Bestemmingsplan wijzigen

De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen. Bijvoorbeeld als het beleid verandert. Als de gemeente dat doet, kan dat botsen met uw plannen om te bouwen of verbouwen.

U kunt eerst aan de gemeente vragen of u mag afwijken van het bestemmingsplan. 

Mag u van de gemeente niet afwijken van het bestemmingsplan? Dan kunt u de gemeente vragen om het bestemmingsplan te wijzigen. Past uw voorstel binnen het beleid of de regels van het bestemmingsplan? Dan zal de gemeente eerder bereid zijn om mee te werken.

Procedure 

Zo vraagt u een wijziging van een bestemmingsplan aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U heeft nodig:
  • als een omgevingsvergunning nodig is: uw aanvraag voor een omgevingsvergunning
  • tekeningen van het bouwwerk en de omgeving
  • een brief waarin u uitlegt wat de gevolgen zijn voor de omgeving

Aan een wijziging en aan een herziening van een bestemmingsplan zijn directe en indirecte kosten verbonden die erg afhankelijk zijn van de specifieke situatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer (0299) - 658 585.

Bezwaar 

Dit zijn de stappen als de gemeente een bestemmingsplan wijzigt en u het er niet mee eens bent: 

 • De gemeente kan een voorbereidingsbesluit nemen. Het is niet verplicht. In dit besluit staat dat de gemeente van plan is het bestemmingsplan te wijzigen. U kunt dit besluit maximaal 1 jaar inzien. U kunt niet reageren op het voorbereidingsbesluit.
 • De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan.
 • Dit plan staat 6 weken lang op de website. Reageer tijdens deze 6 weken schriftelijk, mondeling of via e-mail als u het niet eens bent met het plan.
 • Na deze 6 weken stelt de gemeente het bestemmingsplan op.
 • U kunt binnen 6 weken na bekendmaking van het bestemmingsplan beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kunt u doen als u:
  • al eerder gereageerd heeft op het ontwerpbestemmingsplan, of
  • het niet eens bent met wijzigingen van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
 • Heeft niemand beroep aangetekend binnen de termijn van 6 weken? Dan is het gewijzigde bestemmingsplan definitief.

U heeft de gemeente verzocht om het bestemmingsplan te wijzigen en dit is afgewezen. Dan kunt u bezwaar maken.

 • Bezwaar maken doet u binnen 6 weken.
 • Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.