Inloop/informatiebijeenkomsten over ondergrondse afvalcontainers

De gemeente is van plan om in het centrum van Monnickendam en op Marken ondergrondse afvalcontainers voor restafval en PMD (Plasticverpakkingen, Metaalverpakkingen en Drankkartons) te plaatsen. Het ophalen van afvalzakken komt daarmee te vervallen.

Bewoners van beide kernen worden binnenkort per brief uitgenodigd om de inloop/informatiebijeenkomsten te bezoeken om hun mening te geven over de voorgestelde locaties

Inloop/informatiebijeenkomst over de locaties ondergrondse afvalcontainers Monnickendam

Dinsdag 17 september
tussen 19.00 – 20.00 uur
Gemeentehuis Waterland, Pierebaan 3, Monnickendam

Inloop/informatiebijeenkomst over de locaties ondergrondse afvalcontainers Marken

Maandag 23 september
tussen 19.30 – 20.30 uur
Het Trefpunt, Kerkbuurt 90, Marken

Bewoners kunnen tijdens deze bijeenkomst binnenlopen wanneer ze willen, informatie krijgen en in gesprek gaan met medewerkers en verantwoordelijk wethouder Astrid van de Weijenberg. Tevens kunnen bewoners hun opmerkingen op een reactieformulier schrijven.

Communicatie

In juni hebben wij bewoners een brief gestuurd over het voornemen van de gemeente om op vier locaties in het centrum van Monnickendam ondergrondse afvalcontainers voor restafval en PMD (Plasticverpakkingen, Metaalverpakkingen en Drankkartons) te plaatsen. De bewoners is toen gevraagd om te reageren op de voorgestelde locaties.
We hebben veel reacties ontvangen, maar al gauw was duidelijk dat er ook behoefte was aan een inloop/informatiebijeenkomst over dit onderwerp.

Voorstel locaties van vier naar drie

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft, in overleg met de stadsraad van Monnickendam, aanvankelijk vier locaties in de historische kern van Monnickendam gevonden die het meest geschikt waren voor het ondergrondse inzamelen van restafval en PMD. Na het versturen van de brief in juni bleek dat de omwonenden van de voorgestelde locatie aan de Oude Zijdsburgwal verkeershinder verwachten van de ondergrondse afvalcontainer. De gemeente wil de omwonenden tegemoet komen en stelt daarom voor om de locatie Oude Zijdsburgwal niet te realiseren. De gemeente verwacht overigens dat de verkeershinder bij de ondergrondse afvalcontainers mee gaat vallen. Omdat er geen alternatieve locaties voorhanden zijn, zou dit betekenen dat er maar drie ondergrondse afvalcontainers gerealiseerd worden. Op zich is dit voldoende voor de ongeveer 700 huishoudens die er gebruik van gaan maken, maar het betekent wel minder mogelijkheden om uw gescheiden afval kwijt te kunnen en voor sommige bewoners langere afstanden tot de afvalcontainers. De gemeente wil ook graag uw mening horen over het voorstel om de locatie Oude Zijdsburgwal te laten vervallen. Op verzoek van omwonenden stellen wij ook voor om de locatie ’t Prooijen iets te verplaatsen.

De voorgestelde drie (mogelijk vier) locaties zijn:

  • Haringburgwal, een kleine aanpassing van huidig afvaleiland.
  • Prooijen, vervanging en verplaatsing huidig afvaleiland tegenover voormalige milieustraat.
  • Parkeerterrein Bolwerk/Vesting, een nieuwe locatie, ter hoogte van de (witte)vluchtheuvel tegenover restaurant.
  • locatie Oude Zijdsburgwal, ter hoogte van nummer 17E te laten vervallen.

Waarom ondergrondse afvalcontainers?

De gemeente en ook veel bewoners willen graag de afvalinzameling en daaraan gekoppeld het afval scheiden in de historische kernen van Monnickendam en Marken verbeteren. Door het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers verwacht de gemeente niet alleen een verbetering van het inzamelsysteem maar ook dat het percentage afvalscheiding gaat stijgen. De moderne ondergrondse afvalcontainers zijn 24 uur per dag beschikbaar, de capaciteit is vijf maal vergroot door een perseenheid en een meldsysteem zorgt ervoor dat de container op tijd geleegd wordt. Bovendien komt er door de afvaleilanden geen rommel meer op straat en wordt het straatbeeld niet meer ontsierd door afvalzakken.

Waarom deze locaties?

De locaties voor ondergrondse afvalcontainers worden zorgvuldig gekozen. Ze moeten goed bereikbaar zijn voor zowel bewoners als inzamelvoertuigen.

Planning

De reacties van omwonenden worden meegenomen in het besluit dat het college van Burgemeester en Wethouders in het najaar gaat nemen over de locaties voor ondergrondse afvalcontainers. Als het college besluit om door te gaan met de locaties, is de verwachting dat de uitvoering eind 2019 start. Deze aanpassing is alleen van toepassing voor de inwoners van de historische kern, de afvalinzameling bij de overige inwoners verandert niet.

Wat betekent het voor u?

Als het College besluit om door te gaan met de locaties dan betekent dat voor u een verbeterde service omdat u 24 uur per dag uw afval (gescheiden) kunt wegbrengen. Uiteraard worden er dan geen zakken restafval en PMD meer opgehaald. Bewoners die nu mini-containers gebruiken kunnen daarmee doorgaan of overstappen op het zelf wegbrengen naar de ondergrondse containers. Bewoners die nu geen mini-containers hebben kunnen kiezen daar alsnog op over te stappen. Formulier voor het aanvragen van een afvalcontainer