Alle nieuwbouw in gemeente Waterland vanaf nu klimaatbestendig

In alle plannen voor nieuwbouwwoningen in de Metropoolreio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland wordt een klimaatbestendige inrichting vanaf 2 maart meegenomen als criterium

Dat betekent dat deze woningen en hun omgeving zijn aangepast aan de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme hitte of wateroverlast. Dat hebben samenwerkende overheden afgesproken in de ‘Intentieovereenkomst Klimaatbestendige Nieuwbouw in MRA en Noord-Holland’. Aan de overeenkomst is gewerkt door provincies, gemeenten, waterschappen, en door bouwbedrijven, projectontwikkelaars, groenondernemers en andere maatschappelijke partners. 

Wethouder Duurzaamheid Astrid van de Weijenberg ondertekende namens gemeente Waterland deze overeenkomst: “We moeten ons op alle fronten aanpassen aan de klimaatverandering, dus ook op het gebied van bouwen. Met deze overeenkomst zorgen we ervoor dat alle nieuwbouwwoningen in Waterland klimaatbestendig gebouwd worden.”  

Het klimaat verandert en tegelijkertijd is de bouwopgave groot. Daarom heeft de MRA via het programma ‘MRA Klimaatbestendig maken’ het initiatief genomen om regionale afspraken te maken over klimaatbestendige nieuwbouw. Op die manier kan de bouwopgave op een klimaatrobuuste manier worden uitgevoerd. Ook ontstaat een gelijk speelveld tussen bouwbedrijven en overheden.

De bestuurlijke trekkers van het programma, wethouder Robbert Berkhout van Haarlem en Peter Smit, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, zijn tevreden met het resultaat tot nu toe. “De bebouwde omgeving is kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering. Wateroverlast, hitte, droogte en wind spelen een steeds extremere rol”, zegt Smit. “Tegelijkertijd staan gemeenten voor grote bouwopgaven. Deze intentieovereenkomst is een belangrijke stap vooruit om samen de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland klimaatbestendig te maken. Om er zo voor te zorgen dat we ook in de toekomst op een prettige manier kunnen blijven leven in deze mooie en waterrijke, maar kwetsbare omgeving.”

Samenwerken aan de toekomst
De afgelopen maanden hebben zo’n 40 organisaties de overeenkomst ondertekend. Op 2 maart werd dit gevierd tijdens een bestuurlijke bijeenkomst voor alle deelnemende partijen. Zij spreken zo de intentie uit om in elk nieuwbouwproject te voldoen aan specifieke uitgangspunten en basisveiligheidsniveaus. Thema’s als hitte, droogte, extreme regenval, gevolgen van overstromingen, natuurinclusief bouwen en biodiversiteit spelen hierin een rol. De uitgangspunten en basisveiligheidsniveaus hebben als doel om de leefbaarheid van een gebied te vergroten en het risico van schade door de gevolgen van klimaatverandering zo klein mogelijk te maken.

Financiën
Naast de afspraken in de intentieovereenkomst is inzichtelijk gemaakt wat de financiële consequenties van de ambities en afspraken zijn. De meerkosten van de maatregelen bedragen 1.200 tot 2.500 euro per nieuwbouwwoning. Ook moeten in de openbare ruimte en in bestaande bebouwde omgevingen maatregelen worden genomen. Op basis daarvan bedragen de kosten per hectare 90.000 tot 310.000 euro (inclusief de maatregelen aan woningen). Daar staat tegenover dat klimaatbestendig bouwen op de langere termijn meer baten oplevert door vermeden schade en andere kosten. De financiële inzichten zijn opgenomen in een rapport.

Partijen in de regio die zich nog niet hebben aangesloten, zijn van harte uitgenodigd om dat alsnog te doen.