Ophaal- en Uitgangspuntennotitie Strategische Gebiedsvisie De Purmer

De gemeenten Edam-Volendam, Purmerend en Waterland werken samen aan een gezamenlijke strategische gebiedsvisie voor De Purmer. De gezamenlijke gemeenten hebben nu de ophaal- en uitgangspunten voor deze visie vastgesteld.

De gemeenten zijn blij met de inbreng die door betrokkenen is gegeven om te komen tot een duurzame en toekomstbestendige Purmer. Bij het komen tot de visie staan zes hoofdthema’s centraal:

  • Werken/Bedrijvigheid
  • Woningbouw
  • Recreatie/Purmerbos
  • Infrastructuur/Bereikbaarheid
  • Landbouw/Agrarisch hart
  • Energie

In het afgelopen jaar is het gebied geanalyseerd, is er onderzoek gedaan en heeft een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden waarbij betrokkenen inbreng hebben gegeven. De uitkomsten van deze fase zijn samengevat in de “Ophaal- en Uitgangspuntennotitie”. Deze notitie is beschikbaar op de projectwebsite www.broproject.nl/depurmer. Mede aan de hand van de notitie wordt de ontwerpvisie uitgewerkt. 

Vervolg

In de volgende fase wordt de ontwerp-gebiedsvisie opgesteld. Deze wordt naar verwachting rond de zomer van 2023 ter inzage gelegd. De gemeenten maken dit te zijner tijd bekend zodat iedereen tijdens een periode van zes weken de gelegenheid heeft om te reageren op de ontwerpvisie. Op dit moment is het nog niet mogelijk een zienswijze of reactie in te dienen op de “Ophaal- en Uitgangspuntennotitie”.