Bestemmingsplanwijziging, schadevergoeding (Planschade)

De gemeente kan het bestemmingsplan aanpassen. Hierdoor kunt u schade lijden. Dit is planschade.

Een voorbeeld: Het mooie weiland met uitzicht voor uw huis moet plaats maken voor een snelweg. Hierdoor daalt de waarde van uw huis en kunt u het voor minder geld verkopen. Een ander voorbeeld: uw bedrijf is slechter bereikbaar door de aanleg van een nieuwe weg. Hierdoor loopt u inkomen mis.

Bij planschade kunt u recht hebben op een vergoeding. Voor de vergoeding van planschade stelt de gemeente zelf regels op (Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Waterland 2008). Deze vindt u bij Wet en regelgeving" onderaan deze pagina.

Ook voor landelijke projecten ('rijksprojecten') bestaat een tegemoetkoming. Dit soort projecten van nationaal belang zijn projecten die op het grondgebied van meerdere gemeenten en provincies spelen. Een nieuwe snelweg bijvoorbeeld.

U krijgt geen vergoeding van planschade als het op een andere manier al goedgemaakt is. Bijvoorbeeld doordat u bent onteigend of door een verzekeringsuitkering.

 

Procedure 

Zo vraagt u een vergoeding voor de schade door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • welke schade u heeft
  • welk besluit de schade heeft veroorzaakt
  • waarom u denkt dat u recht heeft op een schadevergoeding
  • welk bedrag u als schadevergoeding wilt krijgen
  • hoe u op dat bedrag komt
  • alle bewijzen of foto's die uw aanvraag ondersteunen (bijvoorbeeld een eigendomsbewijs)
  • uw handtekening
 •  U betaalt de kosten bij uw aanvraag.
Voorwaarden 

De voorwaarden voor de vergoeding van planschade zijn onder andere:

• U heeft schade geleden aan uw eigendom (u bent eigenaar, geen huurder).

• Er is schade vanwege planologische maatregelen (bestemmingsplannen).

• U vraagt de vergoeding aan binnen vijf jaar na de wijziging van het bestemmingsplan.

• U heeft goede argumenten waarom u de schade niet zelf hoeft te betalen.

Verzoek

Diegene die denkt dat hij schade lijdt als gevolg van een planologische maatregel, dient een gemotiveerd, schriftelijk verzoek in tot vergoeding van planschade bij het college van Burgemeester en wethouders.

De procedure

De gemeente schakelt een onafhankelijk adviesbureau in, dat alle stukken zal bestuderen en de locatie (uw woning) zal bezoeken. Zowel de aanvrager als de gemeente kunnen een toelichting geven. Op basis van deze stukken en het onderzoek stelt het adviesbureau een concept advies op. Deze wordt aan de gemeente en de aanvrager toegestuurd met de mogelijkheid om voor zowel de aanvrager als de gemeente om een zienswijze op het concept advies in te dienen.

Het adviesbureau zal vervolgens haar definitief advies aan de gemeente voorleggen. Op basis hiervan zal het college van Burgemeester en wethouders een besluit nemen over de vergoeding van planschade.

 

Voor het behandelen van een planschadeverzoek brengt de gemeente een drempelbedrag van 300 euro in rekening.

Een aanvraagprocedure voor een vergoeding voor de schade door een bestemmingsplan kan een paar jaar duren.

Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.