Ontwerp-wijzigingsplan Broek in Waterland - Overlekergouw 1

Ontwerp-wijzigingsplan Broek in Waterland – Overlekergouw 1

Overeenkomstig artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.8. lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening maakt het college van burgemeester en wethouders van Waterland bekend dat met ingang van 23 juni 2017 het ontwerp-wijzigingsplan ‘Broek in Waterland – Overlekergouw 1’ (NL.IMRO.0852.BWKBRoverleke1-on01) voor de duur van zes weken voor een ieder ter inzage ligt. Het ontwerp-wijzigingsplan voorziet in de planologische regeling die is opgesteld om de sleufsilo's op het agrarisch bedrijfsperceel aan de Overlekergouw 1 te Broek in Waterland planologisch mogelijk te maken, alsmede de gerealiseerde sleufsilo's landschappelijk in te passen op het perceel Overlekergouw 1 in Broek in Waterland, kadastraal bekend als sectie F nummer 424.

Inzage stukken  

Het ontwerp-wijzigingsplan kan worden ingezien:
op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0852.BWKBRoverleke1-on01
in het gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken aan de Pierebaan 3 te Monnickendam. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, woensdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur;
Download Pakketde digitale bestandenset.

Indienen zienswijzen  

Tegen het ontwerpwijzigingsplan kan een ieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk zienswijzen naar voren brengen.
Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, Postbus 1000, 1140 BA Waterland onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpwijzigingsplan Broek in Waterland – Overlekergouw 1’.
Tevens bestaat de mogelijkheid tot het mondeling indienen van een zienswijze, na telefonische afspraak via telefoonnummer (0299) 658 585.