Terrein Sportcomplex Marken

Waar: 
Terrein Sportcomplex Marken
Wat: 
Herinrichting van het sportcomplex en ontwikkeling van ca. 90 woningen.
Stand van zaken: 

Op korte termijn wordt gestart met het opstellen van een stedenbouwkundig plan voor het gebied. Verder wordt gesproken met belangstellende ontwikkelaars/aannemers.

 

Laatste update: 
19 juni 2019

Er wordt samenwerking gezocht met een ontwikkelaar/aannemer voor de ontwikkeling van de woningen. Daarnaast wordt stedenbouwkundig advies ingewonnen voor verdere optimalisering van de verkaveling en invulling.

Op 13 december 2016 heeft het college het ‘Plan van Aanpak Wonen op Marken’ vastgesteld. In het plan van aanpak zijn woningbouwlocaties op Marken onderzocht. Het Sportcomplex Marken is één van de locaties die zeer geschikt is voor transformatie naar woningbouw. De locatie is kansrijk voor waterbewust bouwen, heeft een panoramazicht op de Kerkbuurt en heeft een relatie met het Markermeer. Daarnaast is de locatie grotendeels in gemeentelijk eigendom.

In maart 2017 heeft het college het Plan van Aanpak Woningbouw Sportcomplex Marken (hierna PvA) vastgesteld. Daarin zijn onder meer de uitgangspunten opgenomen voor de herinrichting van het complex en de geplande woningbouw.

Vervolgens is het rapport Marken boven Water verschenen en door B&W aangemerkt als inspiratiebron voor nieuwe (woningbouw)ontwikkelingen op Marken. Dit rapport geeft handvaten voor waterbewust bouwen.

De plannen houden in dat de sportvelden worden herschikt om ruimte te creëren voor woningbouw. Het gaat om ca. 90 woningen in verschillende categorieën en prijsklassen, voor verschillende doelgroepen, grondgebonden en gestapeld.

Onder de tab downloads vindt u alle relevante documenten.

 

zie ook achtergrond en programma

  1. februari 2019 - Overleg met Eilandraad en overige stakeholders (zoals bestuur SV Marken) over Voorlopig Ontwerp (VO), uitgangspunten en woningprogramma
  2. maart/april 2019 - Stedenbouwkundige toets van het VO
  3. april 2019 - Uitwerking VO naar DO
  4. mei 2019 - Inloop/consultatieavond voor inwoners t.a.v. DO
  5. mei - september 2019 - Vertaling van DO in ontwerpbestemmingsplan
  6. oktober/november 2019 - Behandeling ontwerpbestemmingsplan in raad
  7. december 2019 – februari 2020 - Zienswijzentermijn en verwerking zienswijzen
  8. februari/maart 2020 - Vaststelling bestemmingsplan

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider, Gerald Roerdinkveldboom, via telefoonnummer (0299) 658 582 of g.roerdinkveldboom@waterland.nl