Sebastianusschoollocatie in Ilpendam

Waar: 
Kievitstraat en Gruttostraat in Ilpendam
Wat: 
Woningbouw (o.a. jongerenwoningen)
Stand van zaken: 

De gemeenteraad heeft op 21 december 2017 een ontwerpvaststellingsbesluit genomen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt vanaf 26 januari 2018 ter visie gelegd. Gedurende zes weken kan dan een ieder een zienswijze indienen, t/m donderdag 8 maart 2018.

Laatste update: 
15 februari 2018

De voorbereidingen zijn gestart voor het bestemmingsplan dat voorziet in het realiseren van nieuwe woningen en bijbehorende bouwwerken op de voormalige Sebastianusschoollocatie. De ontwikkeling past niet binnen het huidige bestemmingsplan Kernen Waterland 2013. Het ontwerpbestemmingsplan wordt vanaf 26 januari 2018 ter visie gelegd. Gedurende zes weken kan dan een ieder een zienswijze indienen, t/m donderdag 8 maart 2018. Ook het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder en het M.e.r. beoordelingsbesluit behorende bij deze ontwikkeling worden op die datum bekendgemaakt en bijbehorende stukken ter visie gelegd. Er wordt een kennisgeving geplaatst in Ons Streekblad, de Staatscourant en het elektronisch gemeenteblad en op de website www.officielebekendmakingen.nl. Op dat moment wordt er gelegenheid geboden om zienswijzen in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan en worden onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen.

De St. Sebastianusschool is verhuisd naar de brede school aan de Gruttostraat (hoek Lepelaarstraat). Het linkerdeel van het gebouw is sinds 31 december 2012 in eigendom van tandarts Hooijberg. In dit deel van het gebouw wordt de tandartspraktijk geëxploiteerd en worden in de toekomst twee woningen gerealiseerd. Voor de overige gronden rondom het schoolgebouw wordt een plan ontwikkeld dat acht jongerenwoningen en drie seniorenwoningen mogelijk maakt op de gronden van de RK Parochie en de gemeente Waterland.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Ilpendam Sebastianus’

Het ontwerpbestemmingsplan wordt vanaf 26 januari 2018 ter visie gelegd. Gedurende zes weken kan dan een ieder een zienswijze indienen, t/m donderdag 8 maart 2018.

Stedenbouwkundig programma van eisen

Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) is op 2 maart 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Het SPvE omschrijft de uitgangspunten voor de omgeving en de bebouwing. Het SPvE gaat uit van acht jongerenwoningen op het terrein van de gemeente en drie seniorenwoningen op het terrein van de RK Parochie. Dit document vindt u onder de knop (tab) downloads.

Motie jongerenwoningen

Op 31 januari 2014 heeft de gemeenteraad gestemd over de motie om jongerenwoningen te realiseren op de grond van de gemeente in plaats van vrije sectorkavels. Het gaat daarbij dus niet om de grond die in eigendom is van de RK Parochie. De motie is unaniem aangenomen, omdat de raad van mening is dat er behoefte is aan jongerenwoningen in Ilpendam en dit een unieke kans biedt aangezien de gemeente de grond zelf in eigendom heeft. De aangenomen motie vindt u onder de knop (tab) downloads.

Moment

Actie

Q1 2018

Termijn voor zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan

Q1 2018

Contractvorming Wooncompagnie t.b.v. jongerenwoningen

Q2 2018

Vaststellen bestemmingsplan

Q2+Q3 2018

Beroepstermijn bestemmingsplan

Q4 2018

Aanvraag omgevingsvergunning

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider, Nicole Ploeger, via telefoonnummer (0299) 658 539 of n.ploeger@waterland.nl .