Leerlingenvervoer aanvragen

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een beperking of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door middel van:

  • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
  • een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer
  • het zorgen voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi
Voorwaarden 

De voorwaarden om leerlingenvervoer aan te vragen zijn onder andere:

  • de afstand tussen uw woning en de school
  • de reistijd
  • de mogelijkheden van het kind

Voor leerlingen die onderwijs volgen aan een reguliere of speciale school voor basisonderwijs geldt afhankelijk van het gezinsinkomen een eigen bijdrage.

Voor het schooljaar 2016-2017 is dit € 326,00.

Als uw kind aangepast vervoer nodig heeft, kan de gemeente om een eigen bijdrage vragen. Dit hangt af van uw inkomen.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact 

Aanvraagprocedure

U kunt een aanvraagformulier leerlingenvervoer downloaden, aanvragen bij de afdeling Publiekszaken of afhalen op het gemeentehuis.