Ministerie BZK honoreert subsidieaanvraag gemeente Waterland ten behoeve van project Galgeriet

Deze week is duidelijk geworden dat de subsidieaanvraag Woningbouwimpuls ten behoeve van project Galgeriet is gehonoreerd en de gemeente een subsidie van € 6.420.240 ontvangt voor dit project waarin 700 woningen zullen worden gerealiseerd.

Met deze subsidie wordt een deel van de hoge kosten van het project gedekt en kunnen betaalbare woningen gebouwd worden. Begin september 2021 heeft het college van B&W deze subsidieaanvraag Woningbouwimpuls ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Subsidie Woningbouwimpuls

Het ministerie van BZK stelt met de Woningbouwimpuls middelen ter beschikking om woningbouw te stimuleren en te versnellen. Ook is de subsidie bedoeld om het aantal betaalbare woningen voor starters en mensen met een middeninkomen te vergroten. Het ministerie van BZK geeft in totaal een financiële bijdrage van € 253 miljoen vanuit de Woningbouwimpuls en draagt hiermee bij aan projecten die anders moeilijk of traag tot stand komen door bijvoorbeeld een financieel tekort. Het geld kan ingezet worden voor bijvoorbeeld de sanering van vervuilde grond, het uitplaatsen van bedrijven en het aanpassen van toegangswegen.

Een onafhankelijke Toetsingscommissie heeft zich in deze ronde over 65 aanvragen uit heel Nederland gebogen. In totaal krijgen 36 projecten een financiële bijdrage voor de versnelde bouw van betaalbare woningen, waaronder project Galgeriet van gemeente Waterland.

Subsidie helpt bij uitvoering 

Portefeuillehouder van het project, Theo van Eijk, is zeer verheugd dat het Rijk deze subsidie heeft toegekend. “Met deze gelden kunnen wij de herontwikkeling van het Galgeriet tot een prachtige woon-/werkomgeving een impuls geven.”

Het project kan nu versneld in de uitvoering komen. De sloop van de leegstaande panden op het Galgeriet is op dit moment in volle gang en de eerste handelingen voor het bouwrijp maken, zoals voorbelasting en omlegging ontsluiting infrastructuur, worden op korte termijn opgestart.


Projectgebied Galgeriet

Het voormalige bedrijventerrein Galgeriet wordt herontwikkeld tot een aantrekkelijk woon-, werk- en winkelgebied. Het project bestaat uit onder meer een supermarkt, commerciële voorzieningen, huur- en koopwoningen en bijbehorende faciliteiten..