Gemeente Waterland ondertekent prestatieafspraken

De woningcorporaties Wooncompagnie, Intermaris, Woonzorg, huurdersorganisaties de Vijfhoek, InterWhere en gemeente Waterland hebben op 30 juni 2021 de prestatieafspraken ondertekend. 
Partijen willen gezamenlijk de woningnood bestrijden en zich inzetten voor opgaven zoals: Duurzaamheid, Wonen en Zorg, Leefbaarheid en Betaalbaarheid.

Stefan van Schaik, directeur Wooncompagnie: “Er is sprake van een enorm tekort aan betaalbare woningen. Daarom zetten wij als Wooncompagnie ons samen met de gemeente graag in voor het verruimen van het aanbod voor woningzoekenden met weinig koopkracht.”

Woningbouw
In de prestatieafspraken worden de ambities en doelstellingen uit de Woonvisie Waterland 2025 verder uitgewerkt. De gemeente Waterland is een aantrekkelijke ruime, groene gemeente die tegelijkertijd onderdeel uitmaakt van de economisch sterke Noordelijke Randstad. De woningmarkt is sterk aan verandering onderhevig. De vraag naar sociale huurwoningen is groot, daarom achten partijen het wenselijk om de sociale voorraad uit te breiden. Het doel is om eind 2025, 1000 woningen toe te voegen waarbij 30% sociaal zal zijn. Waar er mogelijkheden zijn voor nieuwbouw in de gemeente, zullen deze worden benut om tegemoet te komen aan de groeiende woningbehoefte.

Wonen en zorg
Mensen leven langer en blijven langer thuis wonen, ook met een complexere zorgvraag. Een sterke samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties is belangrijk om deze inclusieve samenleving te kunnen ondersteunen. De partijen willen er gezamenlijk voor zorgen dat alle inwoners van de gemeente prettig in een kern kunnen (blijven) wonen en naar behoefte gebruik kunnen maken van verschillende (zorg)voorzieningen. 

Ton van Nieuwkerk, wethouder Wonen gemeente Waterland: “De gemeente neemt het initiatief om een woon- en zorgvisie op te stellen, zodat er duidelijkheid is over de opgaven op het gebied van wonen en zorg en hoe we daar zo goed mogelijk op kunnen inspelen. Ook voor mensen die langer thuis wonen, met een complexere zorgvraag.”

Duurzaam, leefbaar en betaalbaar
Het belang van verduurzaming van bestaande woningen (zowel sociale woningen als particulier woningbezit) wordt als gezamenlijk doel gezien. Partijen willen verduurzaming aantrekkelijk maken voor alle segmenten van de woningmarkt en willen richting een CO2-neutraal in 2050. 
De gemeente Waterland kent geen achterstandswijken of grote leefbaarheidsproblemen. Dat is positief, maar het vergt een gezamenlijke inspanning om het zo te houden. De bestaande activiteiten om te werken aan welzijn en leefbaarheid, moeten meer bekendheid krijgen en er worden nieuwe initiatieven ontplooid, waar ook met gerichte acties meer ruchtbaarheid aan zal worden gegeven. Bewoners worden met nadruk uitgenodigd en ondersteund om ook initiatieven te nemen ter bevordering van de leefbaarheid.

“Het is belangrijk om bewuste keuzes te maken voor klimaatadaptieve acties, maar betaalbaarheid blijft topprioriteit”, aldus Adi van Esch, namens de huurdersverenigingen.

In de prestatieafspraken zijn er een aantal doelen gesteld voor wat betreft de betaalbaarheid. Dit zijn onder andere het huren betaalbaar houden, partijen kijken gezamenlijk of verminderen van de gemeentelijke heffing mogelijk is en geven meer bekendheid aan de subsidies die mogelijk zijn voor mensen met een kleine beurs. Bij afschaffing van de verhuurdersheffing moeten de huurders dit in hun huur merken en er wordt ingezet op vroeg signalering bij betaalbaarheidsproblemen.

Gemeente Waterland ondertekent prestatieafspraken