Brede school De Havenrakkers Broek in Waterland

Waar: 
Aan het Nieuwland Broek in Waterland Noord
Wat: 
Vernieuwing school, verbreding met bibliotheek, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en volledige verduurzaming
Stand van zaken: 

Voorbereiding aanbesteding, tijdelijke huisvesting en duurzaamheidspact.

Laatste update: 
17 januari 2019

Op 22 mei 2018 heeft een inloopavond plaatsgevonden in obs De Havenrakkers over de (ver)nieuwbouwplannen, de tijdelijke huisvesting en de verduurzaming van het complex. Over verschillende thema's konden vragen worden gesteld, zoals het ontwerp van de nieuwe brede school, de verduurzaming (aardgasvrij en "0 op de meter"), de tijdelijke huisvesting, het verkeersplan e.d. De avond is goed bezocht. Hieronder is een filmpje te zien van het ontwerp en onder downloads treft u een overzicht van de ideeën die tijdens de avond zijn ingeleverd.

Het definitief ontwerp van de gebouwen is klaar en is afgestemd met gebruikers, welstandscommissie etc. Na goedkeuring van het bouwkrediet door de gemeenteraad, wordt het project aanbesteed voor de selectie van de aannemer. Daarnaast wordt aan een duurzaamheidspact gewerkt met gebruikers en duurzaamheidsorganisaties. Uitgangspunt is aardgasvrij (all-electric) en een EPC van maximaal 0 ("0 op de meter"). Dat kan door het isoleren van gebouwen, het gebruik van zonnepanelen en door vervanging van de installaties door warmtepompen. Dit vergt de nodige (extra) investeringen en daarvoor wordt een dekkingsplan opgesteld. Tenslotte is overeenstemming bereikt met voetbalvereniging SDOB over het gebruik van het trainingsveld net ten noorden van de tennisvereniging, als plek voor een tijdelijk schoolgebouw. Tijdelijke huisvesting is noodzakelijk tijdens de bouwperiode van de school en gymzaal. Er wordt goed gekeken naar de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling.

Het gebouw van obs De Havenrakkers is dringend toe aan vernieuwing en verduurzaming. Op het terrein van de school wordt een deel van de gebouwen gesloopt en nieuw gebouwd en een deel wordt grondig gerenoveerd en verduurzaamd. Verder wordt de gymzaal gerenoveerd en verduurzaamd. De school wordt verbreed met een bibliotheek, een peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang wordt flink uitgebreid. Ook wordt een centraal hart aan de school toegevoegd, met mogelijkheden voor exposities, uitvoeringen, ruimte voor de bieb, een podium etc.

De globale planning luidt op dit moment als volgt:

1e/2e kwartaal – aanbesteding van het werk
3e/4e kwartaal – contractvorming en bouwvoorbereiding
1e kwartaal 2020 – start bouw
1e kwartaal 2021 - oplevering

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met de gemeente Waterland: Gerald Roerdinkveldboom (Projectleider), tel. (0299) 658 582, e-mail g.roerdinkveldboom@waterland.nl