Bestuurlijke Toekomst Waterland

Waar: 
Gemeente Waterland
Wat: 
Besluitvorming over de bestuurijke toekomst van de gemeente. In drie fasen op zoek naar draagvlak voor drie mogelijke scenario's: zelfstandig blijven, ambtelijk samenwerken of een bestuurlijke fusie
Stand van zaken: 

Start Fase III: 16 april 2019, 18.45 uur: Kick off discussiebijeenkomsten in de Bierderij te Monnickendam

Laatste update: 
21 maart 2019

Start gesprekken met inwoners (21-3-2019)

Het proces rondom de Bestuurlijke toekomst (= gaat gemeente Waterland fuseren of blijft de gemeente zelfstandig?) is in de laatste fase beland. In deze fase gaan we via discussiebijeenkomsten in de kernen graag met onze inwoners in gesprek. We hebben u daar al eerder over geïnformeerd. De kick off van deze gesprekken is op 16 april a.s. in De Bierderij in Monnickendam. Vanaf 18.45 uur bent u welkom en we beginnen om 19.00 uur met het programma. We kunnen alvast vertellen dat het een interessante avond wordt! De directeur en een medewerker van het Waterlands Archief geven een presentatie over Waterlandse samenwerking (én ruzies) door de eeuwen heen en daarna volgt een paneldiscussie onder leiding van burgemeester Luzette Kroon.  Om 20.30 uur sluiten we de avond af. U bent natuurlijk van harte welkom om deze startbijeenkomst bij te wonen. Een officiële uitnodiging  treft u aan bij de editie van Ons Streekblad van 4 april 2019.

Vanaf half mei a.s. volgen dan de bijeenkomsten in de kernen. Op dit moment zijn nog niet alle data bekend. Ook werken we nog samen met de kernraden aan de exacte invulling van het programma. Voor deze avonden ontvangt u naar verwachting rond eind april/begin mei ook een officiële uitnodiging. Wij kijken uit naar uw komst!

Voortgang proces bestuurlijke toekomst (05-03-2019)

Zoals eerder gemeld bestaat het proces rondom de Bestuurlijke Toekomst van Waterland uit drie fases. In de eerste fase zijn er de denksessies geweest en de twee fase bestond uit het ophalen van reacties van de gemeentebesturen van de ons omringende gemeentes. Die reacties zijn nu binnen en vindt u bij de downloads.

Deze reacties vormen samen met de drie Argumentenkaarten de basis voor de gesprekken die we met u willen voeren. Daar gaan we snel mee starten. Het startsein voor die discussiebijeenkomsten is op 16 april a.s. Dan vindt er ’s avonds een kick-off plaats in De Bierderij in Monnickendam. Het programma is zo goed als rond. Binnenkort volgt nadere informatie.

Daarna gaan we in de periode mei/juni de kernen in om met u in discussie te gaan. Die bijeenkomsten organiseren we samen met de dorps- en kernraden. In elke kern gaan we op dezelfde manier met de inwoners in gesprek. Dat doen we plenair in een interactief deel en daarna in gesprekgroepen. Zodra de data bekend zijn, volgt daarover meer informatie. Houdt u de berichten over de bestuurlijke toekomst dus goed in de gaten!

Argumenten boven emoties (28 2-19)

Acht jaar lang was een discussie over de bestuurlijke toekomst van Waterland politiek onbespreekbaar. Dat taboe is er af: alle scenario's worden nu tegen het licht gehouden. Dat gebeurt nadrukkelijk op basis van argumenten in plaats van emoties. Alle geledingen in de samenleving worden actief bij het debat betrokken. Lees het interview dat wethouder Ton van Nieuwkerk en Dries Bertelink (van de Argumentenfabriek) hadden met Binnenlands Bestuur via de link.

Fase I en II zijn afgerond (15-2-18)

In fase I, de denksessies, werd een uiteenlopende groep belanghebbenden uitgedaagd de voor- en tegenargumenten voor de drie mogelijke hoofdopties (zelfstandig blijven, ambtelijke fusie of bestuurlijke fusie) scherp te formuleren. De Argumentenfabriek heeft vervolgens alle input in drie argumentenkaarten verwerkt waarmee alle voors en tegens van de verschillende opties inzichtelijk zijn gemaakt.
De tweede fase van het proces, het verzamelen van de input van de omliggende gemeenten, is inmiddels zo goed als afgerond. De gemeentebesturen van Edam-Volendam, Purmerend, Beemster, Landsmeer, Amsterdam, Oostzaan, Wormerland en Zaanstad  hebben toegezegd uiterlijk 1 maart 2019 een schriftelijke reactie te geven.

Argumentenkaarten zijn klaar! (8-2-19)

De drie kaarten waarin de voor- en tegenargumenten voor de drie opties zijn opgenomen, zijn gereed en aangeboden aan Burgemeester Luzette Kroon en wethouder Ton van Nieuwkerk. Hiertoe zijn eind 2018 tijdens denksessies met uiteeenlopende groepen aanwezigen voor- en tegenargumenten verzameld over de drie opties zelfstandig blijven, ambtelijk fuseren en bestuurlijk fuseren. De opbrengst van de denksessies, drie argumentenkaarten, wordt meegenomen in de fases II en III.

In het coalitieakkoord van 2018-2022 is opgenomen dat de raad uiterlijk in 2020 een besluit neemt over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Waterland. Op 31 mei 2018 heeft het college tijdens de raadsvergadering toegezegd kort na de zomer met een procesvoorstel te komen. Hierbij is aangegeven om expliciet geen nieuwonderzoek uit te voeren naar de bestuurskracht van de gemeente maar om op zoek te gaan naar draagvlak voor de drie mogelijke oplossingen/ opties.

De vragen die er liggen zijn de volgende: Kan de gemeente Waterland zelfstandig blijven of niet? Wat zijn de consequenties van zelfstandig blijven? En wat zijn deze bij een eventuele fusie? Ook bestaat de optie van ambtelijk samenwerken met andere gemeenten, wat is daar het gevolg van?

Er wordt draagvlak gezocht voor drie opties, namelijk:

 1. Zelfstandig blijven
  Bij deze optie zal de gemeente Waterland geheel zelfstandig blijven en zal zij geheel op eigen kracht blijven door functioneren. Samenwerking met anderen blijft tot het hoogst noodzakelijke beperkt, waarbij alleen samenwerking zal plaatsvinden in de huidige (verplichte) gemeenschappelijke regelingen (VRZW, GGD, Omgevingsdienst en Waterlands Archief).
 2. Ambtelijk samenwerken
  Bij deze optie zal de gemeente eveneens zelfstandig blijven maar door middel van slim samenwerken de bestuurskracht versterken. Dat betekent dat een keuze zal moeten worden gemaakt voor een geformaliseerd ambtelijk samenwerkingsverband (bijvoorbeeld Shared Service Centrum of een algehele ambtelijke fusie).
 3. Fuseren
  Bij deze optie blijft de gemeente Waterland niet zelfstandig, maar versterkt zij haar bestuurskracht door middel van bestuurlijke samenwerking (fusie) met een of meerdere gemeenten.

Besluiten

 • 20 september 2018: Akkoord gemeenteraad met procesvoorstl van het college om tot een besluit te komen over de bestuurlijke toekomst van Waterland. Het procesvoorstel en de besluitstukken vindt u bij het tabblad downloads.

Participatie

Eerste fase:

Verzamelen van zoeveel mogelijk voor -en tegenargumenten voor alle drie de opties:zelfstandig blijvne, ambtelijk samenwerken  of bestuurlijk fuseren.
Dit doen we door vertegenwoordigers en deskundigen uit verschillende werkvelden en kernen uit te nodigen voor vier denksessies. U kunt hierbij denken aan dorps- en kernraden, maatschappelijke organisaties, onderwijs, cultuur en bedrijfsleven. Tijdens deze bijeenkomsten worden zoveel mogelijk voor en tegen argumenten verzameld en in kaart gebracht voor de drie opties.

Tweede fase:

Peilen van meningen van omliggende gemeenten en provincie. Deze input wordt meegenomen naar de volgende fase en dient als kaders voor de discussies met de inwoners van Waterland.

Derde fase:

Gericht op het betrekken van inwoners om zoveel mogelijk draagvlak te creëren voor het nemen van een besluit. Wij gaan u dus in die fase direct betrekken. Hoe wij dit gaan doen laten wij u hier zo snel mogelijk weten.

 • 20 september 2018: besluit gemeenteraad over proces, start Fase I
 • september 2018 t/m februari 2019: Fase I Verzamelen van zo veel mogelijk voor en tegen argumenten voor de drie opties
 • november  en december 2018: Fase I Denksessies
 • 8 februari 2019: Afsluiting Fase I Argumentenkaarten klaar
 • november 2018 t/m februari 2019 Fase II Verzamelen input bij omliggende gemeenten en provincie
 • 1 maart 2019: Afsluiting Fase II Antwoorden van omliggende gemeenten
 • maart 2019: Start Fase III Verzamelen input van inwoners
 • december 2019: Afsluiting Fase III Besluit over toekomst door gemeenteraad

Heeft u op dit moment al een algemene vraag of wilt u ons iets laten weten? Stuurt u dan een e-mail naar bestuurlijketoekomst@waterland.nl