Bestuurlijke Toekomst Waterland

 

Eerste fase van het proces om tot een besluit over de bestuurlijke toekomst te komen is praktisch afgerond (20 december 2018)

In het proces om te komen tot een besluit over de bestuurlijke toekomst van gemeente Waterland is de eerste fase praktisch afgerond. Onder begeleiding van De Argumentenfabriek zijn met uiteeenlopende groepen aanwezigen voor- en tegenargumenten verzameld over de drie opties zelfstandig blijven, ambtelijk fuseren en bestuurlijk fuseren. De opbrengst van de denksessies, drie argumentenkaarten, wordt meegenomen in de fases II en III.

Inspirerende bijeenkomsten
De denksessies zijn prima verlopen. De aanwezigheid van een uiteenlopende groep belanghebbenden maakte dat er verschillende ideeën en impulsen werden ingebracht. Door de strakke leiding werden de aanwezigen “gedwongen” de voor- en tegenargumenten voor de drie mogelijke hoofdopties steeds scherper teformuleren.  Na de verwerking van alle input in drie argumentenkaarten wordt fase I daarmee begin januari 2019 afgerond.

Volgende fases
In de volgende fase verzamelen we de inbreng van omliggende gemeenten. Aan die gemeentebesturen is de vraag gesteld ons te laten weten wat zij willen inbrengen in ons proces. Deze input wordt tevens meegenomen in de derde fase met name om kaders aan de discussie te kunnen geven. Verwacht wordt dat deze antwoorden uiterlijk 1 maart 2019 zijn ontvangen. Daarmee is dan fase II afgerond.

In fase III gaan we in gesprek met de inwoners van Waterland. Het is de bedoeling om een grote groep inwoners te bereiken en met hen te discussiëren over de voor- en tegenargumenten van de drie opties. De uitkomsten van fase I en fase II vormen daarvoor de basis. Op dit moment is de exacte  invulling van deze fase nog niet gereed. Informatie daarover volgt zo spoedig mogelijk.


We gaan van start!! (26 oktober 2018)

Eerder informeerden wij u over het proces dat uiterlijk in 2020 moet leiden tot een besluit over de bestuurlijke toekomst van Waterland. Het proces bestaat uit drie fases en begin november starten we met de 1e fase. Diverse personen afkomstig uit allerlei geledingen (zoals de wetenschap, bestuurlijke sector, ervaringsdeskundigen) zijn uitgenodigd om met elkaar een zogenaamde kerngroep te vormen. De kerngroep komt een paar keer bij elkaar. Daarna volgen vier denksessies waarvoor externe deskundigen en vertegenwoordigers vanuit de dorps- en kernraden, maatschappelijke organisaties, onderwijs, cultuur en het bedrijfsleven zijn uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomsten verzamelen we zoveel mogelijk voor- en tegenargumenten voor de drie opties: zelfstandig blijven, ambtelijk fuseren of een bestuurlijke fusie. De Argumentenfabriek zorgt voor deskundige begeleiding zodat de voor- en tegenargumenten duidelijk in kaart worden gebracht. En dan ook letterlijk “in kaart worden gebracht” want voor elke optie wordt een kaart gemaakt waarop helder en strak alle opgehaalde informatie in beeld wordt gebracht.  

We zijn blij dat zich al een flink aantal personen heeft aangemeld om mee te doen en te denken! Want al die inbreng zorgt ervoor dat we later een goed inhoudelijk debat kunnen voeren. Vervolgens peilen we in de tweede fase de meningen van omliggende gemeenten en Gedeputeerde Staten van Noord Holland. Daarna gaan we in de derde fase (vanaf voorjaar 2019) graag met u in gesprek. Hoe we dat gaan doen, weten we nu nog niet precies. Maar dat we de mening van onze inwoners willen horen, staat vast. Het gaat immers om de toekomst van Waterland en dat is voor ons allemaal van groot belang. Via onze gebruikelijke kanalen houden we u de komende tijd op de hoogte over het verloop van het proces.   

Heeft u op dit moment al een algemene vraag of wilt u ons iets laten weten? Stuurt u dan een e-mail naar bestuurlijketoekomst@waterland.nl

Wij kijken uit naar de eerste bijeenkomsten!

 

Eerste stap op weg naar besluit bestuurlijke toekomst (27 september 2018)

In de vergadering van 20 september jl. is de gemeenteraad akkoord gegaan met het procesvoorstel van het college om tot een besluit te komen over de bestuurlijke toekomst van Waterland. Het procesvoorstel houdt in dat het college op zoek gaat naar draagvlak voor drie mogelijke scenario’s voor de toekomst van Waterland. Dat zijn: zelfstandig blijven, ambtelijk samenwerken of een bestuurlijke fusie.

Drie fases

Het proces bestaat uit drie fases. De eerste fase richt zich op het verzamelen van zoveel mogelijk voor- en tegenargumenten voor alle drie de opties. Door verdiepende discussies (zogenaamde denksessies) met deelnemers uit verschillende werkvelden en kernen worden argumenten voor de drie opties verzameld. Deze fase wordt begeleid door een externe partij, De Argumentenfabriek. In de volgende fase worden meningen van de omliggende gemeenten en Gedeputeerde Staten van Noord Holland verzameld. De derde en laatste fase is vooral gericht op het betrekken van inwoners om zoveel mogelijk draagvlak te creëren voor het nemen van een besluit. Wij gaan u dus in die fase direct betrekken.

Het gemeentebestuur heeft voor dit proces gekozen om vooral een goed inhoudelijk debat te kunnen voeren waarbij zorgvuldigheid voorop staat. In het coalitieakkoord 2018-2022 is opgenomen dat de gemeenteraad uiterlijk in 2020 een besluit over de bestuurlijke toekomst wil nemen. Dat lijkt nu misschien nog ver weg maar juist vanwege de gewenste zorgvuldigheid wil het college tijdig starten met het proces. Wij houden u op de hoogte!

 

Documenten:

PDFRaadsvoorstel_bestuurlijke_toekomst_gemeente_Waterland.pdf

PDFRaadsbesluit_bestuurlijke_toekomst_gemeente_Waterland.pdf

PDFInterview wethouder Ton van Nieuwkerk 30-8-18.pdf