Van Disweg 4-6- woningbouw (in procedure)

Ontwerpbestemmingsplan 'Broek in Waterland Drs. J.van Disweg 4-6’

Burgemeester en wethouders van Waterland maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van vrijdag 28 juli 2017 het ontwerpbestemmingsplan Broek in Waterland Drs. J.van Disweg 4-6 (NL.IMRO.0852.BPKBRdisweg46017-on01) voor de duur van zes weken voor een ieder ter inzage ligt.
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de planologische regeling voor het realiseren van 6 woningen en bijbehorende bouwwerken aan de Drs. J. van Disweg 4-6 te Broek in Waterland. Het plangebied omvat het perceel (gedeeltelijk) kadastraal bekend onder Broek in Waterland, sectie F  nummer 35.

Inzage stukken
Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien:
1.     op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl:
2.     in het gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken aan de Pierebaan 3 te Monnickendam tijdens de openingstijden.
De digitale gezipte bestandenset worden via onderstaande link beschikbaar gesteld
PakketVan Disweg 4-6 ontwerp

Indienen zienswijzen
Tegen het ontwerpbestemmingsplan kan een ieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Waterland, postbus 1000, 1140 BA Waterland onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Broek in Waterland Drs. J.van Disweg 4-6 . Tevens bestaat de mogelijkheid tot het mondeling indienen van een zienswijze, na telefonische afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling VROM, telefoonnummer 0299-658507.

Kennisgeving voornemen nieuw bestemmingsplan ten behoeve van woningbouw aan de Drs J. van Disweg 4-6 te Broek in Waterland

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb), maken burgemeester en wethouders van Waterland bekend dat een bestemmingsplan wordt voorbereid dat voorziet in het realiseren van maximaal 6 woningen en bijbehorende bouwwerken aan de Drs. J. van Disweg 4-6 te Broek in Waterland. Het plangebied omvat de percelen (gedeeltelijk) kadastraal bekend sectie F nr. 36.

De ontwikkeling past niet binnen het huidige bestemmingsplan Broek in Waterland. Het plan bevindt zich nog in een voorbereidende fase waardoor nog geen stukken ter inzage liggen en er nog geen gelegenheid is tot het indienen van zienswijzen.
Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017 ter inzage gelegd. Voorafgaand aan de terinzagelegging wordt hiervan een kennisgeving geplaatst in Ons Streekblad, de Staatscourant, op de landelijke site www.officielebekendmakingen.nl, alsmede op de gemeentelijke website. Op dat moment wordt de mogelijkheid geboden tot het indienen van zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan.

Kennisgeving overeenkomst grondexploitatie

Overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening jo. artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Waterland bekend dat op 8 november 2016 een exploitatieovereenkomst over grondexploitatie en planschade is gesloten ten behoeve van het wijzigen van de bestemming “Recreatie-Watersport”naar de bestemming “Wonen” van het perceel Drs J. van Disweg 4-6  te Broek in Waterland.
Binnen het plangebied is vervolgens de bouw van 6 woningen met bijbehorende bouwwerken toegestaan.
Tegen de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de exploitatieovereenkomst is in te zien bij afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis aan de Pierenbaan 3 te Monnickendam. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, woensdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur.