Groenvoorzieningen

Adoptieplantenbakken

In onze gemeente kunt u een plantenbak adopteren. De bak wordt door ons geplaatst en gevuld met aarde. Als adoptant zorgt u voor de beplanting en het netjes houden van de plantenbak.
Lees meer

Hoofdgroenstructuur

De gemeente Waterland heeft een groen en landelijk karakter. Om de bestaande en potentiële waarden van het groen te behouden en in de toekomst verder te ontwikkelen is in 2008 de Groenvisie 2016 vastgesteld. In deze visie wordt per (deel van een) kern de hoofdgroenstructuur aangegeven, die de basis vormt voor het kapbeleid. Tevens worden projecten benoemd waar de kwaliteit van het groen verbeterd kan worden. Het streven is om deze projecten voor 2016 uit te voeren.

De Groenvisie 2016 kunt u hieronder per (deel van een) kern downloaden.

  • Deel 1: Inleiding + Omschrijving landschap Waterland (Let op: > 4,4 MB)
  • Deel 2: Algemene beleidsonderdelen (Let op: > 1 MB)
  • Deel 3: Monnickendam (Let op: > 4 MB)
  • Deel 4: Broek in Waterland + Ilpendam (Let op: > 3,8 MB)
  • Deel 5: Marken + kleine kernen (Let op: > 3,2 MB)
  • Deel 6: Projectentabel + Literatuur
  • Deel 7: Bomenverordening + Technische randvoorwaarden

Bomen

Voor de bomen in onze gemeente gelden diverse regels. Er zijn bijvoorbeeld regels voor het kappen van bomen en het bestrijden van boomziekten. Deze regels zijn opgenomen in de Bomenverordening Waterland 2010.

Kappen van een boom

Wanneer een boom onderdeel is van de hoofdgroenstructuur uit de Groenvisie 2016 of op de Lijst waardevolle bomen staat moet voor het kappen van de boom een vergunning worden aangevraagd. Ook het kappen van bomen buiten de bebouwde kom van de Boswet is vergunningplichtig. U kunt een vergunning digitaal aanvragen via het Omgevingsloket of een formulier ophalen bij het gemeentehuis.

Bomen en buren

Een boom kan, na vele jaren van groei, voor buren een bron van ergernis worden. Door groei kan de boom licht en uitzicht ontnemen of uw tuin ingroeien met zijn wortels of takken. Ook heesters kunnen tot irritaties leiden wanneer deze dicht bij de buren staan. U kunt hier informatie vinden over de rechten en plichten met betrekking tot beplanting nabij de erfgrens.

Groenonderhoud

Binnen de gemeente is de afdeling Openbare Werken verantwoordelijk voor het groenonderhoud. Hierbij kunt u denken aan het onkruidvrij maken van plantsoenen, het knippen van heesters en hagen, het maaien van het gras en het snoeien van bomen. Tot en met 2017  is het groenonderhoud uitbesteed aan Baanstede Groen, een werkvoorzieningschap, die mensen met een beperking een kans geeft op de arbeidsmarkt.

Groenvrijwilligers "Rietland  Monnickendam"

In onze gemeente is een vrijwilligersgroep actief die twee stukjes groen onderhoudt in Monnickendam: in het Groene Hart en het Braakje. 4 of 5 keer per jaar komt ‘Rietland Monnickendam’ bijeen om het riet te maaien, bomen te snoeien en opslag uit te trekken of te steken. Het maaisel wordt afgevoerd om de bodem schraal te houden. Op deze manier wordt het oorspronkelijke rietland behouden en krijgen kwetsbare dieren en planten, zoals noordse woelmuis en wilde orchidee, een kans om zich in de rietlandjes te vestigen. Landschap Noord-Holland en de gemeente Waterland ondersteunen het vrijwilligerswerk door het leveren van expertise en het uitlenen van materieel. Door deze samenwerking kunnen de bijzondere stukjes natuur behouden blijven.

Wil je meer informatie over de rietlandjes of draag je graag een steentje bij aan het behoud van deze bijzondere stukjes Monnickendam, neem dan contact op met Riet van Straten via telefoonnummer (06) 222 700 72.