Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Het doel van de Wmo is ‘meedoen’. De wet zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Dat is de onderlinge betrokkenheid tussen mensen. En als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de gemeente.

Wat regelt de Wmo?

  • De Wmo regelt dat mensen die hulp nodig hebben in het dagelijkse leven ondersteuning krijgen van hun gemeente. Het gaat om voorzieningen als hulp bij het huishouden, een rolstoel of woningaanpassing. 
  • De Wmo ondersteunt mensen die zich inzetten voor hun medemens of buurt. Het gaat bijvoorbeeld om mantelzorgers en vrijwilligers. 
  • De Wmo stimuleert activiteiten die de onderlinge betrokkenheid in buurten en wijken vergroten. 
  • De Wmo biedt ondersteuning om te voorkomen dat mensen later zwaardere vormen van hulp nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om opvoedingsondersteuning en activiteiten tegen eenzaamheid.

Betekenis voor inwoners
Meedoen! Dat is het motto van de Wmo. En de Wmo is er voor iedereen. Dus voor gezonde mensen, maar ook voor mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch probleem, een psychosociaal probleem en ouders en kinderen met opvoedproblemen. Verder vallen ook de maatschappelijke opvang, het verslavingsbeleid en de bestrijding van huiselijk geweld onder de Wmo.

Met ingang van de Wmo is er meer samenhang in de ondersteuning voor de burger gekomen. In de Wmo staat bijvoorbeeld dat de gemeente de leefbaarheid van een straat of wijk moet vergroten. Daarbij voelen bewoners zich meer betrokken bij hun buurt en bij elkaar. Bewoners die contact met elkaar hebben, zullen elkaar eerder helpen of samen iets ondernemen.

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat u als oplossing voor uw probleem een voorziening van de gemeente krijgt. In dat geval betaalt u in de meeste gevallen een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is €19,- per maand. Deze eigen bijdrage wordt door het Centraal Administratiekantoor (CAK) geïnd. Voor meer informatie over de eigen bijdrage en de looptijd ervan kunt u contact opnemen met het CAK. Telefoonnummer: (0800) 1925 (gratis informatienummer) of www.hetcak.nl.

Aanvulling Corona
In verband met de landelijke coronamaatregelen is veel Wmohulp en ondersteuning niet geleverd en daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten de eigen bijdrage voor de maanden april en mei 2020 niet in rekening te brengen. Mensen betalen over heel 2020 dus maximaal 10 maanden x € 19,- = maximaal € 190,-. De maatregel geldt niet voor Wmo-klanten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang. Voor deze voorzieningen loopt de hulp en/of ondersteuning namelijk door.

Cliëntenondersteuning
Heeft u ondersteuning nodig op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen? Dan kunt u hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntenondersteuner die uw belangen behartigt. De ondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle levensgebieden. U kunt gratis gebruikmaken van de ondersteuning. In Waterland wordt de cliëntenondersteuning uitgevoerd door MEE. Op de website van MEE vindt u meer informatie.

Regelgeving

Via deze link vindt u de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2020.

Daarnaast is er een toelichting op deze verordening die eenvoudig(er) leesbaar is. Aan deze toelichting kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Toelichting verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2020.

Contact 

Voor vragen over de Wmo kunt u terecht bij het loket Maatschappelijke Ondersteuning (van de gemeente). Zij vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn en kunnen u helpen met het aanvragen van voorzieningen en /of hulpmiddelen.