Structureel sluitende begroting 2021 vastgesteld

Begroting 2021

Een fijne leefomgeving, een mooi landschap en goede voorzieningen in Waterland

Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Waterland heeft een meerjarig sluitende begroting aan de gemeenteraad gepresenteerd. De Waterlandse gemeenteraad heeft de begroting 2021 op 5 november 2020 vastgesteld.  Het college is blij dat er een sluitende begroting is vastgesteld waarbij o.a. ondersteuning kan worden gegeven aan ondernemers, verenigingen en instellingen in deze moeilijke tijden. Voor deze ondersteuning, de lagere inkomsten en hogere kosten voor de gemeente Waterland is er in 2020 al een reserve van € 1,75 mln. gevormd. 
Het was één van de doelstellingen in het coalitieakkoord om de financiën van Waterland structureel op orde te krijgen en dat is nu ondanks de zware omstandigheden gelukt. 

Wethouder Jelle Kaars:  “De gemeente staat voor grote uitdagingen en de Covid-19 crisis veroorzaakt onzekerheid op meerdere vlakken. Gemeente Waterland is een sociale gemeente en wil dit de komende jaren ook blijven. Om dit te bewerkstelligen wordt er de komende jaren voor het Sociaal Domein voldoende financiële middelen beschikbaar gesteld. Zorg moet toegankelijk zijn en blijven voor alle inwoners ongeacht het inkomen. Om dit voor elkaar te krijgen voelen we ons echter wel financieel onvoldoende gesteund door het Rijk. Een ander doel is om de ambtelijke organisatie te versterken dit om de dienstverlening voor bewoners en ondernemers verder te verbeteren.

De gemeente wil naast het investeren in personeel en inwoners de komende jaren ook investeren in duurzaamheid en voorzieningen. Vanaf 2021 is er een duurzaamheidfonds ingesteld om o.a. inwoners voor te bereiden op een duurzame toekomst. Verder wordt er in Monnickendam een nieuwe multifunctionele sporthal gebouwd ter vervanging van de oude sporthal op 't Spil.

Om een gemeente te blijven die zich inspant  voor een fijne leefomgeving, een mooi landschap en goede voorzieningen vragen wij een bijdrage van onze inwoners door het verhogen van de OZB met 17,1 %.