Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (voorheen bouwvergunning)

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden in totaal 25 bestaande vergunningen als één vergunning behandeld. Voor verschillende activiteiten (bijvoorbeeld slopen, kappen en bouwen) vraagt u nog maar één omgevingsvergunning aan. De gemeente behandelt deze in één procedure en neemt één besluit. Uw vergunningsaanvraag dient u in bij het omgevingsloket.

Wat kunt u verwachten?

 • Nadat u uw aanvraag bij het omgevingsloket hebt ingediend, stuurt de gemeente u een ontvangstbevestiging en publiceert uw aanvraag in “Ons Streekblad”.
 • Daarna krijgt u een brief met uitleg over de procedure en eventueel een verzoek om aanvullende stukken.
 • Eenvoudige aanvragen worden in de reguliere procedure in maximaal acht weken afgehandeld.

Voor de complexere aanvragen is er een uitgebreidere procedure van maximaal 26 weken.
Voor beide termijnen geldt dat de gemeente kan besluiten de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.

De beslissing over een aanvraag komt in “Ons Streekblad” te staan. Belanghebbenden hebben dan maximaal 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen.

Wat is een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen ?
Deze vergunning is een toestemming van het college van Burgemeester en Wethouders om een bouwwerk, bijvoorbeeld een huis, of een bedrijfspand, te mogen (ver)bouwen.
De aanvraagprocedure is voor deze vergunning voor bedrijven en particulieren hetzelfde.

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig?
Deze vergunning is niet alleen nodig als u een huis of schuur wilt bouwen, maar ook vaak bij verbouwen (ook bij splitsen) of renovatie.
De Woningwet onderscheidt drie soorten bouwwerken / bouwactiviteiten:

 • vergunningvrije activiteiten
 • activiteiten die onder voorwaarden vergunningvrij zijn
 • vergunningplichtige activiteiten

Vergunningvrije bouwactiviteiten
Op grond van de Woningwet is het verboden te bouwen zonder vergunning. De wet maakt daarop enkele uitzonderingen. Deze zijn vastgelegd in het Besluit omgevingsrecht (Bor). Om snel te kunnen bepalen of uw aanvraag in aanmerking komt voor deze uitzondering kunt u het omgevingsloket raadplegen.
Voorbeelden van bouwvergunningvrije bouwwerken:

 • zonweringen of rolluiken
 • dakkapellen en aan- of uitbouwen aan de achterkant van een woning.

Deze kunt u, mits deze voldoen aan de voorwaarden, zonder vergunning uitvoeren.
De gemeente kan achteraf toetsen of de vergunningvrije bouwwerken voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit en aan de welstandseisen.
Let op: werkzaamheden aan of bij monumenten en/of in beschermd stadsgezicht zijn nooit vergunningvrij.

Bouwactiviteiten waarvoor een vergunning verplicht is
Voor alle overige bouwwerken, zoals een dakopbouw, hebt u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig.
Deze bouwwerken toetst de gemeente aan:

 • het bestemmingsplan
 • de welstandseisen en
 • de gemeentelijke bouwverordening.

Verder beoordeelt de gemeente voordat de vergunning wordt verleend, of het plan aan alle technische eisen uit het Bouwbesluit voldoet.

Bouwactiviteiten die onder voorwaarden vergunningsvrij zijn
Er zijn bouwactiviteiten die onder voorwaarden vergunningsvrij kunnen zijn. Dit is alleen het geval als deze activiteiten in het bestemmingsplan passen. Het is ook van belang in welk gebied wordt gebouwd of verbouwd.
In het omgevingsloket kunt u zien om welke bouwactiviteiten het gaat. Staat uw bouwplan erbij dan kunt u het beste een afspraak maken met de gemeente. Er wordt dan bekeken of uw wel of niet vergunningvrij kan bouwen.
Ook bij deze activiteiten kan de gemeente achteraf de bouwactiviteiten toetsen aan het Bouwbesluit.
Let op: werkzaamheden aan of bij monumenten en/of in beschermd stadsgezicht zijn nooit vergunningvrij.

Andere vergunningen
Behalve een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kunt u ook andere vergunningen nodig hebben.

Procedure 

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning 

Een omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag.

Gaat u nieuwbouwwoningen bouwen? Of kantoren van 100m² of groter? Doe dan een milieuprestatieberekening en een energieprestatieberekening bij uw aanvraag. 

Voorwaarden 

 

 

 

Bijzonderheden 

Vanaf 1 januari 2021 zijn er nieuwe eisen voor nieuwbouw. Uw omgevingsvergunning moet voldoen aan de regels voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Lees meer over deze regels op RVO.nl.

Aanvraag 

U betaalt een percentage van de bouwsom. De hoogte wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een landelijk rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt. 

Bezwaar 

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.
Contact 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VROM via telefoonnummer (0299) - 658 585.