Leerlingenvervoer aanvragen

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door:

  • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
  • een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer
  • de gemeente zorgt voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi
Voorwaarden 

Uw kind komt niet zomaar in aanmerking voor de regeling. De voorwaarden zijn onder andere:

  • de afstand tussen uw woning en de school
  • de reistijd
  • de mogelijkheden van het kind

Ga eerst na of uw kind geen recht heeft op een andere vergoeding, zoals de ov-jaarkaart.

Voor leerlingen die onderwijs volgen aan een reguliere of speciale school voor basisonderwijs geldt afhankelijk van het gezinsinkomen een eigen bijdrage.

Voor het schooljaar 2016-2017 is dit € 326,00.

Als uw kind aangepast vervoer nodig heeft, kan de gemeente om een eigen bijdrage vragen. Dit hangt af van uw inkomen.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact 

Aanvraagprocedure

U kunt een aanvraagformulier leerlingenvervoer downloaden, aanvragen bij de afdeling Publiekszaken of afhalen op het gemeentehuis.