Koninklijke onderscheidingen uitgereikt in de gemeente waterland

Vanwege de coronacrisis was het niet mogelijk de koninklijke onderscheidingen die in 2020 werden verleend in de gemeente Waterland tijdens de Lintjesregen in april fysiek uit te reiken. Inmiddels zijn op de nieuwe landelijke datum 3 juli 2020 door burgemeester Sicko Heldoorn de etui met versierselen uitgereikt aan 11 decorandi van de gemeente Waterland. De uitreiking vond plaats in 4 feestelijke bijeenkomsten in het gemeentehuis om de coronamaatregelen zoveel mogelijk te waarborgen.

De heer J.W.C. (Sjaak) Hoogendoorn uit Ilpendam.

Van 1995-2000 was de heer Hoogendoorn bestuurslid van De Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Lange Ruigei in de regio van Driebruggen. Na verhuizing van zijn biologische melkveebedrijf naar Ilpendam heeft hij zich o.a. ingezet voor het duurzaam beheren, behouden en ontwikkelen van de agrarische natuur en het landschap om de kwaliteit van het agrarisch cultuurlandschap te vergroten. Zijn Boerderij Achtervenne is tevens educatieboerderij. Vanaf 2006-2019 was is de heer Hoogendoorn voorzitter van de Vereniging Agrarische Natuurbeheer Waterland en later Water, Land & Dijken. In deze grote professionele vereniging zette hij zich in voor het behoud en beheer van de plattelandsstructuur. Vanaf 2018 is hij bestuurslid van de landelijke koepel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer BoerenNatuur.
De heer Hoogendoorn is vanwege zijn jarenlange verdiensten voor het agrarisch en duurzaam natuurbeheer en weidevogelbescherming in Waterland en de bovenlokale uitstraling en betekenis van deze bijzondere activiteiten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Mevrouw T. (Trijntje) Visser uit Marken
Mevrouw Visser heeft sinds 1987 diverse functies bekleed bij muziekvereniging Juliana op Marken, zoals bestuurslid, penningmeester lady-speaker en lid van de bazaarcommissie. Als tambour-maître is zij het gezicht van de muziekvereniging. Zij is lid van de technische commissie van bridgeclub "De Breg”, gastvrouw in Het Trefpunt en kantinemedewerker van de Sportvereniging Marken. Ook is zij bestuurslid van de Vereniging Historisch Eiland en verzorger van de PR voor het Marker Museum. Zij verzorgt in klederdracht rondleidingen voor groepen (internationale) toeristen in het museum en op Marken en vertegenwoordigt het museum bij het Netwerk Zuiderzeecollectie. Zij is coördinator van het informatiepunt (VVV-agentschap) op Marken. Daarnaast is zij nog voor haar voormalig werkgever bestuurslid/waarnemend secretaris van de Vereniging van Oud-Employés der Koninklijke Shell, regio Amsterdam.

Voor jarenlange belangeloze inzet voor de samenleving en activiteiten op het terrein muziek, welzijn, cultuur, sport en toerisme is mevrouw T. Visser benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer J. (Jaap) Boes uit Marken

Al 44 jaar is de heer Boes een bevlogen vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente op Marken in diverse functies zoals koster, lid van de beheercommissie, de Kiencommissie (bingo) en de bazaarcommissie. Daarnaast ondersteunt hij bij verschillende activiteiten, zoals vakantiebijbelweken en muziekuitvoeringen.

Voor zijn jarenlange belangeloze inzet voor de samenleving en activiteiten op het terrein van het kerkelijk leven is de heer J. Boes benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer J. (Hans) Vierveijzer uit Marken

De heer Vierveijzer is sinds 1999 een trouw en bevlogen bemanningslid/plaatsvervangend schipper van de KNRM Station Marken. Hij is betrokken geweest bij vele reddingsacties en heeft de operationele leiding van het reddingsstation en de reddingsboot. Tevens is hij S.A.R liaison en neemt hij tijdens grootschalige incidenten plaats in het Commando Plaats Incident. Daarnaast is de heer Vierveijzer intensief betrokken bij de totstandkoming van een herdenkingsmonument op Marken van een vliegtuigwrak, gevonden tijdens een reddingsactie. De heer Vierveijzer is betrokken bij de jaarlijkse vaartocht voor jeugdige terminale kankerpatiënten. Ook was hij lid van de vrijwillige brandweer, post Marken van 1988-2014.
Vanwege zijn  jarenlange belangeloze inzet voor de samenleving en voor de veiligheid is de heer J. Vierveijzer benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer C. (Cornelis) van Altena uit Marken

De heer Van Altena is sinds 1996 een trouw en bevlogen reddingsbootbemanningslid van de KNRM station Marken. Als opstapper is betrokken bij vele reddingsacties. Buiten de oefenavond helpt hij nieuwe opstappers bij hun nautische vaardigheden. De heer Van Altena is vrijwilliger bij de Marker Evenementen Stichting.

Voor zijn  jarenlange belangeloze inzet voor de samenleving en voor de veiligheid is de heer C. van Altena benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer E.D. (Elbert) Moenis uit Marken

De heer Moenis is sinds 1999 een trouw en bevlogen bemanningslid/plaatsvervangend schipper/helper aan wal van de KNRM Station Marken. Hij is betrokken geweest bij vele reddingsacties en zorgde voor een goede opleiding van de nieuwe bemanning op het gebied van navigatie en communicatieapparatuur. Als helper aan wal is hij verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het boothuis, fondsenwerving en communicatie over de KNRM. Ook is hij vrijwilliger bij de Marker Evenementen Stichting.

Vanwege zijn  jarenlange belangeloze inzet voor de samenleving en voor de veiligheid is de heer E.D. Moenis benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer G.S. (Gerard) Spil  uit Ilpendam

Al 40 jaar is de heer Spil vrijwilliger in diverse functies bij de parochie St. Sebastianus en H. Franciscus in zijn woonplaats, zoals koster, voorzitter en commissielid Beheer en Onderhoud. Vanaf 2013 is hij voorzitter. Daarnaast draagt hij zorg voor het onderhoud van het kerkhof en voor de collectes. Vanaf 1997 is hij vrijwilliger bij en bestuurslid van de IJsbaanclub Ilpendam. Hij zorg voor het onderhoud van de ijsbaan, organiseert hij wedstrijden en is hij tourcommissaris bij o.a. de Waterland Oost Tocht. Ook is hij sub-coördinator voor o.a. Noord-Holland-Utrecht KNSB. Wekelijks begeleidt de kinderen bij het knutselen en het maken van bouwwerken als vrijwilliger/bestuurslid van de Hobbyclub Ilpendam. Ook is hij vrijwilliger voor het onderhoud van de basisschool St. Sebastianus in Ilpendam en begeleidt hij schoolklassen bij het tuinieren.

Voor zijn jarenlange belangeloze inzet voor de samenleving en activiteiten op het terrein van het kerkelijk leven is de heer G.S. Spil  benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer E.W. (Evert) Smiet uit Monnickendam

De heer Smiet was van 1991-2005 voorzitter van de Raad van Beheer van het Sportfondsenbad in Monnickendam. Mede dankzij zijn inspanning is het exploitatietekort van het zwembad teruggedrongen. Vanaf 1992 is hij secretaris van de Stichting Kerkblad Monnickendam Ook was hij van 1997-2007 penningmeester van de voormalige Stichting Openbare Bibliotheek Waterland en was nauw betrokken bij de fusievoorbereidingen. Hij is bestuurslid van de Stichting Wezenfonds der Evangelisch Lutherse Gemeente Monnickendam en van Vrienden van de Grote en Lutherse Kerk te Monnickendam. Hij was een aantal jaren lid van het kerkbestuur van de Protestantse Gemeente in Monnickendam. Nu is nog lid van de commissie Blijven bouwen.

Voor zijn jarenlange belangeloze inzet voor de samenleving en activiteiten op het terrein van het kerkelijk leven is de heer E.W. Smiet benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer T.M. (Ton) Meijer uit Monnickendam

De heer Meijer is sinds de oprichting in 1991 bestuurslid van de stichting IJsschuiten Gouwzee. Hij brengt in particulier bezit zijnde ijsschuiten onder in de stichting als cultureel erfgoed en doet verder onderzoek. Ook is hij bestuurslid bij de Vereniging Oud Monnickendam namens genoemde stichting. Hij levert bijdragen aan de jaarboeken en is jurylid van de Oudheidkundige prijs “de Monnick”. De heer Meijer is lid van het Herdenkingscomité Monnickendam en is betrokken bij de bijeenkomsten Dodenherdenking en Remembrance Day. Daarnaast is hij bestuurslid van de sociale Vereniging Draagt Elkanders Lasten. Ook was de heer Meijer bestuurslid van de buurtvereniging Dammers en Dijckers waar hij tot op vandaag nog vrijwilliger is.

Vanwege zijn jarenlange belangeloze inzet voor de samenleving en mede om zijn inzet om het historisch en cultureel erfgoed in Monnickendam te behouden is de heer T.M. Meijer benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Mevrouw A. Nielsen-Schouten (Annet) uit Broek in Waterland

Mevrouw Nielsen al 30 jaar vrijwilligster bij de Protestantse Gemeente Broek in Waterland in verschillende functies zoals bestuurder in het moderamen, scriba en ouderling pastoraat, lector en gastvrouw en koster. Zij is lid van de Commissie Kerk en Cultuur Waterland en organiseert mede de jaarlijkse fietstocht langs concerten in kerken. Mevrouw Nielsen is vrijwilliger bij het project Kerkplein Waterland en is betrokken bij de organisatie van thema-avonden. Als vrijwilliger bij de Regionale Stichting Wonen Plus in Broek in Waterland organiseert zij mede de maandelijkse maaltijd, koppelt deelnemers  aan een bezoekvrijwilliger en  ondersteunt zij de consulenten. Daarnaast is zij vrijwilliger bij de Stichting Broeker Kerk en zet zij zich in voor het behoud van het gebouw als ontmoetingsplek.

Voor haar jarenlange belangeloze inzet voor de samenleving en activiteiten op het terrein van het kerkelijk leven is mevrouw A. Nielsen-Schouten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Mevrouw T.A.M. (Tatia) Englebert-Tensen uit Broek in Waterland

Mevrouw Englebert is vanaf 1995 lid van het bestuur van de EHBO afdeling Broek in Waterland. Zij organiseert al bijna 20 jaar de avondvierdaagse voor het dorp met alle bijkomende werkzaamheden. Sinds 2009 is zij verantwoordelijk voor de kindernevendienst bij de Protestantse Kerkgemeenschap Broek in Waterland en geeft vorm aan de samenwerking met de Rooms-Katholieke parochie. Ook is zij vrijwilliger bij Vereniging Oud Broek in Waterland.

Vanwege haar jarenlange belangeloze inzet voor de samenleving en cohesie in Broek in Waterland is mevrouw T.A.M. Englebert-Tensen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Mevrouw C.G.M. (Rineke) Hermans-Neppelenbroek uit Broek in Waterland was op vakantie en zal haar onderscheiding op een later moment ontvangen.