Sebastianusschoollocatie in Ilpendam

Waar: 
Kievitstraat en Gruttostraat in Ilpendam
Wat: 
Ontwikkeling van 8 jongerenwoningen, 3 seniorenwoningen en 2 sociale koopwoningen
Stand van zaken: 

Bestemmingsplan is definitief. Voor de 8 jongerenwoningen is omgevingsvergunning verleend op 6 september 2019. Tegen deze omgevingsvergunning is bezwaar gemaakt. De zitting van de bezwaarschriftencommissie zal waarschijnlijk plaatsvinden in december 2019 of januari 2020.

Laatste update: 
19 november 2019

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Ilpendam Sebastianus’

In Augustus 2018 heeft de publicatie plaatsgevonden van het vastgestelde bestemmingsplan. Na de beroepstermijn van 6 weken zijn er 2 beroepsschriften ontvangen. In een eerder stadium heeft de voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening afgewezen.Op 5 juni 2019 heeft de Raad van State beide beroepsschriften ongegrond verklaard.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Ilpendam Sebastianus’

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter visie gelegen. Gedurende zes weken kon een ieder een zienswijze indienen, t/m donderdag 8 maart 2018.

Stedenbouwkundig programma van eisen

Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) is op 2 maart 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Het SPvE omschrijft de uitgangspunten voor de omgeving en de bebouwing. Het SPvE gaat uit van acht jongerenwoningen op het terrein van de gemeente en drie seniorenwoningen op het terrein van de RK Parochie. Dit document vindt u onder de knop (tab) downloads.

Motie jongerenwoningen

Op 31 januari 2014 heeft de gemeenteraad gestemd over de motie om jongerenwoningen te realiseren op de grond van de gemeente in plaats van vrije sectorkavels. Het gaat daarbij dus niet om de grond die in eigendom is van de RK Parochie. De motie is unaniem aangenomen, omdat de raad van mening is dat er behoefte is aan jongerenwoningen in Ilpendam en dit een unieke kans biedt aangezien de gemeente de grond zelf in eigendom heeft. De aangenomen motie vindt u onder de knop (tab) downloads.

De St. Sebastianusschool is verhuisd naar de brede school aan de Gruttostraat (hoek Lepelaarstraat). Het linkerdeel van het gebouw is sinds 31 december 2012 in eigendom van tandarts Hooijberg. In dit deel van het gebouw wordt de tandartspraktijk geëxploiteerd en worden in de toekomst twee woningen gerealiseerd. Voor de overige gronden rondom het schoolgebouw wordt een plan ontwikkeld dat acht jongerenwoningen en drie seniorenwoningen mogelijk maakt op de gronden van de RK Parochie en de gemeente Waterland.

Q3 2019

Aanvraag omgevingsvergunning

Q4 2019/ Q1 2020 Behandelen bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning van Wooncompagnie
Q2 2020 Uitspraak bezwaarschriftencommissie

Het bestemmingsplan is op 5 juni 2019 in werking getreden.
Wooncompagnie heeft voor het bouwen van de 2 appartementen blokken (totaal 8 woningen) op 6 september 2019 omgevingsvergunning verkregen. Tegen deze omgevingsvergunning is bezwaar gemaakt. De zitting van de bezwaarschriftencommissie zal waarschijnlijk plaatsvinden in december 2019 of januari 2020.

Op dit moment is nog onduidelijk wanneer de andere partij die binnen dit bestemmingsplan mag gaan bouwen, de parochie, een aanvraag om omgevingsvergunning gaat indienen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider, Erik Schiedon, via telefoonnummer (0299) 658 514 of e.schiedon@waterland.nl.