Terrein Sportcomplex Marken

Waar: 
Terrein Sportcomplex Marken en Noordkade
Wat: 
woningbouw
Stand van zaken: 

Inmiddels is de verkaveling duidelijk, die gebeurt conform de locatie-analyse Wonen op Marken. Voor het bouwen op en bij de Noordkade vindt overleg plaats met RWS, waterschap en provincie. Het woningprogramma is vastgesteld op 30% sociale huur, 30% sociaal-plus (goedkope koop) en 40% vrije sector. De woningbouw wordt ontwikkeld volgens het principe Waterbewust Bouwen. Verder wordt er duurzaam gebouwd dus aardgasvrij (all-electric) en een EPC van maximaal 0 ("0 op de meter").

 

Laatste update: 
20 april 2018

B&W hebben zich uitgesproken over de verdere uitwerking van de woningbouw. Dit houdt o.a. in:

  1. De woningbouwontwikkeling te faseren in twee fases, rekening houdend met het rapport Marken boven water, bouwstenen II en de locatieanalyse Wonen op Marken. Beide documenten treft u aan onder de tab downloads.
  2. Het woningprogramma voor dit project vast te stellen op 30% sociale huur, 30% sociaal plus (goedkope koop) en 40% vrije sector.
  3. Een haalbaarheidsonderzoek te laten verrichten naar het waterbewust bouwen in/bij/op de dijk (de Noordkade) conform het rapport Marken boven water, bouwstenen II en daarvoor een bijdrage te vragen van de deelnemende partijen.
  4. Het selectieproces te starten om te komen tot een geschikte aannemer/ontwikkelaar waarmee kan worden samengewerkt bij de woningbouwontwikkeling.

Inmiddels heeft BAM Vastgoed enkele maanden exclusiviteit gekregen om te tekenen en te rekenen. Dat betekent dat zij een plan voorbereiden met daarbij een grondbieding.

Op 13 december 2016 heeft het college het ‘Plan van Aanpak Wonen op Marken’ vastgesteld. In het plan van aanpak zijn woningbouwlocaties op Marken onderzocht. Het Sportcomplex Marken is één van de locaties die zeer geschikt is voor transformatie naar woningbouw. De locatie is kansrijk voor waterbewust bouwen, heeft een panoramazicht op de Kerkbuurt en heeft een relatie met het Markermeer. Daarnaast is de locatie grotendeels in gemeentelijk eigendom.

In maart 2017 heeft het college het Plan van Aanpak Woningbouw Sportcomplex Marken (hierna PvA) vastgesteld. Daarin zijn onder meer de uitgangspunten opgenomen voor de herinrichting van het complex en de geplande woningbouw.

Vervolgens is het rapport Marken boven Water verschenen en door B&W aangemerkt als inspiratiebron voor nieuwe (woningbouw)ontwikkelingen op Marken. Dit rapport geeft handvaten voor waterbewust bouwen.

De plannen houden in dat de sportvelden worden herschikt om ruimte te creëren voor woningbouw. Als ook De Noordkade kan worden betrokken bij de plannen gaat het om ca. 100-130 woningen in verschillende categorieën en prijsklassen,, voor verschillende doelgroepen, grondgebonden en gestapeld.

Onder de tab downloads vindt u alle relevante documenten.

Januari 2018 verlening exclusiviteit aan BAM Vastgoed om plannen uit te werken en een grondbieding te doen.

21-03-2017     Vaststelling Plan van Aanpak Woningbouw Sportcomplex Marken

07-03-2017     Vaststelling Rapport Marken Boven Water II

13-12-2016     Vaststelling ‘Plan van Aanpak Wonen op Marken’

21-04-2016   Besluitvorming gemeenteraad over het initiatiefvoorstel tot instemming met de locatieanalyse ‘Wonen op Marken’

De planning voor de ontwikkeling is voorlopig als volgt:

  • Overeenstemming met belangstellende ontwikkelaars/aannemers (globaal plan en grondbieding) – 2e kwartaal 2018
  • Afstemming met provincie, waterschap, Rijkswaterstaat over waterbewust bouwen en ontwikkeling van Noordkade - 2e/3e kwartaal 2018
  • Start bestemmingsplanprocedure – 4e kwartaal 2018

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider, Gerald Roerdinkveldboom, via telefoonnummer (0299) 658 582 of g.roerdinkveldboom@waterland.nl