Begraven

Gemeentelijke begraafplaatsen

De gemeente Waterland heeft acht begraafplaatsen in beheer:

  • Monnickendam Kloosterdijk (nr. 1A, 1141 PJ);
  • Monnickendam Kloosterstraat (tegenover nr. 6, 1141 BR);
  • Broek in Waterland (Roomeinde 43, 1151 AM);
  • Ilpendam (naast De Noord 3A, 1452 PS);
  • Marken (naast Buurterstraat 20, 1156 AS);
  • Watergang (tegenover Dorpsstraat 52, 1454 AM);
  • Zuiderwoude (naast Zuiderwouder Dorpsstraat 1, 1153 PB);
  • Uitdam (naast Uitdammer Dorpsstraat 43, 1154 PT).

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor personen die in de gemeente Waterland woonachtig zijn of waren en personen die in de gemeente Waterland zijn geboren of overleden.

Hieronder vindt u de plattegronden van de begraafplaatsen:

Monnickendam, Kloosterdijk

Monnickendam, Kloosterstraat

Broek in Waterland

Ilpendam

Marken

Watergang

Zuiderwoude

Uitdam

Begraven

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn algemene begraafplaatsen. Op de begraafplaats aan de Kloosterdijk in Monnickendam is een Rooms Katholiek gedeelte aanwezig, waar in gewijde aarde wordt begraven. Op de begraafplaats aan de Kloosterstraat in Monnickendam (achter de Grote Kerk) worden geen nieuwe graven meer uitgegeven. Hier vinden enkel bijzettingen plaats. De grafrustperiode op de gemeentelijke begraafplaatsen bedraagt 20 jaar.

Voor het begraven van een overledene hebben de nabestaanden de keuze uit een algemeen graf en een particulier graf.

Algemeen graf

Een algemeen graf wordt uitgegeven voor een periode van 20 jaar. Het verlengen van een algemeen graf is niet mogelijk. De gemeente is rechthebbende van de algemene graven en bepaalt wie er in het graf begraven wordt. De overledenen in een algemeen graf hebben dus geen directe relatie met elkaar. Eén van de nabestaanden is belanghebbende van het algemene graf en daarmee contactpersoon voor de gemeente. Tevens is deze persoon verantwoordelijk voor het onderhoud van de grafbedekking en voor de kosten behorende bij dit graf. Voor een algemeen graf betalen de nabestaanden grafrecht en onderhoudsrecht. De huur (grafrecht) van een algemeen graf is goedkoper dan van een particulier graf. Bij een algemeen graf huurt u als het ware één laag van het gehele graf.

Particulier graf

Een particulier graf, voorheen familiegraf of eigen graf genoemd, wordt uitgegeven voor een periode van 20 jaar. Na deze periode is verlenging van een particulier graf mogelijk, telkens voor een periode van 10 jaar. Bij een bijzetting in een particulier graf wordt het grafrecht verlengd tot 20 jaar na datum van bijzetting in verband met de geldende grafrust. Particuliere graven zijn bestemd voor twee overledenen. Eén van de nabestaanden is rechthebbende van het particuliere graf en heeft de zeggenschap over dit graf. Tevens is deze persoon verantwoordelijk voor het onderhoud van de grafbedekking en voor de kosten behorende bij dit graf. Voor een particulier graf betalen de nabestaanden grafrecht en onderhoudsrecht. De huur (grafrecht) van een particulier graf is duurder dan van een algemeen graf. Bij een particulier graf huurt u het gehele graf.

Cremeren

Na een crematie blijft de crematies minimaal een maand in het crematorium bewaard. Daarna kan de asbus of urn met de as van de overledene bij de nabestaanden thuis geplaatst worden. Ook kan de as een plek krijgen op één van de gemeentelijke begraafplaatsen. Onze begraafplaatsen bieden hiervoor vier bestemmingen: een particulier urnengraf, een particuliere urnenkelder, een particulier graf en het strooiveld.

Particulier urnengraf

Een particulier urnengraf wordt uitgegeven voor een periode van 20 jaar en kan daarna telkens met 10 jaar verlengd worden. Een urnengraf is een klein graf, waarin maximaal twee asbussen met of zonder urn geplaatst kunnen worden of waar de as van maximaal twee overledenen in of op het graf kan worden verstrooid. Urnengraven bevinden zich op de begraafplaatsen in Broek in Waterland, Ilpendam en op de Kloosterdijk in Monnickendam.

Particuliere urnenkelder

Een particuliere urnenkelder wordt uitgegeven voor een periode van 20 jaar en kan daarna telkens met 10 jaar verlengd worden. Een urnenkelder is een betonnen kelder met afneembaar deksel, waarin maximaal twee asbussen met of zonder urn geplaatst kunnen worden. Uitstrooiing van de as van een overledene is niet mogelijk bij een urnenkelder. Urnenkelders zijn beschikbaar op de begraafplaats aan de Kloosterdijk in Monnickendam.

Particulier graf

Burgemeester en wethouders kunnen toestemming verlenen om naast het maximum aantal begravingen één of twee asbussen met of zonder urn bij te zetten in een particulier graf of om de as van maximaal twee overledenen te verstrooien in het graf. De rechthebbende van het particuliere graf moet hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Verstrooien

Op de begraafplaats aan de Kloosterdijk in Monnickendam is een verstrooiingsplaats aanwezig. Op dit strooiveld wordt de as van de overledene verstrooid, waarna een gedenkplaatje op het bijbehorende monument geplaatst kan worden. In of op een urnengraf kan ook as worden verstrooid. Tevens kunnen burgemeester en wethouders op schriftelijk verzoek toestemming geven om as te verstrooien in een particulier graf. Voor het verstrooien van as in open zee moet toestemming worden gevraagd aan Rijkswaterstaat.

Opbaring

In de gemeente Waterland is een rouwkamer aanwezig aan de Kloosterstraat 1A in Monnickendam, waar overledenen opgebaard kunnen worden. Deze rouwkamer  is eigendom van Uitvaartverzorging UEV uit Edam. De ruimte kan echter ook gebruikt worden door andere uitvaartondernemers. De betreffende uitvaartondernemer kan dit regelen met de eigenaar.

Grafbedekking

Voor het plaatsen van grafbedekking op een algemeen graf, particulier (urnen)graf of op een urnenkelder moet een vergunning worden aangevraagd bij burgemeester en wethouders. Wanneer een grafmonument wordt gemaakt door een steenhouwer regelt deze de benodigde vergunning. De opdrachtgever voor het plaatsen van grafbedekking is altijd de rechthebbende of belanghebbende van het betreffende graf. Deze persoon is ook eigenaar van de grafbedekking en verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Aan de afgifte van de vergunning zijn kosten verbonden. Tevens betaalt u voor een graf met grafbedekking een hoger bedrag aan onderhoudsrecht dan voor een graf zonder grafbedekking. Dit wordt gebruikt voor het rechtzetten en/of ophogen van het grafmonument wanneer deze verzakt is.

De toegestane maten voor grafbedekking verschillen per begraafplaats en voor de verschillende soorten graven. In de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Waterland 2012” zijn in hoofdstuk 6 bepalingen voor de grafbedekking opgenomen, waarin de maximale maten staan.

Kosten

Wanneer u een (urnen)graf of urnenkelder aanschaft bent u hiervoor grafrecht (huur van de grond) en onderhoudsrecht (onderhoud van de begraafplaats) verschuldigd. Graven worden in onze gemeente voor 20 jaar uitgegeven. Bij elke begrafenis betaalt u eenmalig begraafrecht. Dit zijn kosten voor het graven en weer dichten van het graf. Ook aan het bijzetten of verstrooien van crematieas op de gemeentelijke begraafplaatsen zijn kosten verbonden. Daarnaast betaalt u administratiekosten (in-/overschrijving graf).
tarieventabel 2017

Vragen of meldingen

Wilt u tijdens kantooruren een afspraak maken voor een begrafenis, bijzetting van een asbus, asverstrooiing of voor het plaatsen of verwijderen van een grafmonument? Neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer (0299) 658 507. Wilt u buiten kantoortijden een afspraak maken of ziet u ongeregeldheden op een van onze begraafplaatsen? Neem dan contact op met de calamiteitendienst via  telefoonnummer (06) 53 39 46 38.

Vragen over de begraafplaatsen of over een specifiek graf kunt u mailen aan begraven@waterland.nl. Ook kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummer (0299) 658 507.