Gemaal de Poel

Overeenkomstig artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.8. lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Waterland bekend dat de gemeenteraad op 13 december 2018 het ontwerpbestemmingsplan Gemaal De Poel Monnickendam (NL.IMRO.0852.BPLGMOgemdepoel018-ON01) heeft vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de planologische regeling voor de realisering van een nieuw gemaal op de Waterlandse Zeedijk ter plaatse van het water De Poel.

Stukken inzien

Het ontwerpbestemmingsplan Gemaal De Poel Monnickendam ligt met ingang van 28 december 2018 gedurende zes weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien:

Indienen zienswijzen

Tegen het ontwerpbestemmingsplan kan een ieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Waterland, Postbus 1000, 1140 BA Waterland onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan (naam plan)’. Tevens bestaat de mogelijkheid tot het mondeling indienen van een zienswijze, na telefonische afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling VROM, telefoonnummer 0299-658507.