Purmerdijk M3

Omgevingsvergunning - Purmerdijk M3 te Purmer


Burgemeester en wethouders van Waterland maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo omgevingsvergunning verlenen voor het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een dressuurstal met 9 boxen, op het adres Purmerdijk M3 te Purmer, kadastraal bekend als sectie D nummer 516. (NL.IMRO.0852.PBLGPUpurmerdM3016_va01)

Inzage stukken

Het besluit, de verklaring van geen bedenkingen van de raad en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken van 14 juli 2016 tot 26 augustus 2016 ter inzage in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam.
De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, woensdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur;

Indienen beroep

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen het besluit bij de rechtbank Haarlem (sector bestuursrecht), Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
De omgevingsvergunning treedt de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt in werking. Het beroep heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem dan wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.