Sebastianusschoollocatie in Ilpendam

Luchtfoto van Ilpendam
Waar: 
Kievitstraat en Gruttostraat in Ilpendam
Wat: 
Ontwikkeling van 8 jongerenwoningen, 3 seniorenwoningen en 2 sociale koopwoningen
Stand van zaken: 

In het bestemmingsplan is ruimte gemaakt voor 2 sociale koopwoningen in het voormalige schoolgebouw(St. Sebastianus), 8 jongerenwoningen gebouwd door Wooncompagnie op het voormalige schoolplein en 3 senioren woningen op het terrein van de parochie. De 2 sociale koopwoningen en de 8 jongerenwoningen zijn in 2022 allemaal gereed en bewoond. Het terrein rondom deze woningen is opnieuw bestraat en ingericht.

Voor de 3 senioren woningen moet de eigenaar van de gronden (de parochie) nog een aanvraag om omgevingsvergunning indienen. 

 

Laatste update: 
21 juli 2022

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Ilpendam Sebastianus’

In Augustus 2018 heeft de publicatie plaatsgevonden van het vastgestelde bestemmingsplan. Na de beroepstermijn van 6 weken zijn er 2 beroepsschriften ontvangen. In een eerder stadium heeft de voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening afgewezen.Op 5 juni 2019 heeft de Raad van State beide beroepsschriften ongegrond verklaard.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Ilpendam Sebastianus’

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter visie gelegen. Gedurende zes weken kon een ieder een zienswijze indienen, t/m donderdag 8 maart 2018.

Stedenbouwkundig programma van eisen

Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) is op 2 maart 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Het SPvE omschrijft de uitgangspunten voor de omgeving en de bebouwing. Het SPvE gaat uit van acht jongerenwoningen op het terrein van de gemeente en drie seniorenwoningen op het terrein van de RK Parochie. Dit document vindt u onder de knop (tab) downloads.

Motie jongerenwoningen

Op 31 januari 2014 heeft de gemeenteraad gestemd over de motie om jongerenwoningen te realiseren op de grond van de gemeente in plaats van vrije sectorkavels. Het gaat daarbij dus niet om de grond die in eigendom is van de RK Parochie. De motie is unaniem aangenomen, omdat de raad van mening is dat er behoefte is aan jongerenwoningen in Ilpendam en dit een unieke kans biedt aangezien de gemeente de grond zelf in eigendom heeft. De aangenomen motie vindt u onder de knop (tab) downloads.

De St. Sebastianusschool is verhuisd naar de brede school aan de Gruttostraat (hoek Lepelaarstraat). In het voormalige schoolgebouw zit nu de tandartspraktijk van mevrouw Hooijberg. In de overige klaslokalen zijn twee woningen gerealiseerd. Voor de overige gronden rondom het schoolgebouw is een plan ontwikkeld dat acht sociale huurwoningen en drie seniorenwoningen mogelijk maakt op de gronden van de woningcorporatie Wooncompagnie en de RK Parochie.

Vierde kwartaal 2020 Start bouw 8 sociale huurwoningen
3e kwartaal 2021 Oplevering 8 sociale huurwoningen
3e /4 e kwartaal 2021 Indienen aanvraag voor 3 senioren woningen 

In het bestemmingsplan is ruimte gemaakt voor 2 sociale koopwoningen in het voormalige schoolgebouw(St. Sebastianus), 8 jongerenwoningen gebouwd door Wooncompagnie op het voormalige schoolplein en 3 senioren woningen op het terrein van de parochie. De 2 sociale koopwoningen en de 8 jongerenwoningen zijn in 2022 allemaal gereed en bewoond. Het terrein rondom deze woningen is opnieuw bestraat en ingericht.

Voor de 3 senioren woningen moet de eigenaar van de gronden (de parochie) nog een aanvraag om omgevingsvergunning indienen. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider, Erik Schiedon, via telefoonnummer (0299) 658 514 of erik.schiedon@waterland.nl.