Duurzaamheidsfonds

Subsidieregeling voor eigenaren en huurders gemeente Waterland (uitgeput, u kunt geen aanvragen meer indienen)

Gemeente Waterland stelt een subsidieregeling beschikbaar voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen aan woningen door een eigenaar-bewoner of huurders.

Looptijd

De subsidie kan worden aangevraagd voor maatregelen uitgevoerd in de periode van 1 januari 2021 tot 1 juni 2025.
Het budget is vastgesteld op 325.000 euro.

Update duurzaamheidsfonds

De subsidieregeling voor duurzaamheidsmaatregelen aan woningen door een eigenaar, bewoner of huurder wordt volop gebruikt. Zoveel dat het beschikbare subsidiebedrag van €325.000.euro op begint te raken. Wij willen u hiervan hoogte brengen omdat de subsidie pas wordt toegekend nadat de duurzaamheidsmaatregel toegepast en dus betaald is. De subsidies worden toegekend op basis van de volgorde waarop deze binnenkomen, hierbij geldt op = op. Dit betekent dat wij niet meer kunnen garanderen dat alle aanvragers hun subsidie uitgekeerd krijgen. Het is belangrijk dat u hier rekening mee houdt wanneer u voornemens bent om een duurzame investering te doen. Uiteraard zorgen duurzame oplossingen vaak wel voor andere voordelen zoals een besparing op de energielasten. 

Update 30 november 2021: (geschat) budget is nog €225.000.
Update 15 januari 2022: (geschat) budget is nog €125.000.
Update 28 februari 2022: (geschat) budget is nog €80.000.
Update 1 april 2022: (geschat) budget is nog €45.000
Update 17 mei 2022: Op basis van het huidige aantal ingediende aanvragen verwachten wij dat het budget is uitgeput.
Update 1 juni 2022: Het budget is niet meer beschikbaar. U kunt geen aanvragen meer doen.


Doe tijdig uw aanvraag. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst totdat het budget bereikt is.
U kunt geen subsidie reserveren.

Belangrijke voorwaarden

 • Subsidie kan worden aangevraagd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. Aanvragen voor maatregelen die voor deze datum zijn aangetroffen vallen buiten de regeling en worden afgewezen
 • De aanvrager is een eigenaar-bewoner of huurder van een woning uit de gemeente
 • De subsidie wordt uitsluitend toegekend voor maatregelen die reeds zijn uitgevoerd
 • De maatregelen voldoen aan de voorwaarden en eisen uit de maatregelenlijst: “Dit moet duidelijk naar voren komen op de factuur. Denk hierbij aan het aantal vierkante meters te isoleren oppervlak en de isolatiewaarde.”
 • Betaalbewijs: Uit het betaalbewijs moet blijken dat het bedrag is voldaan. Voorbeeld van een betalingsbewijs is een rekeningafschrift van de bank of een screenshot (schermafbeelding of foto) van de betaling. 
  Hierop moet staan:
  •          Datum van betaling
  •          Het overgeschreven bedrag
  •          Omschrijving met factuurnummer of betalingskenmerk van de betaling
  Let op!
  Het bedrag op de factuur moet overeenkomen met of in ieder geval hoger zijn dan het bedrag op het betaalbewijs. Is dit niet het geval, dan is het voor ons niet duidelijk of de factuur daadwerkelijk betaald is. 
  Mocht u daar een legitieme reden voor hebben dan is het prettig dit in de correspondentie aan te geven.
 • Als de aanvrager de maatregelen zelf uitvoert, verklaart hij/zij voldoende kennis te hebben om de maatregelen veilig en deskundig uit te kunnen voeren. Tevens verklaart de aanvrager kennis te hebben genomen van de betreffende regelgeving en wettelijke kaders. De aanvrager is hiervoor zelf eindverantwoordelijk
 • De aanvrager van de subsidie is verplicht de maatregelen, waarvoor subsidie is verkregen, minimaal 5 jaar in stand te houden

Bekijk de maatregelenlijst hier: PDFMaatregelenlijst duurzaamheidsfonds 2021-2025.pdf

Hoeveel subsidie kan je krijgen?

Voor eigenaar-bewoner en huurder

 • De subsidie per uitgevoerde maatregel uit tabel 1a van de maatregelenlijst bedraagt 25% van het aankoopbedrag (incl. btw) 
 •  De subsidie per uitgevoerde maatregel uit tabel 1b van de maatregelenlijst bedraagt 80% van het aankoopbedrag (incl. btw) 
 •  Het uit te keren subsidiebedrag van alle gezamenlijke maatregelen bedraagt minimaal € 150,- (incl. btw)
 • Het uit te keren subsidiebedrag per maatregel is nooit hoger dan het maximumbedrag genoemd in de maatregelenlijst

Specifiek voor eigenaar-bewoner

 • Het maximaal uit te keren subsidiebedrag van alle gezamenlijke maatregelen per bestaande koopwoning is € 2.000,- (incl. btw)

Specifiek voor huurder

 •  Het maximaal uit te keren subsidiebedrag van alle gezamenlijke maatregelen voor een huurder is € 400,- (incl. btw)

Wanneer wordt de subsidieaanvraag afgekeurd?

 • De aanvraag voldoet niet aan de eisen en criteria die gesteld worden
 • De verstrekte informatie is onjuist of onvolledig 
 • Het uit te keren subsidiebedrag lager is dan € 150,-
 • Het subsidieplafond is bereikt

Beslistermijn

 • Na ontvangst van de volledige aanvraag heeft de gemeente Waterland 8 weken de tijd om de aanvraag te behandelen.

Betaling subsidie

 • Nadat de aanvraag is goedgekeurd wordt het toegekende subsidiebedrag binnen 4 weken overgemaakt naar het opgegeven rekeningnummer.

Vragen?

Neem dan contact op met het Duurzaam Bouwloket
E:    info@duurzaambouwloket.nl
T:     072 – 743 39 56

Voor geveltuinen kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling openbare werken van de gemeente via 0229 658585.

Bijlagen

PDFMaatregelenlijst duurzaamheidsfonds 2021-2025.pdf
Bekijk de uitvoeringsregeling

Subsidie aanvragen

U vraagt de subsidie aan via de blauwe knop: