Adaptieve Fysieke Afsluiting Hofbrug Ilpendam

Om sluipverkeer vanuit Purmerend en de Purmer naar Amsterdam tegen te gaan wordt de Hofbrug op werkdagen tussen 6:00-9:30 fysiek afgesloten. Het uitgangspunt hierbij is het voorkomen van ernstige verkeershinder voor de oude dorpskern van Ilpendam en het zoveel mogelijk sturen van doorgaand verkeer over het provinciaal wegennet. Verkeer met een bestemming in of nabij de dorpskern Ilpendam dient zoveel mogelijk gebruik te maken van routes die niet door de dorpskern van het dorp leiden. 

Om een onevenredige omrijafstand te voorkomen komen bepaalde groepen in aanmerking voor een ontheffing. Het gaat dan bijvoorbeeld om: 

 • Nood- en hulpdiensten
 • Logistieke dienstverleners
 • Bewoners in de Purmer
 • Eigenaren van landerijen in de Purmer

Als u in onderstaand afgebakende gebied woont of in bezit bent van landerijen komt u mogelijk in aanmerking voor een ontheffing. lees hier alle regels m.b.t. ontheffingen voor de Hofbrug: Omrijcriteria Hofbrug

Procedure 

Ook bij het verlenen van ontheffingen voor de AFA's dient het doel van de verkeersmaatregel in ogenschouw te worden genomen, namelijk het terugbrengen van de ernstige overlast in de dorpskern van Ilpendam, veroorzaakt door hoofdzakelijk sluipverkeer naar Amsterdam. Uitgangspunt blijft dat het doorgaande verkeer volgens het Regionaal Verkeer en Vervoersplan gebruik dient te maken van het rijks en provinciaal wegennet. Voorts dient verkeer met een bestemming in of nabij de dorpskern Ilpendam tevens zoveel mogelijk gebruik te maken van de routes die niet door de dorpskern van het dorp leiden. Dit betekent dat een bestemming in Ilpendam (school, werk, bedrijf, thuiszorg) in beginsel niet meebrengt dat ontheffing voor de AFA's wordt verleend. De eerst aangewezen route voor deze groep loopt via de N235.

Uitgangspunten bij het verlenen van ontheffingen

Groep 1
Ontheffing wordt verleend aan: 
- Nooddiensten: Ambulancedienst, Brandweer, Politiekorps Zaanstreek-Waterland
- huisarts(en)
- dierenarts(en)

Allen voor zover het noodzakelijk is om voor de uitoefening van de taken gebruik te maken van de routes langs Hofbrug en Oudelandsdijkje naar Ilpendam.

Groep 2
Ontheffing wordt verleend aan bedrijven die in de spitstijd in verband met de dienstverlening de routes langs Hofbrug en Oudelandsdijkje reeds nemen en van wie in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de routes of rijtijden aangepast worden (PostNL, Thuiszorg).

Groep 3
Binnen het op de bijbehorende kaart in rood afgebakende gebied (Westerweg van Purmerdijk tot kruising Purmerenderweg, Hofweg, Winsweg, Oosterweg an Purmerenderweg tot Hofweg, Purmerdijk van Winsweg tot Monnickendammerweg) krijgen aanwonenden en eigenaren van landerijen aan het Oudelandsdijkje van Molengouw tot Kloosterdijk (tevens in rood aangegeven op bijbehorend kaart).

Groep 4
Binnen het op de bijbehorende kaart in groen afgebakende gebied (Purmerenderweg, van Westerweg tot Oosterweg), kunnen aanwonenden en eigenaren van landerijen ontheffing krijgen van de AFA Hofbrug indien de bestemming aantoonbaar in of in de directe nabijheid van Ilpendam is gelegen gedurende de Kloosterdijk tussen de Oude Kloosterdijk en het Oudelandsdijkje voor het verkrijgen van een ontheffing voor de AFA Oudelandsdijkje. 

Groep 5
Aanvragers die weliswaar buiten de hierboven aangegeven groepen vallen, maar waarbij de redelijkheid meebrengt dat een ontheffing wordt verleend. De bestemming Ilpendam gedurende de ochtendspits dient aangetoond te worden. Bij de weging van de redelijkheid wordt in aanmerking genomen dat de omrijafstand (en dus niet de omrijd tijd) in extreme mate verlengd wordt indien geen ontheffing wordt verleend. 

Omrijd criteria, behorend bij de uitgangspunten bij het verlenen van ontheffingen voor het inrijdverbod (tijdens de spitsen), ter plaatse van de Hofbrug te Ilpendam.

Verkeersbesluit Hofbrug Ilpendam Gemeente Waterland.pdf

Legeskosten 2022

 • Inrij-ontheffing Ilpendam (Hofbrug) kost € 35,05 per jaar. 
 • Overige inrij-ontheffingen kosten € 23,85 per stuk.
 • Het aanvragen van een parkeervergunning of -ontheffing kost € 33,45.
 • Het aanvragen van een bezoekerspas of parkeervergunning voor Marken bedraagt € 33,45 per 5 jaar (alleen voor inwoners en bedrijven van Marken).
 • Het aanvragen van een parkeervergunning op het grote parkeerterrein van Marken bedraagt €33,45 per jaar.
 • Het aanvragen van een dagkaart voor het grote parkeerterrein van Marken bedraagt € 6,70.
 • Het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voor zover noodzakelijk voor- en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten, kost € 33,45
 • Het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen, kost € 33,45.
 • Het verlenen van overige ontheffingen op grond van de Wegenverkeerswetgeving, kost € 33,45.
 • Als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om een aanvraag digitaal in te dienen dan wordt op het tarief een korting van 30% verleend.

Parkeerkosten

 • Het parkeren van een voertuig op het grote parkeerterrein van Marken bedraagt € 3,25 per uur (per 10 minuten betalen is mogelijk), met een maximum van € 10,00 per dag. 
 • Het parkeren van een touringcar op het grote parkeerterrein van Marken bedraagt € 16,40 per dag.
 • De 2 lange parkeerplaatsen (buiten het parkeerterrein) voor touringcars zijn alleen bestemd om te laden & lossen (max. 30 min.) van passagiers.
 • Betaald parkeren op het parkeerterrein geldt dagelijks tussen 08.00u en 20.00u.
 • op het parkeerterrein is de mogelijkheid aanwezig voor mobiel parkeren.
 • Op de aanwezige gehandicapteparkeerplaatsen geldt ook het reguliere parkeertarief.
Contact 

Voor vragen en informatie over de ontheffing voor de Hofbrug kunt u contact opnemen met de afdeling publiekszaken via publiekszaken@waterland.nl of 0299 658 585.