Molengouw 48 (vastgesteld)

Bestemmingsplan Molengouw nabij 48 Broek in Waterland

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Waterland bekend dat de raad van de gemeente Waterland op 18 oktober 2018 het bestemmingsplan ‘'Broek in Waterland - Molengouw nabij 48 (NL.IMRO.0852BPKBRmolengn48018-va01) heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de planologische regeling voor het realiseren van een woning op het perceel Molengouw nabij 48 in Broek in Waterland, kadastraal bekend als sectie F, nummer 593, 651, 769 en gedeeltelijk 359.

Inzage stukken

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 23 november 2018 tot en met donderdag 3 januari 2019 ter inzage.
Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien:

Instellen beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kan een belanghebbende op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt over het ontwerpbestemmingsplan; of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze kenbaar heeft gemaakt; beroep instellen tegen het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking, daartoe dient tevens een verzoek om een voorlopige voorziening te worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het adres van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het ondertekende beroepschrift moet voor afloop van de inzagetermijn worden ingediend, en dient ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het beroep.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.