Subsidiemogelijkheid voor Noord-Hollandse agrariërs weer opengesteld

Per 1 juni 2019 heropent Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de subsidiemogelijkheid voor agrariërs in Noord-Holland die op hun bedrijf de bodem- en waterkwaliteit willen verbeteren. Agrariërs kunnen hun subsidieaanvraag doen via het Landbouwportaal Noord-Holland: www.landbouwportaalnoordholland.nl.

Vanwege grote belangstelling (900 agrariërs hadden zich gemeld) zag HHNK zich genoodzaakt de subsidiemogelijkheid tijdelijk te stoppen. Via www.landbouwportaalnoordholland.nl hebben agrariërs nu weer toegang tot informatie over erf- en bodem gerelateerde thema's in relatie tot het watersysteem. Ook is het mogelijk om via het portaal gratis coachbezoeken en subsidiemaatregelen aan te vragen. Thema's die centraal staan zijn erfafspoeling mineralen en nutriënten, duurzaam bodemgebruik, gewasbeschermingsmiddelen, perceel- en oeverinrichting & beheer en zoetwatermaatregelen.