Het ontwerp voor de Gezamenlijke Strategische Gebiedsvisie De Purmer 2035 wordt ter inzage gelegd

In de gezamenlijke visie worden de gemeenschappelijke waarden van de Purmer en de gemeenschappelijke uitgangspunten vastgelegd. Deze visie bindt de drie gemeenten en wordt het uitgangspunt voor ontwikkelingen binnen de drie gemeenten in het gebied De Purmer.

De drie gemeenten verzorgen gezamenlijk de terinzagelegging en het verzamelen van de zienswijzen op het ontwerp ‘Gezamenlijke Strategische gebiedsvisie De Purmer 2035’. Vanaf vrijdag 21 juli ligt de visie 10 weken ter inzage, extra lang vanwege de vakantie, tot en met 28 september. U kunt de visie vinden op www.waterland.nl/visie-de-purmer of fysiek inzien op het gemeentehuis in Monnickendam.

Zienswijze indienen
U kunt schriftelijk of mondeling uw zienswijze naar voren brengen. Afgesproken is dat schriftelijke reacties vanuit de drie gemeenten naar 1 post- en mailadres gaan. Uw schriftelijke reactie kunt u sturen aan: Projectgroep Purmervisie, Postbus 180, 1130 AD Volendam, onder vermelding van “zienswijze inspraak Purmervisie”. U kunt uw inspraakreactie ook mailen naar purmervisie@edam-volendam.nl. Een mondelinge inspraakreactie geven kan in Waterland door een afspraak te maken met de heer E. Schiedon, tel: 0299 658 585.