Bijzonder verlof van school aanvragen

De Nederlandse overheid heeft in de Leerplichtwet vastgesteld dat ieder leerplichtig kind naar school moet. In de Leerplichtwet staan regels over het volgen van onderwijs. Een van die regels is dat leerlingen nooit zomaar van school mogen wegblijven. Alleen als er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden buiten de wil van de ouders om’ of van ‘bijzondere omstandigheden’, is het soms mogelijk om hierop een uitzondering te maken. 

Voorbeelden van redenen voor bijzonder verlof:

 • religieuze verplichtingen (art. 13 LPW)
 • voor vakantie buiten de schoolvakanties vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders (art. 13a LPW)
 • vanwege 'andere gewichtige omstandigheden' zoals bijv. verhuizing, jubileum, huwelijk van familieleden (art. 14 LPW)
Procedure 

Zo vraagt u bijzonder verlof van school aan:

 • U neemt contact op met de school. De school beslist of uw kind het bijzonder verlof krijgt.
 • U geeft door:
  • waarom uw kind bijzonder verlof nodig heeft
  • in welke periode uw kind bijzonder verlof nodig heeft
Voorwaarden 
 • Verlof in verband met religieuze verplichtingen vraagt u minimaal 2 dagen van tevoren aan bij het hoofd van de school.
 • Verlof in verband met vakantie buiten de schoolvakanties om moet u minimaal 8 weken voor de verlofperiode bij het hoofd van de school indienen.
 • Een verzoek voor verlof vanwege 'andere gewichtige omstandigheden' moet u vooraf of uiterlijk binnen 2 dagen na het ontstaan van de verhindering bij het hoofd van de school indienen. De leerplichtambtenaar beslist, in overleg met het hoofd van de school, over verlof als het meer dan 10 schooldagen betreft. Deze laatste aanvraag moet minimaal 6 weken voor aanvang van het verlof worden aangevraagd.

Het hoofd van de school/de leerplichtambtenaar besluit binnen 6 weken op de aanvraag voor (extra) verlof.

Bezwaar 

Wanneer uw verzoek om (extra) verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. In dit bezwaarschrift moet worden opgenomen:

 • naam en adres
 • omschrijving van het bestreden besluit
 • gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift moet altijd schriftelijk worden ingediend, dan wel bij de school tegen de beslissing van het hoofd van de school, dan wel bij de leerplichtambtenaar. Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend en gedateerd, het bezwaar dient altijd te worden gemotiveerd en in het Nederlands te zijn gesteld. De indiener krijgt de gelegenheid om het bezwaarschrift mondeling toe te lichten. Daarna krijgt de indiener schriftelijk bericht over het besluit dat op het bezwaarschrift is genomen.

Met het indienen van een bezwaar- of beroepschrift wordt de werking van het besluit niet opgeschort. Als dat de bedoeling is, kan men bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen (art. 8:81, Awb).

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.
Contact 

U vraagt het (extra) verlof tot 10 dagen aan bij het hoofd van de school of bij meer dan 10 dagen bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.