Gemaal de Poel

Kennisgeving voornemen nieuw bestemmingsplan ten behoeve van de bouw van een gemaal gelegen aan de Waterlandse Zeedijk nabij nummer 11 te Monnickendam

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb), geven burgemeester en wethouders van Waterland kennis van de voorbereiding van een bestemmingsplan dat voorziet in het realiseren van een gemaal gelegen aan de Waterlandse zeedijk nabij nummer 11 te Monnickendam. Het plangebied omvat de percelen kadastraal bekend gemeente Monnickendam, sectie A nummers 2634 en 3768, gemeente Broek in Waterland, sectie G nummers 2,5,6 en 589.

De ontwikkeling past niet in het huidige bestemmingsplan Buitengebied Waterland 2013. Het plan bevind zich nog in een voorbereidende fase waardoor nog geen stukken ter inzage liggen en er nog geen gelegenheid is tot het indienen van zienswijzen.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting in de zomer van 2018 ter inzage gelegd , hiervan wordt een kennisgeving geplaatst in Ons Streekblad en op de landelijke site www.officielebekendmakingen.nl. Op dat moment wordt de mogelijkheid geboden tegen het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze in te dienen.

Monnickendam, 8 februari 2018

Kennisgeving Overeenkomst grondexploitatie

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening juncto 6.2.12 van het besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Waterland bekend dat op 23 januari 2018 een anterieure overeenkomst over grondexploitatie en planschade is gesloten voor het realiseren van en gemaal gelegen aan de Waterlandse Zeedijk nabij nr. 11 te Zuiderwoude, kadastraal bekend als gemeente Monnickendam, sectie A nummers 2634 en 3768, gemeente Broek in Waterland, sectie G nummers 2,5,6 en 589.

Tegen de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst is, met ingang van 8 februari 2018, gedurende 6 weken in te zien in het gemeentehuis van Waterland, Pierebaan 3 te Monnickendam. DE openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur, woensdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag eveneens van 18.00 uur tot 20.00 uur.

Zakelijke beschrijving van de exploitatieovereenkomst tussen de gemeente Waterland en initiatiefnemer betreffende het realiseren van een gemaal gelegen aan de Waterlandse Zeedijk nabij nr. 11 te Zuiderwoude

Tussen de gemeente Waterland en initiatiefnemer is een exploitatieovereenkomst gesloten met betrekking tot het realiseren van een gemaal gelegen aan de Waterlandse Zeedijk nabij nr. 11 te Zuiderwoude, kadastraal bekend gemeente Monnickendam, sectie A nummers 2634 en 3768,  gemeente Broek in Waterland, sectie G de nummers 2, 5, 6 en.589, waarin in hoofdzaak de volgende zaken zijn geregeld:

  • de gemeente en de initiatiefnemer spreken af het gewenste plan te ontwikkelen
  • de gemeente verplicht zich tot het voeren van de nodige planologische procedures;
  • eventuele toewijsbare aanspraken op vergoeding  van planschade op grond van artikel 6.1 Wro zijn volledig voor rekening en risico van de initiatiefnemer;
  • bepalingen omtrent ontbinding van de overeenkomst, gewijzigde omstandigheden, wanprestatie, geschillenregeling, overdracht van rechten en bijlagen

Burgemeester en wethouders van Waterland,
Monnickendam