft verzameld met hulp van inwoners, bedrijven, leerlingen en (maatschappelijke) organisaties, zijn samengevat in het visiedocument ‘Oogst van het zoeken’ en vertaald naar een aantal dilemma’s. Deze dilemma’s leggen wij graag met vragen en keuzes bij u terug, zodat u uw mening hierover kunt geven. Door aan te geven wat u belangrijk vindt, helpt u ons om prioriteiten te stellen en de omgevingsvisie vorm te geven.

Uitgebreidere informatie over de digitale peiling vindt u op het tabblad 'meepraten en meedoen'

12 mei 2016: Bekendmaking 'Oogst van het zoeken'

Van 7 januari tot en met 28 februari hebben bewoners, organisaties en leerlingen van het Bernard Nieuwentijt College tal van ideeën, wensen, kansen en dilemma’s bij de gemeente Waterland naar voren gebracht voor de op te stellen Omgevingsvisie Waterland 2030.

Wij zijn erg blij met de belangstelling die is getoond om mee te denken over de toekomst van Waterland en de positieve en open inbreng van de deelnemers. Alle visiebijdragen zijn samengebracht in het visiedocument ‘Oogst van het zoeken’. U kunt de ‘Oogst van het Zoeken’ inzien bij de afdeling Publiekszaken op het gemeentehuis in Monnickendam (tijdens de openingstijden) en via het tabblad downloads.

29 februari 2016: Einde termijn indienen visiebijdrage

Van 7 januari tot en met 28 februari 2016 was het mogelijk om tijdens diverse bijeenkomsten, via de website, per e-mail en per post een visiebijdrage in te dienen voor de op te stellen Omgevingsvisie Waterland 2030. Alle visiebijdragen die binnen de termijn zijn ontvangen, worden naar verwachting rond april/mei bekendgemaakt in het visiedocument ‘Oogst van het Zoeken’. Meer informatie over het verdere proces vindt u op het tabblad visieproces.

22 februari 2016: Ideeën, wensen, kansen en dillema’s tijdens de open bijeenkomst

Maandagavond 22 februari 2016 vond de open bijeenkomst plaats in het gemeentehuis. Door ruim twintig belangstellenden werd input gegeven voor de Omgevingsvisie. Diverse ideeën, wensen, kansen en dilemma’s werden naar voren gebracht. Het indienen van een visiebijdrage is nog tot en met 28 februari 2016 mogelijk via de website Reactiepagina Omgevingsvisie Waterland 2030 of met een e-mail naar gemeente@waterland.nl o.v.v. visiebijdrage. Informatie over het verdere proces vindt u onder het tabblad ‘visieproces ’.

12 februari 2016: Jongeren aan de slag met de toekomst van Waterland

De raadszaal van het gemeentehuis was op vrijdagmiddag 12 februari gevuld met de leerlingen van de klassen 3A en 3B van het Bernard Nieuwentijt College. Zij presenteerden die middag hun ideeën voor de gemeentelijke Omgevingsvisie.  Lees meer op de pagina Actueel/Nieuws.

7 januari 2016: Notitie "Zoeken naar Visie" en indienen visiebijdrage

Het college heeft de notitie "Zoeken naar Visie" op 15 december 2015 vastgesteld. In deze notitie zijn de bestaande situatie, het bestaande beleid en de al bekende of de te verwachten ontwikkelingen en initiatieven in beeld gebracht.

De notitie vindt u op het tabblad downloads en ligt ook ter inzage bij de afdeling publiekszaken van de gemeente.

U kunt uw visiebijdrage tot en met zondag 28 februari 2016 indienen. Dit kan digitaal op de website Reactiepagina Omgevingsvisie Waterland 2030.

Omgevingsvisie Waterland

Waarom een visie?

De gemeente Waterland beschikt over een prachtig en waardevol gebied met kleine historische kernen. Het is belangrijk dat veranderingen hieraan bijdragen. De gemeente Waterland legt daarom de koers van het ruimtelijk beleid tot 2030 vast in een omgevingsvisie.

Waar gaat het over?

Het gaat over de volgende onderwerpen:

 • Agrarische ontwikkeling
 • Beschermde stads- en dorpsgezichten
 • Duurzame ontwikkeling
 • Economische ontwikkeling
 • Natuur
 • Sociale ontwikkeling
 • Toerisme
 • Wonen

U kunt dan denken aan vragen zoals: waar mag volgens u worden gebouwd en waar niet? Wat moet volgens u beschermd worden en wat juist niet? Hoe denkt u over de voorzieningen voor sport, recreatie, winkels, bedrijven en dorpshuizen? Kortom: hoe ziet onze gemeente eruit in 2030?

Wettelijke grondslag

De Wet ruimtelijke ordening legt de gemeenteraad de verplichting op om voor een goede ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van de gemeente één of meer digitale structuurvisies vast te stellen waarin de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid zijn vastgelegd. Deze structuurvisie noemen wij omgevingsvisie.

Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 1 in het Plan van Aanpak op de pagina downloads.

Visieproces

Het proces van de omgevingsvisie doorloopt een aantal fasen:

FaseInformatieGereed

Fase 0 Plan van aanpak

In deze fase is het Plan van Aanpak opgesteld. Dit Plan van Aanpak is in te zien via de pagina downloads.

Ja

Fase 1

Aanbesteden

In deze fase is via een aanbestedingsprocedure bureau Bugel Hajema geselecteerd voor het opstellen van de omgevingsvisie.

Ja

Fase 2

Analyseren

In deze fase is de notitie ‘Zoeken naar visie’ gemaakt waarin de bestaande situatie en de al bekende of de te verwachten ontwikkelingen staan beschreven. De notitie ‘Zoeken naar visie’ is in te zien via de pagina downloads.

Ja

Fase 3

Zoeken

In deze fase kunt u meedoen door uw ideeen, wensen, kansen en dilemma's voor het ruimtelijke beleid in de toekomst naar voren te brengen. Hiertoe worden diverse interactieve bijeenkomsten georganiseerd. Tevens wordt de notitie 'Oogst van het zoeken' gemaakt. In deze notitie worden alle visiebijdragen herkenbaar samengebracht.

Meer informatie over het indienen van uw visiebijdrage vindt u op de pagina Meepraten en meedoen.

Ja

Fase 4

Vinden

In deze fase wordt het 'Keuzedocument' gemaakt waarin onder meer scenario’s worden geschetst en mogelijke keuzes worden geformuleerd.

Ja

Fase 5

Taxeren

In deze fase kunt u uw mening geven over dilemma's door mee te doen aan de digitale peiling en wordt de notitie 'Oogst van de taxatie' gemaakt. In deze notitie wordt verslag gedaan van de taxatiefase, waarna de omgevingsvisie zijn vorm moet krijgen.

Meer informatie over de digitale peiling vindt u op de pagina Meepraten en meedoen. Via deze pagina kunt u zich ook aanmelden voor de peiling. U krijgt dan op tijd een digitale uitnodiging.

Ja

Fase 6

Opstellen

In deze fase wordt alle verkregen informatie uit de voorgaande fasen gebruikt bij het opstellen van de ontwerpomgevingsvisie die vervolgens door gemeenteraad ter inzage wordt gelegd.

Ja

Fase 7

Verifieren

In deze fase kunt u uw mening geven over de ontwerpomgevingsvisie door het indienen van een zienswijze. Tijdens deze fase wordt een aantal inloopbijeenkomsten georganiseerd waar u de ontwerpomgevingsvisie kunt bekijken en waar u vragen kunt stellen over de ontwerpomgevingsvisie.

ja

Fase 8 en 9

Vaststellen en bekendmaken

De ingediende zienswijzen worden in de 'Zienswijzennotitie' samengevat en beantwoord. De gemeenteraad heeft het laatste woord en neemt een besluit over de ingediende zienswijzen en over de vaststelling van de Omgevingsvisie Waterland 2030. Tegen het besluit tot vaststellen van de omgevingsvisie staat geen rechtsmiddel (bezwaar, beroep of hoger beroep) open

Ja

Meepraten en meedoen

Visiebijdragen (fase 3)

Tot en met 28 februari was het mogelijk om tijdens bijeenkomsten en via de website ideeën, wensen, kansen en dilemma's voor het ruimtelijke beleid in de toekomst naar voren te brengen. Fase 3 is afgesloten met de bekendmaking van het visiedocument ‘de Oogst van het Zoeken’. Hierin zijn alle visiebijdragen samengebracht. Het document vindt u via het tabblad downloads

Digitale peiling (fase 5)

Alle ontvangen ideeën, die de gemeente in fase 3 heeft verzameld, zijn samengevat in het visiedocument ‘Oogst van het zoeken’ en vertaald naar een aantal dilemma’s. Deze dilemma’s hebben wij met vragen en keuzes in een digitale peiling terug gelegd bij onze inwoners, bedrijven, leerlingen en (maatschappelijke) organisaties, zodat zij hun mening hierover konden geven.

Van 26 mei tot en met 7 juli 2016 was het mogelijk om deel te nemen aan een digitale peiling. Hierin hebben we een aantal dilemma’s over het toekomstige ruimtelijk beleid aan u voorgelegd. We hebben 277 reacties ontvangen. De uitkomsten van de peiling zijn opgenomen in het visiedocument ‘Oogst van de taxatie’. U vindt dit document op het tabblad ‘downloads’. Ook kunt u de ‘Oogst van de Taxatie’ inzien bij de afdeling Publiekszaken op het gemeentehuis (tijdens de openingstijden).

Zienswijze (fase 7)

Tot en met donderdag 15 december 2016 was het mogelijk om een zienswijze in te dienen op de ontwerp-Omgevingsvisie Waterland 2030. Tevens heeft op woensdag 16 november 2016 een open inloopbijeenkomst plaatsgevonden. U kunt de stukken nog inzien op het tabblad downloads  (onder Fase 6/7).

Vaststellen en bekendmaking (fase 8/9)

De gemeenteraad heeft op 9 maart 2017 de Omgevingsvisie Waterland 2030 gewijzigd vastgesteld. Tegen een besluit tot vaststelling van de Omgevingsvisie Waterland 2030 staat geen rechtsmiddel open (bezwaar, beroep of hoger beroep).

Planning

De Omgevingsvisie Waterland 2030 is gereed.