Omgevingsplan Monnickendam – Galgeriet (Ontwerp)

Ontwerp Omgevingsplan Monnickendam – Galgeriet 2019

Overeenkomstig artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.8. lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening maakt de gemeenteraad van Waterland bekend dat met ingang van 15 maart 2019 het ontwerp ‘Omgevingsplan Monnickendam – Galgeriet 2019’  NL.IMRO.0852.BPCHWMOggeriet019-on01 voor de duur van zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Het project Galgeriet is een omvangrijk en uniek project binnen de gemeente Waterland. Het bestaande bedrijventerrein zal worden getransformeerd naar een compleet nieuw gemengd woongebied met een diversiteit aan nieuwe bedrijvigheid waarbij de bestaande bedrijvigheid deels behouden blijft. Voor deze ontwikkeling is het ontwerp omgevingsplan gemaakt inhoudende het realiseren van maximaal zevenhonderd woningen, horeca, een supermarkt, een hotel, bedrijvigheid, het verplaatsen van de Jachthaven en diverse andere (maatschappelijke) functies.

Het ontwerp omgevingsplan Monnickendam – Galgeriet 2019 is een Crisis- en herstelwet plan (ontwerp bestemmingsplan met verbrede reikwijdte). Een nieuwe planfiguur die krachtens de Crisis- en herstelwet opgesteld is en vooruitloopt op de nieuwe Omgevingswet (die naar verwachting over een paar jaar van kracht wordt). Het ontwerp omgevingsplan Monnickendam – Galgeriet 2019  is aangewezen in het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.

Het verschil tussen dit plan en een regulier bestemmingsplan is dat  het omgevingsplan mogelijkheden biedt om meer te regelen dan uitsluitend zaken die betrekking hebben op een goede ruimtelijke ordening. Zo is in het ontwerp omgevingsplan Monnickendam – Galgeriet 2019  zaken geregeld die ertoe leiden dat er een ‘veilige en gezonde fysieke leefomgeving’ ontstaat.

Hogere grenswaarden

Om geluidsgevoelige functies zoals woningen te kunnen realiseren moeten hogere waarden worden verleend voor het wegverkeerslawaai vanwege de N518.
Omdat er nog geen vast omlijnd plan ligt voor de ontwikkeling van Galgeriet is nog niet exact te bepalen voor hoeveel woningen een hogere geluidbelasting geldt. Door het slim situeren van functies en bebouwing kan het gebied akoestisch optimaal worden benut en zullen zeker niet alle woningen een hoger geluidniveau op de gevel krijgen.
Anders dan gebruikelijk gaat het verlenen van hogere geluidswaarden niet met een los collegebesluit maar via planregels in het omgevingsplan. Voor het plangebied is gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De hogere waarden wegverkeerslawaai zijn nu opgenomen in artikel 24 van het omgevingsplan. De geluidzone waar de hogere waarden voor wordt opgenomen is aangeduid op de verbeelding van het omgevingsplan.  Het komt er op neer dat er ter plaatse van de aanduiding Geluidzone - weg, de hogere grenswaarden van 56 dB(A) in acht moet worden genomen.

Stukken inzien

Het ontwerp omgevingsplan Monnickendam – Galgeriet 2019  lag met ingang van 15 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage. Het ontwerp omgevingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien:

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • de gezipte digitale bestanden kunt u downloaden onderaan deze pagina (NL.IMRO.0852.BPCHWMOggeriet019-on01.zip). Voor het bestand met de plankaart (herkenbaar aan de extensie gml) heeft u een speciale “gml-viewer” nodig.

Indienen zienswijzen

Tegen het ontwerp omgevingsplan kon een ieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk zienswijzen naar voren brengen, gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Waterland, postbus 1000, 1140 BA Waterland onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp omgevingsplan Monnickendam – Galgeriet 2019’.
Tevens bestond de mogelijkheid tot het digitaal of mondeling indienen van een zienswijze. Voor digitaal indienen van een  zienswijze kon gemaild worden naar: gemeente@waterland.nl . Mondeling indienen was mogelijk na telefonische afspraak.

Stadsdebat

In april 2019 hebben wij een stadsdebat georganiseerd om o.a. het ontwerp omgevingsplan toe te lichten.

Downloads

PDFPublicatie Staatscourant bestemmingsplan wordt voorbereid

PDFPublicatie Staatscourant ontwerp omgevingsplan en besluit hogere waarde

PakketNL.IMRO.0852.BPCHWMOggeriet019-on01.zip