Omgevingsplan wijzigen

De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen. Bijvoorbeeld als het beleid verandert. Als de gemeente dat doet, kan dat botsen met uw plannen om te bouwen of verbouwen.

U kunt eerst aan de gemeente vragen of u mag afwijken van het bestemmingsplan. 

Mag u van de gemeente niet afwijken van het bestemmingsplan? Dan kunt u de gemeente vragen om het bestemmingsplan te wijzigen. Past uw voorstel binnen het beleid of de regels van het bestemmingsplan? Dan zal de gemeente eerder bereid zijn om mee te werken.

Procedure 

Zo vraagt u een wijziging van een omgevingsplan aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U legt uw plannen voor aan de gemeente.
 • De gemeente geeft aan of uw plannen binnen het omgevingsplan past of dat er een wijziging nodig is van het omgevingsplan.
 • U doet een verzoek voor het wijzigingen van het omgevingsplan.
 • De gemeenteraad beslist over een wijziging van het omgevingsplan.

Aan een wijziging en aan een herziening van een bestemmingsplan zijn directe en indirecte kosten verbonden die erg afhankelijk zijn van de specifieke situatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer (0299) - 658 585.

Bezwaar 

Als uw verzoek voor het wijzigen van het omgevingsplan is afgewezen, dan kunt u beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bent u belanghebbende? U kunt op verschillende momenten aangeven dat u het niet eens bent met het wijzigen van het omgevingsplan:

 • Wanneer een gemeente een wijziging van het omgevingsplan wil doorvoeren, dan maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit. Hierbij betrekt de gemeente ook belanghebbenden. Laat de gemeente weten dat u belanghebbende bent. U kunt dan al in deze fase uw mening geven.
 • Wanneer het ontwerpbesluit gereed is, dan maakt de gemeente dit ontwerpbesluit openbaar. Het ontwerpbesluit ligt vanaf dat moment ter inzage.
 • U kunt het ontwerpbesluit inzien via het Omgevingsloket. Vervolgens heeft u 6 weken om te reageren op het ontwerpbesluit. Reageer schriftelijk, mondeling of via e-mail als u het niet eens bent met het plan. Dit heet een zienswijze indienen.
 • Na deze 6 weken beoordeelt de gemeente de binnengekomen reacties. De gemeenteraad stelt het definitieve omgevingsplan vast.
 • U kunt binnen 6 weken na bekendmaking van het omgevingsplan beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kunt u doen als u:
  • al eerder gereageerd heeft op het ontwerp van het omgevingsplan, of
  • het niet eens bent met wijzigingen van het omgevingsplan ten opzichte van het ontwerp van het omgevingsplan
 • Heeft niemand beroep aangetekend binnen de termijn van 6 weken? Dan is het gewijzigde omgevingsplan definitief.
AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.