Bestuurlijke Toekomst Waterland

 

Eerste stap op weg naar besluit bestuurlijke toekomst (27 september 2018)

In de vergadering van 20 september jl. is de gemeenteraad akkoord gegaan met het procesvoorstel van het college om tot een besluit te komen over de bestuurlijke toekomst van Waterland. Het procesvoorstel houdt in dat het college op zoek gaat naar draagvlak voor drie mogelijke scenario’s voor de toekomst van Waterland. Dat zijn: zelfstandig blijven, ambtelijk samenwerken of een bestuurlijke fusie.

Drie fases

Het proces bestaat uit drie fases. De eerste fase richt zich op het verzamelen van zoveel mogelijk voor- en tegenargumenten voor alle drie de opties. Door verdiepende discussies (zogenaamde denksessies) met deelnemers uit verschillende werkvelden en kernen worden argumenten voor de drie opties verzameld. Deze fase wordt begeleid door een externe partij, De Argumentenfabriek. In de volgende fase worden meningen van de omliggende gemeenten en Gedeputeerde Staten van Noord Holland verzameld. De derde en laatste fase is vooral gericht op het betrekken van inwoners om zoveel mogelijk draagvlak te creëren voor het nemen van een besluit. Wij gaan u dus in die fase direct betrekken.

Het gemeentebestuur heeft voor dit proces gekozen om vooral een goed inhoudelijk debat te kunnen voeren waarbij zorgvuldigheid voorop staat. In het coalitieakkoord 2018-2022 is opgenomen dat de gemeenteraad uiterlijk in 2020 een besluit over de bestuurlijke toekomst wil nemen. Dat lijkt nu misschien nog ver weg maar juist vanwege de gewenste zorgvuldigheid wil het college tijdig starten met het proces. Wij houden u op de hoogte!

 

Documenten:

PDFRaadsvoorstel_bestuurlijke_toekomst_gemeente_Waterland.pdf

PDFRaadsbesluit_bestuurlijke_toekomst_gemeente_Waterland.pdf

PDFInterview wethouder Ton van Nieuwkerk 30-8-18.pdf