Leerlingenvervoer aanvragen

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een beperking of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld met:

 • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
 • een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer
 • het zorgen voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi
Voorwaarden 

Of u leerlingenvervoer kunt aanvragen hangt onder andere af van:

 • de afstand tussen uw woning en de school
 • de reistijd
 • de mogelijkheden van uw kind

Voor leerlingen die onderwijs volgen aan een reguliere (BO) of speciale school voor basisonderwijs (SBO) geldt afhankelijk van het gezinsinkomen een eigen bijdrage.

Voor het schooljaar 2022-2023 is dit:

 • €610,00 voor regulier onderwijs (BO) (afhankelijk van het gezinsinkomen hoeft u wel of geen bijdrage te betalen)
 • €366,00 voor speciale school voor basisonderwijs (SBO) (afhankelijk van het gezinsinkomen hoeft u wel of geen bijdrage te betalen)
 • €0,00 voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Als uw kind aangepast vervoer nodig heeft, kan de gemeente om een eigen bijdrage vragen. Dit hangt af van uw inkomen.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
Contact 

Aanvraagprocedure

U kunt een aanvraagformulier leerlingenvervoer downloaden op de website, aanvragen bij de afdeling Publiekszaken of afhalen op het gemeentehuis.