Bestemmingsplan Waterland-Parapluplan 2018

Het bestemmingsplan Waterland-Parapluplan 2018 wijzigt een dertigtal andere bestemmingsplannen. Het plangebied omvat daardoor een groot deel van het grondgebied van de gemeente Waterland.

Het bestemmingsplan Waterland-Parapluplan 2018 (NL.IMRO.0852.BPWATparaplu2018):

  • Zorgt voor een eenduidige regeling in andere bestemmingsplannen t.a.v. parkeer-, laad/losruimte en generatiewonen.
  • Repareert en verbetert andere bestemmingsplannen.
  • Maakt geen -nieuwe- ontwikkelingen mogelijk.

Stand van zaken

13 juni 2018: Voorbereiding bekendmaking en inzage vastgesteld bestemmingsplan
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 7 juni 2018 vastgesteld. De bekendmaking en inzage van het vastgestelde bestemmingsplan wordt voorbereid.
Na de bekendmaking vangt de beroepstermijn aan. De verwachting is dat de bekendmaking binnen twee weken plaatsvindt op deze website, in de Staatscourant en in het Gemeenteblad.
Indieners van een zienswijze worden met een brief geïnformeerd.

23 mei 2018: voorbereiding vaststelling bestemmingsplan
Naar verwachting vindt op donderdag 31 mei 2018 de voorbereidende raadsbevergadering plaats t.b.v. de vaststelling van het Bestemmingsplan Waterland - Parapluplan 2018. De stukken die ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd, kunt u:

De raadsvergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. Wilt u bij de raadsvergadering inspreken? Dan kunt u zich tot 24 uur voor de vergadering telefonisch melden bij de griffier, tel: (0299) 658 643.
Indieners van een zienswijze ontvangen een brief met bovenstaande informatie.

20 april 2018: Einde zienswijzetermijn
Tot en met donderdag 19 april 2018 was het mogelijk om een zienswijze in te dienen op het Ontwerpbestemmingsplan Waterland-Parapluplan 2018. De termijn voor het indienen van een zienswijze is verstreken. De gemeente onderzoekt de ingediende zienswijzen. Het resultaat wordt naar verwachting rond het eind van het 2e kwartaal bekendgemaakt op deze website. Indieners van een zienswijze worden met een brief geïnformeerd.

8 maart 2018: Ontwerpbestemmingsplan Waterland-Parapluplan 2018 ter inzage
Overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad d.d. 22 februari 2018, de artikelen 3:6, 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 3.8. lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening, maken burgemeester en wethouders van Waterland bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Waterland-Parapluplan 2018 (NL.IMRO.0852.BPWATparaplu2018-on01) vanaf vrijdag 9 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt voor zienswijzen.

Inzien ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan Waterland-Parapluplan 2018 kan worden ingezien:

Zienswijzen/overlegreacties

  • Schriftelijke zienswijzen kunnen tot en met donderdag 19 april 2018 per post of per e-mail ingediend worden, o.v.v. ‘Ontwerpbestemmingsplan Waterland-Parapluplan 2018’.Postadres: Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam. E-mail: gemeente@waterland.nl.
  • Tevens bestaat de mogelijkheid tot het mondeling indienen van een zienswijze, na telefonische afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat, tel: (0299) 658 507.
  • Omdat vanwege het karakter van het bestemmingsplan eerder geen vooroverleg heeft plaatsgevonden, worden reacties van besturen en diensten als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening als zienswijze aangemerkt.

Downloads

22 februari 2018: Inzage wordt voorbereid
De gemeenteraad heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Dat vergt enige voorbereiding. De verwachting is dat het ontwerpbestemmingsplan Waterland-Parapluplan 2018 in de 2e of de 3e week van maart ter inzage wordt gelegd voor zienswijzen.

Planning

Gereed Bekendmaking en terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplan. Mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
3e kwartaal 2018 Bekendmaking en terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan.
Belanghebbenden kunnen tegen betaling van griffierecht een beroepsschrift indienden
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.