Bestemmingsplan 'Broek in Waterland - Molengouw 60-62'

Bestemmingsplan 'Broek in Waterland - Molengouw 60-62’

Overeenkomstig artikel 3.8. lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Waterland bekend dat de gemeenteraad op 14 december 2017 het bestemmingsplan ‘Broek in Waterland – Molengouw 60-62’ (NL.IMRO.0852.BPKBRmolen6062016-va01) heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de planologische regeling voor het realiseren van twee woningen op het perceel Molengouw 60-62 te Broek in Waterland, kadastraal bekend als sectie F nummer 770.

Zienswijzennotitie

De gemeenteraad heeft ook een zienswijzennotitie vastgesteld waarin inhoudelijk wordt ingegaan op de zienswijzen. De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 5 januari 2018 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien:

  1. op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;
  2. in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam tijdens de openingstijden;
  3. de gezipte digitale bestanden kunt u hieronder downloaden, evenals een pdf-versie van het bestemmingsplan.

Instellen beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kan een belanghebbende op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt over het ontwerpbestemmingsplan; of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze kenbaar heeft gemaakt; beroep instellen tegen het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking, daartoe dient tevens een verzoek om een voorlopige voorziening te worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het adres van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het ondertekende beroepschrift moet voor afloop van de inzagetermijn worden ingediend, en dient ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het beroep.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Waterland, 4 januari 2018