Bestuurlijke Toekomst Waterland

Bestuurlijke Toekomst Waterland
Waar: 
Gemeente Waterland
Wat: 
Besluitvorming over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. In drie fasen op zoek naar draagvlak voor twee mogelijke scenario's: zelfstandig blijven of een bestuurlijke fusie
Stand van zaken: 

In de raadsvergadering van 27 februari heeft de gemeenteraad van Waterland een besluit genomen over de bestuurlijke toekomst. De gemeenteraad kiest in meerderheid voor zelfstandigheid.

Laatste update: 
28 februari 2020

Besluiten

20 september 2018: Akkoord gemeenteraad met procesvoorstel van het college om tot een besluit te komen over de bestuurlijke toekomst van Waterland. Het procesvoorstel en de besluitstukken vindt u bij het tabblad downloads.

Participatie

Eerste fase:

Verzamelen van zoveel mogelijk voor -en tegenargumenten voor alle drie de opties:zelfstandig blijven, ambtelijk samenwerken  of bestuurlijk fuseren.
Dit doen we door vertegenwoordigers en deskundigen uit verschillende werkvelden en kernen uit te nodigen voor vier denksessies. U kunt hierbij denken aan dorps- en kernraden, maatschappelijke organisaties, onderwijs, cultuur en bedrijfsleven. Tijdens deze bijeenkomsten worden zoveel mogelijk voor en tegen argumenten verzameld en in kaart gebracht voor de drie opties.

Tweede fase:

Peilen van meningen van omliggende gemeenten en provincie. Deze input wordt meegenomen naar de volgende fase en dient als kaders voor de discussies met de inwoners van Waterland.

Derde fase:

Gericht op het betrekken van inwoners om zoveel mogelijk draagvlak te creëren voor het nemen van een besluit. Wij gaan u dus in die fase direct betrekken. Hoe wij dit gaan doen laten wij u hier zo snel mogelijk weten.

In het coalitieakkoord van 2018-2022 is opgenomen dat de raad uiterlijk in 2020 een besluit neemt over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Waterland. Op 31 mei 2018 heeft het college tijdens de raadsvergadering toegezegd kort na de zomer met een procesvoorstel te komen. Hierbij is aangegeven om expliciet geen nieuwonderzoek uit te voeren naar de bestuurskracht van de gemeente maar om op zoek te gaan naar draagvlak voor de drie mogelijke oplossingen/ opties.

De vragen die er liggen zijn de volgende: Kan de gemeente Waterland zelfstandig blijven of niet? Wat zijn de consequenties van zelfstandig blijven? En wat zijn deze bij een eventuele fusie? Ook bestaat de optie van ambtelijk samenwerken met andere gemeenten, wat is daar het gevolg van?

Er wordt draagvlak gezocht voor drie opties, namelijk:

 1. Zelfstandig blijven
  Bij deze optie zal de gemeente Waterland geheel zelfstandig blijven en zal zij geheel op eigen kracht blijven door functioneren. Samenwerking met anderen blijft tot het hoogst noodzakelijke beperkt, waarbij alleen samenwerking zal plaatsvinden in de huidige (verplichte) gemeenschappelijke regelingen (VRZW, GGD, Omgevingsdienst en Waterlands Archief).
 2. Ambtelijk samenwerken
  Bij deze optie zal de gemeente eveneens zelfstandig blijven maar door middel van slim samenwerken de bestuurskracht versterken. Dat betekent dat een keuze zal moeten worden gemaakt voor een geformaliseerd ambtelijk samenwerkingsverband (bijvoorbeeld Shared Service Centrum of een algehele ambtelijke fusie).
 3. Fuseren
  Bij deze optie blijft de gemeente Waterland niet zelfstandig, maar versterkt zij haar bestuurskracht door middel van bestuurlijke samenwerking (fusie) met een of meerdere gemeenten.
 • 20 september 2018: besluit gemeenteraad over proces, start Fase I
 • september 2018 t/m februari 2019: Fase I Verzamelen van zo veel mogelijk voor en tegen argumenten voor de drie opties
 • november  en december 2018: Fase I Denksessies
 • 8 februari 2019: Afsluiting Fase I Argumentenkaarten klaar
 • november 2018 t/m februari 2019 Fase II Verzamelen input bij omliggende gemeenten en provincie
 • 1 maart 2019: Afsluiting Fase II Antwoorden van omliggende gemeenten
 • maart 2019: Start Fase III Verzamelen input van inwoners
 • december 2019: Afsluiting Fase III Besluit over toekomst door gemeenteraad

Gemeente Waterland blijft zelfstandig

In de raadsvergadering van 27 februari heeft de gemeenteraad van Waterland een besluit genomen over de bestuurlijke toekomst.  De gemeenteraad kiest in meerderheid voor zelfstandigheid. 

De afgelopen periode heeft het college een proces doorlopen rondom de bestuurlijke toekomst van Waterland. Hierbij is aan diverse partijen en inwoners input gevraagd over de vraag of de gemeente Waterland zelfstandig zou moeten blijven of zou moeten fuseren. Doel was om de gemeenteraad met deze input vervolgens een voorstel voor te leggen om een weloverwogen besluit te nemen over de toekomst van onze gemeente. 

Het college heeft in december 2019 de gemeenteraad twee varianten voorgelegd over de bestuurlijke toekomst, te weten een besluit tot een bestuurlijke fusie met Edam-Volendam en Landsmeer per 1-1-2023, of zelfstandig blijven en het nemen van de financiële verantwoordelijkheid hiervoor. Op 12 december en 6 februari heeft de raad gesproken over het collegevoorstel over de bestuurlijke toekomst van Waterland.Toen werd al duidelijk dat de raad waarschijnlijk voor zelfstandigheid zou stemmen. Gezien deze ontwikkelingen hebben de coalitiepartijen onlangs het coalitieakkoord 2.0 gesloten. In dit akkoord is vastgelegd hoe het oorspronkelijke coalitieakkoord gefaseerd kan worden uitgevoerd bij behoud van zelfstandigheid.  Met de uitvoering van het coalitieakkoord 2.0 heeft de raad unaniem ingestemd.

Dit betekent o.a. een maximale verhoging van 15 % van de Onroerende Zaak Belasting  en een onttrekking uit de reserve van 5,8 miljoen. Deze financiële middelen zijn nodig om bij het zelfstandig voortbestaan van de gemeente Waterland de bestuurskracht te verstevigen en de kwetsbaarheid van de organisatie te verminderen. Het college neemt de uitwerking hiervan verder ter hand.

Update 14 feb 2020

De gemeenteraad heeft op 12 december 2019 voor de eerste keer over het collegevoorstel omtrent de bestuurlijke toekomst van Waterland gesproken. Wethouder Van Nieuwkerk heeft ten behoeve van de gemeenteraadsvergadering op 27 november een memo naar de raad gestuurd.
De gemeenteraad heeft op 6 februari 2020 voor de tweede keer gesproken over het collegevoorstel over de bestuurlijke toekomst van Waterland.  De brieven van de gemeenten Edam/Volendam en Landsmeer met hun reactie zijn inmiddels ontvangen. Het college had deze gemeenten gevraagd om te reageren op het collegevoorstel van Waterland over de bestuurlijke toekomst. 
Gezien de besprekingen in de gemeenteraad van 12 december en 6 februari is het waarschijnlijk dat de gemeenteraad op 27 februari voor zelfstandigheid gaat stemmen. Gezien deze ontwikkelingen hebben de coalitiepartijen het coalitieakkoord 2.0 gesloten. In dit akkoord is vastgelegd hoe het oorspronkelijke coalitieakkoord gefaseerd kan worden uitgevoerd bij behoud van zelfstandigheid.

Het collegevoorstel aan de raad is daarom ook gewijzigd in een gewijzigd voorgesteld besluit, langs de lijnen zoals beschreven in het coalitieakkoord 2.0. In dit collegevoorstel wordt de keuze voor zelfstandigheid gemaakt, dit is te realiseren door o.a. een OZB verhoging van maximaal 15% per 1-1-2021.

 

De gemeenteraad spreekt op 12 december voor de eerste keer over het collegevoorstel omtrent de bestuurlijke toekomst van Waterland.

Alle relevante documenten vindt u bij Downloads.

 

Korte terugblik op terugkoppelbijeenkomst concept-standpunt college (17 oktober 2019)

Maandagavond 14 oktober lichtte wethouder Ton van Nieuwkerk in het Mirror Paviljoen in Monnickendam het concept-standpunt van college toe over de bestuurlijke toekomst van Waterland. In een goed gevulde zaal heette burgemeester Kroon de aanwezigen hartelijk welkom waarna de externe begeleider uitleg gaf over het programma van de avond. De wethouder lichtte vervolgens toe dat het college heeft besloten om de gemeenteraad twee varianten aan voor te leggen. De varianten zijn:

 • A. fusie met gemeente Edam-Volendam en Landsmeer per 1-1-2023
 • B. zelfstandig blijven en het nemen van de financiële verantwoordelijkheid door het structureel beschikbaar stellen van een bedrag van 1 miljoen euro.

waarbij het college een voorkeur uitspreekt voor variant A. Veel aandacht werd besteed aan de afwegingen die het college heeft gemaakt om tot dit standpunt te komen.
Uit de digitale interactie met het publiek kwamen diverse vragen en reacties naar voren. Naar aanleiding hiervan concludeerde de wethouder dat er met name op het gebied van financiële gevolgen van variant A. behoefte is aan verduidelijking. Met de uitwerking daarvan gaat het college aan de slag. Verder zegde wethouder toe dat alle verschillende opmerkingen/suggesties die via Mentimeter  zijn gegeven, worden nagekeken. Aan de hand daarvan beoordeelt het college of het nodig is het concept-standpunt aan te vullen/te passen. Eind oktober neemt het college dan een definitief besluit dat hierna aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De gemeenteraad spreekt in de vergadering van 12 december voor het eerst over het college-standpunt.
De bijeenkomst is door Omroep PIM rechtstreeks uitgezonden en is via de website van de omroep op bepaalde tijden terug te kijken.

College spreekt voorkeur uit voor bestuurlijke fusie met Edam-Volendam en Landsmeer per 01-01-2023 (10 oktober 2019)

College legt gemeenteraad twee varianten voor betreffende besluit over bestuurlijke toekomst
Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Waterland heeft in haar vergadering van 1 oktober 2019 een concept-standpunt ingenomen over de bestuurlijke toekomst van Waterland. Aan de gemeenteraad wordt een keuze uit twee varianten voorgelegd. Dat zijn:

 • een besluit tot een bestuurlijke fusie met Edam-Volendam en Landsmeer per 1-1-2023
 • zelfstandig blijven en het nemen van de financiële verantwoordelijkheid door het structureel beschikbaar stellen van een bedrag van 1 miljoen euro.

Het college geeft daarbij een duidelijke voorkeur aan voor een bestuurlijke fusie met Edam- Volendam en Landsmeer.

Toelichting voorstel twee varianten
Wethouder Ton van Nieuwkerk licht het concept-standpunt toe. “Het proces dat gevoerd is, moest een daadwerkelijke oplossing bieden voor de versteviging van de bestuurskracht van gemeente Waterland. Bij de bepaling van de keuze van het college zijn twee uitgangspunten leidend geweest. Dat zijn: voldoende draagvlak bij zowel de inwoners als de raad en de uitvoerbaarheid van de keuze. Uit het proces zijn zeven varianten gekomen waaruit een keuze gemaakt moet worden. Uit de consultering van inwoners en ondernemers is ons gebleken dat er een divers beeld is over deze varianten. Ook een informeel rondje langs de fracties leverde dit beeld op. Gezien de diversiteit maakt dit besluitvorming in de raad erg complex en is het ons duidelijk geworden dat het voorleggen van één variant geen recht doet aan de diversiteit. Het college kiest er daarom voor de gemeenteraad twee varianten voor te leggen waarbij wij onze voorkeur uitspreken voor een bestuurlijke fusie met Edam-Volendam en Landsmeer per 1 januari 2023.
De hoofdkeuze (fusie of zelfstandigheid) laat het college aan de gemeenteraad. De argumenten en consequenties van de twee varianten zijn door ons uitgewerkt om de discussie in de gemeenteraad “behapbaar” te maken. Dat past ook in het kader van het dualisme en zorgt ervoor dat in de gemeenteraad een gericht debat kan plaatsvinden. Mocht de raad echter niet kiezen voor onze fusievariant, dan achten wij de uitvoering van de variant zelfstandig blijven met de daarbij behorende voorwaarde, ook uitvoerbaar”.
De gemeenteraad bespreekt het collegevoorstel voor het eerst in zijn vergadering van 12 december 2019.

Programma terugkoppelbijeenkomst 14 oktober 2019

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft een concept-standpunt ingenomen over de bestuurlijke toekomst van Waterland. Op de terugkoppelbijeenkomst van 14 oktober a.s. licht wethouder Ton van Nieuwkerk dit concept-standpunt toe. Natuurlijk wordt ook uw mening gevraagd. Op de gemeentepagina van vorige week kondigden wij al aan u te informeren over het programma van de avond. Dat ziet er als volgt uit:

Tijd Wat
19.30 uur Inloop
19.45 uur Opening door Burgemeester Kroon en welkom door externe begeleider
- Uitleg Mentimeter en introductie door aantal korte vragen
- Uitleg verloop van de avond
20.00 uur Toelichting door wethouder Van Nieuwkerk over het concept-standpunt
van het college. Daarna interactie met deelnemers geleid door externe
begeleider
20.20 uur Meningsvorming aan de hand van aantal vragen met behulp van
Mentimeter
21.20 uur Afsluiting door burgemeester Kroon en externe begeleider
21.35 uur Informele borrel

Om via Mentimeter uw mening te kunnen geven, is het nodig om te beschikken over een mobiele telefoon, laptop of I-pad. Vergeet u die niet mee te nemen? Zoals al gemeld vindt de bijeenkomst plaats in het Mirror Paviljoen, Waterlandse Zeedijk 1 in Monnickendam.
Wij heten u graag van harte welkom!

 

Terugkoppelbijeenkomst bestuurlijke toekomst (26-09-2019)

Heeft u de datum van de terugkoppelbijeenkomst op 14 oktober a.s. over de Bestuurlijke toekomst al genoteerd? Het college neemt hierover binnenkort een concept-standpunt in. Wordt het een voorstel aan de gemeenteraad om zelfstandig te blijven? Of wordt het
een voorstel om een fusie aan te gaan? Tijdens de bijeenkomst in het Mirror Paviljoen (Waterlandse Zeedijk 1 in Monnickendam) licht het college haar standpunt toe en wordt uw mening hierover gevraagd. Het programma voor de avond is zo goed als rond. De
avond wordt begeleid door een externe gespreksleider en we gebruiken opnieuw Mentimeter om interactief meningen te peilen. Op de gemeentepagina van volgende week publiceren wij het complete programma.

Terugkoppelbijeenkomst bestuurlijke toekomst (12-09-2019)

Het proces rondom de bestuurlijke toekomst is inmiddels ver gevorderd. We hebben u regelmatig geïnformeerd over dit proces en in de periode april t/m juni 2019 hebben we u gevraagd mee te denken en te doen. We organiseerden daarvoor een kick-off en de discussiebijeenkomsten in de kernen. Ook hebben we online reacties opgehaald. Een rapportage over deze fase van het proces is ondertussen opgesteld en die gebruikt het college (o.a.) voor het bepalen van een standpunt.  Uw geleverde input was dus van belang!

Eerder hebben wij gemeld dat het college nog een keer bij u terugkomt zodra zij een concept-standpunt heeft ingenomen. Enerzijds om dit standpunt toe te lichten en anderzijds om uw mening daarover op te halen. De datum waarop wij u graag willen ontmoeten, is nu bekend. Dat wordt maandagavond 14 oktober a.s. en wij ontvangen u graag in het Mirror hotel, Waterlandse Zeedijk 1, in Monnickendam. Op dit moment zijn we bezig met het opstellen van het exacte programma voor die avond. Daarover informeren wij u natuurlijk tijdig. Houdt u de komende tijd berichtgeving over de bestuurlijke toekomst dus in de gaten!

Terugblik op bijeenkomsten en online peiling (04-07-2019)

Laatste bijeenkomsten voor ondernemers en bewoners Ilpendam/Watergang. Vorige week was er een bijeenkomst speciaal voor ondernemers georganiseerd. Op woensdag was de laatste bijeenkomst in Ilpendam/Watergang. Vorige week sloot ook de mogelijkheid om online de voorkeuren aan te geven. Deze online vragenlijst is 456 keer ingevuld. Het college van B&W gaat zich in de zomerperiode beraden op een standpunt over de bestuurlijke toekomst. Daarbij worden de uitkomsten van de bijeenkomsten en de online peilingen betrokken. Over dit concept besluit gaat het college na de vakantieperiode weer in gesprek met bewoners. Over datum,  tijdstip en locatie volgt zo spoedig mogelijk informatie. Al deze bevindingen worden verwerkt in een voorstel voor de gemeenteraad, die voor het eind van het jaar het uiteindelijke besluit neemt. Voor meer informatie: www.waterland.nl/toekomst.

Terugblik bijeenkomsten in Broek in Waterland en Monnickendam (20-06-2019)

Laatste bijeenkomsten voor ondernemers en bewoners Ilpendam/Watergang

Dinsdag 11 juni en maandag 17 juni waren er discussiebijeenkomsten in Monnickendam en Broek in Waterland over de bestuurlijke toekomst.  In Monnickendam waren 35 en in Broek in Waterland  40 bezoekers die van de gelegenheid gebruik gemaakt hebben om hun mening te geven en om enthousiast met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens het interactieve deel konden de aanwezigen direct een reactie geven op de diverse vragen en stellingen. Soms leverden de gestelde vragen al meteen mondelinge reacties op. Na dit plenaire deel gingen de bezoekers uiteen om aan de tafel van hun voorkeur (optie zelfstandig blijven of optie bestuurlijk fuseren) met elkaar te discussiëren welke voor- en tegenargumenten het zwaarst  wegen. Vervolgens werd samen bepaald welke aandachtspunten van belang zijn voor het nemen van een besluit. Ook deze opbrengsten zijn verzameld en gebruikt voor een op te stellen rapportage waarmee het college vervolgens aan de slag gaat.

Laatste bijeenkomsten voor ondernemers en bewoners Ilpendam/Watergang

Er volgen in juni nog twee bijeenkomsten:

 • Maandag 24 juni  is  speciaal voor  ondernemers uit Waterland.  
 • Woensdag 26 juni is de laatste bijeenkomst in Ilpendam/Watergang.

Laatste mogelijkheid online je stem geven kan tot 26 juni! U kunt ook online uw mening geven.

Toekomst van Waterland: online uw mening geven kan ook, 133 bewoners gingen u al voor (13-06-2019)

Blijven we als gemeente zelfstandig of gaan we fuseren? Dat is de vraag die aan de inwoners van Waterland wordt gesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. Er zijn over dit onderwerp al vier discussiebijeenkomsten georganiseerd en u kunt nog op 17 juni in Broek in Waterland terecht, op 24 juni is er een speciale bijeenkomst voor ondernemers en de laatste discussiebijeenkomst is op 26 juni in Ilpendam.

U kunt natuurlijk ook tot 26 juni online uw mening geven. Kijk op www.waterland.nl/toekomst en vul de vragenlijst in. Al 133 mensen hebben de tijd genomen om de enquête in te vullen en wat opvalt, is dat inwoners heel uitgebreid aangeven wat ze belangrijk vinden aan zelfstandig blijven of fuseren.

Verantwoordelijk wethouder Ton van Nieuwkerk: “We zijn nu halverwege het traject waarbij de bewoners aan zet zijn. Via bijeenkomsten in de kernen en online kan iedereen zijn zegje doen. Het college wil op basis van deze participatie van bewoners een concept besluit aan de gemeenteraad voorleggen. We willen dus een besluit nemen waar draagvlak voor is onder onze inwoners. In september gaan we als college eerst, op basis van wat we gehoord hebben, ons standpunt aan bewoners toelichten en bespreken. Daarna gaat het voorstel naar de gemeenteraad die, zoals altijd, uiteindelijk het besluit neemt.”

Blijven we zelfstandig of gaan we fusereren? (05-06-2019)

De discussiebijeenkomsten met inwoners zijn bijna halverwege. Er zijn er inmiddels al drie geweest; in Zuiderwoude, Marken en Monnickendam. En nog vier te gaan; op 11 juni nogmaals in Monnickendam, 17 juni in Broek in Waterland, op 24 juni speciaal voor ondernemers en de laatste op 26 juni in Ilpendam. De gemeenteraad wil eind 2019 een besluit nemen over de bestuurlijke toekomst van Waterland; zelfstandig blijven of fuseren? De mening van inwoners is daarbij belangrijk, vandaar de organisatie van discussiebijeenkomsten.

De gemeente is al een tijdje aan de slag met de toekomst van Waterland. Zo zijn er onder leiding van de Argumentenfabriek denksessies geweest en gesprekken gevoerd met omliggende gemeenten. De gemeente Waterland buigt zich over de toekomst van onze gemeente omdat het de vraag is hoe de gemeente de huidige en toekomstige taken het beste kan blijven vervullen. Kan zij dit zelfstandig blijven doen of is fusie nodig? Bovendien zijn in de omliggende gemeenten allerlei bestuurlijke ontwikkelingen gaande én de Provincie heeft Waterland gevraagd een besluit te nemen over haar bestuurlijke toekomst. Bent u niet in de gelegenheid om één van de bijeenkomsten te bezoeken? U kunt ook tot 26 juni online uw mening geven. De vragenlijst vindt u links op deze pagina.

Derde discussiebijeenkomst bestuurlijke toekomst (30-05-2019)

Zo’n 40 bezoekers (waaronder relatief veel jongeren) waren woensdag 22 mei aanwezig in ’t Trefpunt op Marken om deel te nemen aan de discussiebijeenkomst. Ook hier was sprake van een levendige bijeenkomst. Wij zijn blij dat er zo actief is meegestemd en gedacht over de verschillende vragen!

Dit was de 3e discussiebijeenkomst over de bestuurlijke toekomst van Waterland. Eerder waren inwoners van Zuiderwoude/Uitdam en Katwoude, Monnickendam, Overleek en Purmer in de gelegenheid om hun mening te geven. Er volgen in juni nog vier bijeenkomsten waarvan één (op maandag 24 juni) speciaal voor  ondernemers uit Waterland. Zoals al eerder aangegeven worden alle opbrengsten verzameld en verwerkt in een rapportage die als basis dient voor het college om een concept-standpunt te bepalen.  Bent u niet in de gelegenheid om één van de komende bijeenkomsten bij te wonen? U kunt tot 26 juni via onze website www.waterland.nl/toekomst een formulier invullen. Op die manier kunt u toch uw mening geven.

Ondertussen denken wij al na over de invulling van de terugkoppelbijeenkomst begin september waarin het college het concept-standpunt presenteert. Natuurlijk laten wij u tijdig weten wanneer en waar deze avond gaat plaatsvinden. Wij hopen dat wij in juni nog veel inwoners ontmoeten!

Discussieavonden bestuurlijke toekomst (22-05-2019)

Op maandag 20 mei verwelkomden we ongeveer 40 inwoners van Katwoude, Monnickendam, Overleek en Purmer in het gemeentehuis om met elkaar in gesprek te gaan over de bestuurlijke toekomst van Waterland.  

Tijdens het interactieve deel konden de aanwezigen via Mentimeter direct een reactie geven op de diverse vragen en stellingen. Natuurlijk werd daarbij ook stilgestaan bij de door de stadsraad ingebrachte stellingen. Soms leverden de gestelde vragen al meteen mondelinge reacties op. Na dit plenaire deel gingen de bezoekers uiteen om aan de tafel van hun voorkeur (optie zelfstandig blijven of optie bestuurlijk fuseren) met elkaar te discussiëren welke voor- en tegenargumenten het zwaarst  wegen. Vervolgens werd samen bepaald welke aandachtspunten van belang zijn voor het nemen van een besluit. Ook deze opbrengsten worden verzameld en gebruikt voor een op te stellen rapportage waarmee het college vervolgens aan de slag gaat.

Wij kijken terug op een levendige bijeenkomst en kijken uit naar de nog op stapel staande gesprekken. Bij het ter perse gaan van deze editie van Ons Streekblad ligt de bijeenkomst op Marken al achter ons. Daar komen we op de eerstvolgende editie op terug. Op 11 juni organiseren wij opnieuw een avond voor de inwoners van Katwoude, Monnickendam, Overleek en Purmer in het gemeentehuis, op 17 juni ontvangen we de inwoners van Broek in Waterland graag in de Broeker kerk, op 24 juni ontmoeten we de ondernemers uit Waterland in het Bernard Nieuwentijt College en de laatste bijeenkomst staat gepland voor 26 juni waar we de inwoners van Ilpendam verwelkomen in het Dorpshuis van Ilpendam.

Bent u niet in de gelegenheid om de bijeenkomsten bij te wonen? Op onze website www.waterland.nl/toekomst vindt u een invulformulier om ervoor te zorgen dat u toch uw stem kunt laten horen. Wij zien/horen u graag!

Eerste discussiebijeenkomst achter de rug (16-05-2019)

Maandag 13 mei was de eerste discussiebijeenkomst voor de inwoners van de kernen Uitdam en Zuiderwoude. Ongeveer 25 bezoekers kwamen naar het dorpshuis in Zuiderwoude om met ons en elkaar in gesprek te gaan over de bestuurlijke toekomst van Waterland. Voor ons was het spannend om te ervaren of de opzet van de bijeenkomst zoals wij die voor ogen hadden, zou slagen. En waarschijnlijk was het voor de inwoners spannend omdat vooraf niet helemaal duidelijk was hoe de discussies vorm zouden krijgen. Naar onze mening was het  een levendige bijeenkomst!

Het eerste plenaire en interactieve deel  gaf globaal inzicht in de voorkeuren van de bezoekers. Tijdens de gesprekken aan tafel kwamen meer specifieke aandachtspunten naar voren. Er werd goed met elkaar gesproken om te bepalen wat uiteindelijk de twee belangrijkste voor- en tegenargumenten van de twee opties waren. En ook om te bepalen wat de belangrijkste (rand)voorwaarden waren voor het te nemen besluit, werd flink met elkaar overlegd. Wij danken alle betrokkenen voor hun inbreng! Alle input van de bijeenkomst is verzameld en wordt gebruikt om –samen met de opbrengsten van de nog komende gesprekken- een rapportage op te stellen. Met die rapportage gaat het college vervolgens aan de slag om een concept-standpunt te formuleren.

De eerstvolgende discussiebijeenkomst is op 20 mei voor de inwoners van Katwoude, Monnickendam, Overleek en Purmer. Aanvang is 19.30 uur en de bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis. Bent u verhinderd om één van de bijeenkomsten bij te wonen? Op onze website www.waterland.nl/toekomst vindt u een invulformulier om ervoor te zorgen dat u toch uw stem kunt laten horen. Wij zien/horen u graag!

 

We gaan beginnen! (09-05-2019)

Het is bijna zover….de start van de eerste discussiebijeenkomst over de bestuurlijke toekomst van gemeente Waterland! Op maandag 13 mei om 19.30 uur beginnen we in het dorpshuis van Zuiderwoude en gaan daarna graag met de inwoners van de andere kernen in gesprek. Graag zetten we voor u het programma nog eens op een rijtje.

Na de opening licht wethouder Ton van Nieuwkerk toe waarom we bij elkaar zijn en hoe het proces er verder uitziet. Hierna legt de gespreksleider de invulling van de avond uit. Vervolgens begint het plenaire, interactieve deel. Vergeet vooral niet om een mobiele telefoon (smartphone), ipad of laptop mee te nemen om uw stem uit te kunnen brengen! Daarna vinden de tafelgesprekken plaats waarbij we op basis van de argumentenkaarten zoveel mogelijk input van de aanwezigen op willen halen. Per gesprekstafel volgt een plenaire terugkoppeling en hierna ronden we de bijeenkomst af. Wij kijken er naar uit en hopen dat u met ons meedenkt en laat weten wat u belangrijk vindt!

Online reageren
Het kan zijn dat u verhinderd bent om één van de bijeenkomsten bij te wonen. Daarom maken we het mogelijk om ook online uw mening kenbaar te maken. Vanaf 13 mei t/m 26 juni vindt u op onze website een formulier dat u in kunt vullen zodat u toch in de gelegenheid bent om uw stem te laten horen.  

LET OP!! De bijeenkomst op Marken is op verzoek van de Eilandraad van Marken verplaatst van 15 mei naar 22 mei. Aanvangstijd en locatie zijn ongewijzigd.

Start discussiebijeenkomsten (25-04-2019)

De kick-off van de laatste fase van het proces rondom de bestuurlijke toekomst is achter de rug. Dan wordt het nu tijd om ons te richten op de gesprekken die we in de kernen met onze inwoners organiseren. Inmiddels zijn alle data en locaties bekend. Hieronder vindt u de gegevens op een rijtje.

Datum Tijd Kern/groep Locatie
Maandag 13 mei 19.30 uur Zuiderwoude/Uitdam Dorpshuis Zuiderwoude
Woensdag 15 mei. Op verzoek van de Eilandraad verplaatst naar 22 mei! 19.30 uur Marken ’t Trefpunt
Maandag 20 mei 19.30 uur Katwoude, Monnickendam, Overleek en Purmer Gemeentehuis
Dinsdag 11 juni 19.30 uur Katwoude, Monnickendam, Overleek en Purmer Gemeentehuis
Maandag 17 juni 19.30 uur Broek in Waterland Broeker Kerk
Maandag 24 juni 19.30 uur Ondernemend Waterland Bernard Nieuwentijt College
Woensdag 26 juni 19.30 uur Ilpendam/Watergang Dorpshuis Ilpendam

Informatie

Om u op weg te helpen bij het voeren van de gesprekken hebben we een achtergrondnotitie opgesteld. Ook de Argumentenkaarten zoals die zijn opgesteld door De Argumentenfabriek kunt u goed gebruiken als voorbereiding op de gesprekken. Alle informatie over het proces Bestuurlijke toekomst Waterland is te vinden op onze website www.waterland.nl/toekomst. Heeft u nu al een vraag of wilt u iets aan ons laten weten? Stuurt u dan een email naar bestuurlijketoekomst@waterland.nl

Het programma bestaat onder andere uit een interactief deel. Neemt u daarom a.u.b. een mobiele telefoon (smartphone), iPad of laptop mee zodat u mee kunt stemmen tijdens het plenaire gedeelte! Bij de editie van Ons Streekblad 25 april wordt de officiële uitnodiging voor de bijeenkomsten huis aan huis verspreid. Wij zien u graag bij één van de bijeenkomsten!

Kick-off op 16 april 2019 in de Bierderij (11-04-2019)

U heeft de uitnodiging voor de kick-off als start van de reeks discussiebijeenkomsten inmiddels ontvangen. Zoals uit het programma blijkt, is de bedoeling van deze avond om onze inwoners te enthousiasmeren én te inspireren om deel te nemen aan de gesprekken die in mei/juni in de kernen worden georganiseerd. Want we vinden het belangrijk dat u ons laat weten hoe u tegen de bestuurlijke toekomst van Waterland aankijkt.
Tijdens de kick-off geven we u een ludiek inkijkje in hoe door de eeuwen in onze regio ideeën en plannen rondom samenwerking vorm kregen en gaat burgemeester Luzette Kroon in gesprek met een panel. Dat panel bestaat o.a. uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, kern- en dorpsraden en jongeren. De burgemeester schroomt waarschijnlijk niet om ook het publiek bij de discussies te betrekken. Alles met de bedoeling dat u straks bij u in de buurt met elkaar in gesprek gaat en aangeeft wat u belangrijk vindt voor de toekomst van gemeente Waterland!

Start gesprekken met inwoners over bestuurlijke toekomst Waterland (04-04-2019)

U komt toch ook naar de kick-off op 16 april in De Bierderij in Monnickendam? De uitnodiging trof u aan bij Ons Streekblad van 4 april. Wij zien uw komst met belangstelling tegemoet!

Inmiddels zijn de data en het programma voor de bijeenkomsten in de kernen zo goed als rond. Op een later moment informeren wij u daarover. En zoals eerder is aangekondigd, ontvangt u eind april/begin mei ook hiervoor een officiële uitnodiging via Ons Streekblad.

Start gesprekken met inwoners (21-3-2019)

Het proces rondom de Bestuurlijke toekomst (= gaat gemeente Waterland fuseren of blijft de gemeente zelfstandig?) is in de laatste fase beland. In deze fase gaan we via discussiebijeenkomsten in de kernen graag met onze inwoners in gesprek. We hebben u daar al eerder over geïnformeerd. De kick off van deze gesprekken is op 16 april a.s. in De Bierderij in Monnickendam. Vanaf 18.45 uur bent u welkom en we beginnen om 19.00 uur met het programma. We kunnen alvast vertellen dat het een interessante avond wordt! De directeur en een medewerker van het Waterlands Archief geven een presentatie over Waterlandse samenwerking (én ruzies) door de eeuwen heen en daarna volgt een paneldiscussie onder leiding van burgemeester Luzette Kroon.  Om 20.30 uur sluiten we de avond af. U bent natuurlijk van harte welkom om deze startbijeenkomst bij te wonen. Een officiële uitnodiging  treft u aan bij de editie van Ons Streekblad van 4 april 2019.

Vanaf half mei a.s. volgen dan de bijeenkomsten in de kernen. Op dit moment zijn nog niet alle data bekend. Ook werken we nog samen met de kernraden aan de exacte invulling van het programma. Voor deze avonden ontvangt u naar verwachting rond eind april/begin mei ook een officiële uitnodiging. Wij kijken uit naar uw komst!

Voortgang proces bestuurlijke toekomst (05-03-2019)

Zoals eerder gemeld bestaat het proces rondom de Bestuurlijke Toekomst van Waterland uit drie fases. In de eerste fase zijn er de denksessies geweest en de twee fase bestond uit het ophalen van reacties van de gemeentebesturen van de ons omringende gemeentes. Die reacties zijn nu binnen en vindt u bij de downloads.

Deze reacties vormen samen met de drie Argumentenkaarten de basis voor de gesprekken die we met u willen voeren. Daar gaan we snel mee starten. Het startsein voor die discussiebijeenkomsten is op 16 april a.s. Dan vindt er ’s avonds een kick-off plaats in De Bierderij in Monnickendam. Het programma is zo goed als rond. Binnenkort volgt nadere informatie.

Daarna gaan we in de periode mei/juni de kernen in om met u in discussie te gaan. Die bijeenkomsten organiseren we samen met de dorps- en kernraden. In elke kern gaan we op dezelfde manier met de inwoners in gesprek. Dat doen we plenair in een interactief deel en daarna in gesprekgroepen. Zodra de data bekend zijn, volgt daarover meer informatie. Houdt u de berichten over de bestuurlijke toekomst dus goed in de gaten!

Argumenten boven emoties (28 2-19)

Acht jaar lang was een discussie over de bestuurlijke toekomst van Waterland politiek onbespreekbaar. Dat taboe is er af: alle scenario's worden nu tegen het licht gehouden. Dat gebeurt nadrukkelijk op basis van argumenten in plaats van emoties. Alle geledingen in de samenleving worden actief bij het debat betrokken. Lees het interview dat wethouder Ton van Nieuwkerk en Dries Bertelink (van de Argumentenfabriek) hadden met Binnenlands Bestuur via de link.

Fase I en II zijn afgerond (15-2-18)

In fase I, de denksessies, werd een uiteenlopende groep belanghebbenden uitgedaagd de voor- en tegenargumenten voor de drie mogelijke hoofdopties (zelfstandig blijven, ambtelijke fusie of bestuurlijke fusie) scherp te formuleren. De Argumentenfabriek heeft vervolgens alle input in drie argumentenkaarten verwerkt waarmee alle voors en tegens van de verschillende opties inzichtelijk zijn gemaakt.
De tweede fase van het proces, het verzamelen van de input van de omliggende gemeenten, is inmiddels zo goed als afgerond. De gemeentebesturen van Edam-Volendam, Purmerend, Beemster, Landsmeer, Amsterdam, Oostzaan, Wormerland en Zaanstad  hebben toegezegd uiterlijk 1 maart 2019 een schriftelijke reactie te geven.

Argumentenkaarten zijn klaar! (8-2-19)

De drie kaarten waarin de voor- en tegenargumenten voor de drie opties zijn opgenomen, zijn gereed en aangeboden aan Burgemeester Luzette Kroon en wethouder Ton van Nieuwkerk. Hiertoe zijn eind 2018 tijdens denksessies met uiteenlopende groepen aanwezigen voor- en tegenargumenten verzameld over de drie opties zelfstandig blijven, ambtelijk fuseren en bestuurlijk fuseren. De opbrengst van de denksessies, drie argumentenkaarten, wordt meegenomen in de fases II en III.

Heeft u op dit moment al een algemene vraag of wilt u ons iets laten weten? Stuurt u dan een e-mail naar bestuurlijketoekomst@waterland.nl