Sebastianusschoollocatie in Ilpendam

Waar: 
Kievitstraat en Gruttostraat in Ilpendam
Wat: 
Woningbouw (o.a. jongerenwoningen)
Stand van zaken: 

In afwachting van beroepsprocedure tegen vaststelling bestemmingsplan (datum van deze zitting is nog onbekend).

Laatste update: 
24 december 2018

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan zijn 2 beroepschriften binnengekomen. Op dit moment zijn we in afwachting van een datum voor de behandeling van de beroepsprocedure.

In een eerder stadium heeft de voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening afgewezen. De 2 partijen die op het perceel willen gaan bouwen (RK parochie en woningbouwvereniging Wooncompagnie) hebben aangegeven dat ze nog geen aanvraag om omgevingsvergunning indienen. Pas nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is, dat is nadat de rechter uitspraak heeft gedaan in de bodemprocedure, volgen de aanvragen om omgevingsvergunning.

De St. Sebastianusschool is verhuisd naar de brede school aan de Gruttostraat (hoek Lepelaarstraat). Het linkerdeel van het gebouw is sinds 31 december 2012 in eigendom van tandarts Hooijberg. In dit deel van het gebouw wordt de tandartspraktijk geëxploiteerd en worden in de toekomst twee woningen gerealiseerd. Voor de overige gronden rondom het schoolgebouw wordt een plan ontwikkeld dat acht jongerenwoningen en drie seniorenwoningen mogelijk maakt op de gronden van de RK Parochie en de gemeente Waterland.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Ilpendam Sebastianus’

In Augustus 2018 heeft de publicatie plaatsgevonden van het vastgestelde bestemmingsplan. Na de beroepstermijn van 6 weken zijn er 2 beroepsschriften ontvangen. In een eerder stadium heeft de voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening afgewezen. Op dit moment is nog onduidelijk wanneer de bodemprocedure zal plaatsvinden.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Ilpendam Sebastianus’

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter visie gelegen. Gedurende zes weken kon een ieder een zienswijze indienen, t/m donderdag 8 maart 2018.

Stedenbouwkundig programma van eisen

Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) is op 2 maart 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Het SPvE omschrijft de uitgangspunten voor de omgeving en de bebouwing. Het SPvE gaat uit van acht jongerenwoningen op het terrein van de gemeente en drie seniorenwoningen op het terrein van de RK Parochie. Dit document vindt u onder de knop (tab) downloads.

Motie jongerenwoningen

Op 31 januari 2014 heeft de gemeenteraad gestemd over de motie om jongerenwoningen te realiseren op de grond van de gemeente in plaats van vrije sectorkavels. Het gaat daarbij dus niet om de grond die in eigendom is van de RK Parochie. De motie is unaniem aangenomen, omdat de raad van mening is dat er behoefte is aan jongerenwoningen in Ilpendam en dit een unieke kans biedt aangezien de gemeente de grond zelf in eigendom heeft. De aangenomen motie vindt u onder de knop (tab) downloads

Moment

Actie

Q1 2018

Termijn voor zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan

Q1 2018

Contractvorming Wooncompagnie t.b.v. jongerenwoningen

Q3 2018

Vaststellen bestemmingsplan

Q3 2018

Beroepstermijn bestemmingsplan

Q3 2019

Aanvraag omgevingsvergunning

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider, Erik Schiedon, via telefoonnummer (0299) 658 539 of e.schiedon@waterland.nl .