Vooroverleg voor een omgevingsvergunning aanvragen

Een verzoek om vooroverleg behandelt de 2 belangrijkste stappen van een aanvraag om omgevingsvergunning:

 • de toetsing van het bestemmingsplan en
 • de beoordeling van het uiterlijk door de welstandscommissie.

 Verzoek om vooroverleg indienen

Een aanvraag om vooroverleg kunt u indienen via het omgevingsloket. U moet dan na het indienen van de activiteit het kopje ‘contact met bevoegd gezag’ aanvinken en daarna ‘aanvraag openstellen’. U geeft ons dan de mogelijkheid de aanvraag in te zien.

U kunt er ook voor kiezen om uw verzoek schriftelijk in te dienen. Dat kunt u doen via het aanvraagformulier verzoek tot vooroverleg. Hierin staat ook omschreven wat u minimaal moet indienen voor een verzoek om vooroverleg.

Omgevingsvisie Waterland 2030

Wilt u bouwen, dan is het belangrijk dat u overlegt met uw omgeving. Wanneer u bij de gemeente een verzoek om vooroverleg indient, dan verwachten wij dat u bij uw verzoek onder andere het resultaat van het overleg met uw omgeving indient. Wij willen namelijk graag weten hoe de omgeving over uw initiatief denkt. Dat hebben wij ook opgenomen in onze Omgevingsvisie Waterland 2030. Uw plan toetsen wij aan de hand van de proceswijzer, zoals u die kunt lezen op bladzijde 7 van de omgevingsvisie.

Als u de informatie die volgt uit de proceswijzer bij uw verzoek aanlevert, kunnen wij uw plan direct afhandelen. In het andere geval vragen wij u deze informatie alsnog aan te leveren, voordat wij uw verzoek afhandelen.

Voordelen van een verzoek om vooroverleg

 • Uw plan zal getoetst worden aan het bestemmingsplan. U ontvangt van de gemeente een reactie zodat het voor u duidelijk wordt of uw plan voldoet, of nog aangepast moet worden om goedkeuring te krijgen of dat de kans klein is dat er medewerking wordt verleend
 • De leges die u betaalt voor een verzoek om vooroverleg worden afgetrokken van de leges die u daarna voor een aanvraag om omgevingsvergunning moet betalen. Hierdoor betaalt u nooit meer dan wanneer u direct een omgevingsvergunning aanvraagt
 • Uw aanvraag om vooroverleg kan aan de hand van meer gedetailleerde tekeningen ook worden voorgelegd aan de welstandscommissie of monumentencommissie. Deze kijkt naar het uiterlijk van het bouwplan. Dit is zeker aan te bevelen wanneer het pand een monumentale status heeft of in een beschermd stads- of dorpsgezicht ligt
 • De indieningsvereisten voor een verzoek om vooroverleg zijn soepeler dan een aanvraag om omgevingsvergunning. Op het aanvraagformulier staat precies aangegeven welke gegevens vereist zijn. De constructieve berekeningen en complete uitwerking van het plan hoeft u pas in te dienen wanneer u een aanvraag om omgevingsvergunning doet. Zo maakt u geen onnodige kosten voor een architect of constructeur. Na de reactie van de gemeente op uw verzoek om vooroverleg weet u zo goed als zeker of u uw plan verder kunt gaan uitwerken.

Voorlopige conclusie, geen eindoordeel

 Het akkoord op een aanvraag om vooroverleg is overigens geen garantie dat een omgevingsvergunning daadwerkelijk wordt verleend. Er moet altijd voldaan worden aan de regels op grond van het Bouwbesluit en Bouwverordening en er kunnen eventueel ook bezwaren worden ingediend die uiteindelijk tot een ander oordeel leiden over het bouwvoornemen.

Procedure 

Zo vraagt u vooroverleg voor een omgevingsvergunning aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • Bij een eenvoudige vergunningaanvraag heeft u kort overleg met de gemeente. U kunt daarna uw vergunning aanvragen via het Omgevingsloket.
 • Bij een ingewikkelde vergunningaanvraag zijn de stappen als volgt:
  • U maakt een afspraak met de gemeente voor een eerste gesprek. U deelt uw plannen en de gemeente vertelt u over het proces.
  • U heeft een tweede gesprek met de gemeente over de procedure.
  • Er zijn 1 of meerdere omgevingstafelsessies waarin u praat met belanghebbenden, experts en de gemeente.
  • U krijgt een advies op basis van de gesprekken aan de omgevingstafel. Het advies kunt u gebruiken bij het aanvragen van uw vergunning.
  • U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.
Voorwaarden 

U bent niet verplicht om een verzoek om vooroverleg bij de gemeente in te dienen. Wel kan het voor veel duidelijkheid zorgen.

Aanvraag 
AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.
Contact 

U vraagt een vooroverleg voor een omgevingsvergunning aan via het omgevingsloket of via een formulier dat u hieronder bij "formulieren" kunt downloaden