Leerplicht

Jongeren hebben recht op onderwijs. Om zeker te zijn dat zij gebruik maken van dat recht, is de leerplicht ingesteld. In de Leerplichtwet staan de verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen beschreven. De ouders en/of verzorgers, de scholen en de gemeenten hebben allemaal hun eigen taak.

De gemeente moet toezicht houden op de naleving van de Leerplichtwet. In de gemeente Waterland wordt deze taak uitgevoerd door de leerplichtambtenaren van de afdeling Zorg en Welzijn.

De ouders en/of verzorgers van een leerplichtige jongere moeten ervoor zorgen:

  • dat de jongere als leerling van een school staat ingeschreven
  • dat de jongere deze school na inschrijving regelmatig bezoekt.

De scholen zijn verplicht:

  • in- en uitschrijvingen aan de gemeente door te geven
  • het schoolverzuim zorgvuldig bij te houden en verzuim zonder geldige reden aan de leerplichtambtenaar te melden.

Als een leerling niet naar school gaat, neemt de leerplichtambtenaar contact op met de ouders/verzorgers. De leerplichtambtenaar neemt in overleg met de ouders, de leerling en de school maatregelen om ervoor te zorgen dat de leerling zo snel mogelijk weer naar school gaat.

Ouders die leerlingen thuis houden zijn strafbaar. Ook leerplichtige jongeren vanaf 12 jaar die niet naar school gaan, zijn strafbaar. Ouders kunnen een boete krijgen voor ongeldig verzuim. Voor spijbelen kan ook aan de leerlingen een straf worden opgelegd. Dit kan een Halt straf zijn.

Duur van de leerplicht

De leerplicht gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin een kind 5 jaar is geworden. De volledige leerplicht duurt tot het einde van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar is geworden. Daarna geldt de kwalificatieplicht.

Lees meer over: