College van Waterland spreekt voorkeur uit voor bestuurlijke fusie met Edam-Volendam en Landsmeer per 1-1-2023

College legt gemeenteraad twee varianten voor betreffende besluit over bestuurlijke toekomst en spreekt voorkeur uit voor bestuurlijke fusie met Edam-Volendam en Landsmeer per 1-1-2023

Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Waterland heeft in haar vergadering van 1 oktober 2019 een concept-standpunt ingenomen over de bestuurlijke toekomst van Waterland. Aan de gemeenteraad wordt een keuze uit twee varianten voorgelegd. Dat zijn:

  • een besluit tot een bestuurlijke fusie met Edam-Volendam en Landsmeer per 1-1-2023
  • zelfstandig blijven en het nemen van de financiële verantwoordelijkheid door het structureel beschikbaar stellen van een bedrag van 1 miljoen euro.

Het college geeft daarbij een duidelijke voorkeur aan voor een bestuurlijke fusie met Edam- Volendam en Landsmeer.

Toelichting voorstel twee varianten
Wethouder Ton van Nieuwkerk licht het concept-standpunt toe. “Het proces dat gevoerd is, moest een daadwerkelijke oplossing bieden voor de versteviging van de bestuurskracht van gemeente Waterland. Bij de bepaling van de keuze van het college zijn twee uitgangspunten leidend geweest. Dat zijn: voldoende draagvlak bij zowel de inwoners als de raad en de uitvoerbaarheid van de keuze. Uit het proces zijn zeven varianten gekomen waaruit een keuze gemaakt moet worden. Uit de consultering van inwoners en ondernemers is ons gebleken dat er een divers beeld is over deze varianten. Ook een informeel rondje langs de fracties leverde dit beeld op. Gezien de diversiteit maakt dit besluitvorming in de raad erg complex en is het ons duidelijk geworden dat het voorleggen van één variant geen recht doet aan de diversiteit. Het college kiest er daarom voor de gemeenteraad twee varianten voor te leggen waarbij wij onze voorkeur uitspreken voor een bestuurlijke fusie met Edam-Volendam en Landsmeer per 1 januari 2023.
De hoofdkeuze (fusie of zelfstandigheid) laat het college aan de gemeenteraad. De argumenten en consequenties van de twee varianten zijn door ons uitgewerkt om de discussie in de gemeenteraad “behapbaar” te maken. Dat past ook in het kader van het dualisme en zorgt ervoor dat in de gemeenteraad een gericht debat kan plaatsvinden. Mocht de raad echter niet kiezen voor onze fusievariant, dan achten wij de uitvoering van de variant zelfstandig blijven met de daarbij behorende voorwaarde, ook uitvoerbaar”.

De gemeenteraad bespreekt het college-voorstel voor het eerst in zijn vergadering van 12 december 2019.