SLUITENDE MEERJARENBEGROTING 2022

afbeelding begroting 2022

Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Waterland is erin geslaagd om voor 2022 een sluitende meerjarenbegroting aan de gemeenteraad te presenteren. Het college heeft hierbij rekening gehouden met de door de raad aangegeven politieke keuzes bij de behandeling van de Voorjaarsnota eerder dit jaar. Om deze sluitende begroting te realiseren, worden de lokale belastingen slechts met de inflatiecorrectie verhoogd.
De begroting 2022 wordt voorbereidend behandeld in de raadsvergadering van 4 november 2021 en besluitvormend in de raadsvergadering van 11 november 2021.
 

Wethouder Hendrik Boland: “Het college probeert altijd om een sluitende begroting te presenteren aan de gemeenteraad en ik ben blij dat dit ook dit jaar weer is gelukt. Evenals voorgaande jaren blijft het Sociaal Domein een lastig te begroten onderdeel, omdat niet is te voorzien hoeveel mensen ondersteuning van de gemeente nodig hebben.”

Investeren in de toekomst

De gemeente heeft eerder aangegeven te willen investeren in de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie en heeft daarvoor een programma Organisatieontwikkeling opgezet en in de begroting 2022 verwerkt. 
Daarnaast wil de gemeente investeren in duurzaamheid en voorzieningen. Inwoners worden sinds begin dit jaar voorbereid op een duurzame toekomst met het ingestelde duurzaamheidsfonds. In 2022 wordt verder gewerkt aan woningbouwlocaties De Regenboog, Van Disweg en de sportvelden Marken. Hierbij is gasloos bouwen het uitgangspunt. Ook wordt er verder gewerkt aan het realiseren van het project Galgeriet.

In 2022 wordt gewerkt aan de realisatie van de onderwijsvisie. Waterland is een blijft een goede gemeente om naar school te gaan. Waterland vindt ook sport en bewegen belangrijk. Samen met de verenigingen en Sportservice zorgen wij ervoor dat de huidige faciliteiten op peil blijven en waar mogelijk worden versterkt. Het belang van toerisme voor onze economie blijft de gemeente onderschrijven. Wij zetten ons in op een spreiding van bezoekers, kwaliteitstoerisme van individuen en kleine groepen die zowel genieten van het landschap als van onze historische kernen.

Kortom: Waterland is een gemeente waar je goed kunt wonen, werken en recreëren.

Kijk voor de uitgebreide begroting op: https://bit.ly/3oW5ezR 

 

Begroting-2022-in-een-oogopslag