Sociaal Domein

Per 1 januari 2015 zijn taken op het gebied van zorg, jeugd en werk overgeheveld van het Rijk naar de gemeente.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Jeugd

Werk en Inkomen (Participatiewet)

Subsidies

Een welzijnssubsidie kan worden aangevraagd op grond van de Algemene subsidieverordening Waterland 2014 en de bijbehorende Uitvoeringsregeling subsidies Zorg & Welzijn 2014. Er zijn drie varianten:

  • de periodieke subsidie
  • de incidentele subsidie
  • de stimuleringssubsidie

    Lees meer

Alcohol en drugs

De gemeente is verantwoordelijk voor de vormgeving van de openbare gezondheidszorg. Eén van de speerpunten is de beperking van overmatig alcoholgebruik. Lees meer

Dierenwelzijn

Voor dierenwelzijn is in eerste instantie de eigenaar of verzorger verantwoordelijk. Lees meer